0670“Vì mỗi người đều có những bổn phận riêng phải làm cho trọn” (Ga 6:5 KTHĐ).

Người ta đôi co với những giấc mơ của họ theo một trong ba cách sau đây: Họ đổ lỗi, bào chữa hoặc lựa chọn.

Những người đổ lỗi dành cả đời sống họ đổ lỗi cho người khác tại sao họ không đạt được những giấc mơ của mình. Những người bào chữa biện hộ lý do tại sao họ không đang sống những giấc mơ của họ. Nhưng những người lựa chọn thì làm những gì cần thiết để sống giấc mơ của mình.

Kinh Thánh nói rằng bạn đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Khả năng lựa chọn là đặc tính tinh túy tách biệt con người và động vật. Đó là một trong những món quà lớn nhất của Chúa dành cho con người. Nhưng vì tự do chọn lựa có nghĩa là bạn cũng có khả năng để có những chọn lựa sai lầm, nên nó cũng là sự nguyền rủa lớn nhất của bạn.

Những người lựa chọn chịu trách nhiệm về những sự chọn lựa và hướng đi của đời sống mình. Họ không đổ lỗi cho người khác hoặc bào chữa. Kinh Thánh nói trong Ga 6:5, “Vì mỗi người đều có những bổn phận riêng phải làm cho trọn” (KTHĐ).

Thay vì phàn nàn rằng bạn chưa đạt được những giấc mơ của mình, hãy chịu trách nhiệm về những gì chưa được thực hiện. Những sự lựa chọn tốt và xấu của bạn có ảnh hưởng lớn hơn trên khả năng đạt được những giấc mơ của bạn so với bất kỳ yếu tố nào khác.

Tôi đã gặp những người không được cho điều gì trong cuộc sống nhưng lại đạt được những thành tựu vượt xa ước mơ của họ. Tôi cũng đã gặp những người nhận được mọi thứ họ cần và muốn có nhưng lại lãng phí cuộc đời của mình.

Bạn không thể nắm quyền kiểm soát những hoàn cảnh mình có. Nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn đối diện với những hoàn cảnh đó.

Châm 22:13 nói rằng, “Kẻ biếng nhác luôn viện cớ bào chữa” (TLB). Đừng làm những người như thế. Hãy ngừng bào chữa cho những giấc mơ không thành của bạn.

Hôm nay, hãy chọn lựa làm một điều gì đó về những giấc mơ mà Chúa đã ban cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nói đến những giấc mơ không thành của mình, bạn dễ bị cám dỗ làm một “người đổ lỗi” hay một “người bào chữa” hơn? Tại sao?

2.    Làm thế nào để bạn phân biệt được rằng một giấc mơ có phải đến từ Chúa hay không?

3.    Một bước nào bạn có thể làm ngày hôm nay để đến gần hơn với giấc mơ mà bạn đã có từ lâu trong cuộc đời mình?

 

 


CHOOSE TO LIVE YOUR DREAMS

By Rick Warren —

“We are each responsible for our own conduct" (Galatians 6:5 NLT).

People deal with their dreams in one of three ways: They accuse, they excuse, or they choose.

Accusers spend their entire lives blaming others for why they haven’t achieved their dreams. Excusers make excuses for why they are not living their dreams.

Choosers do what it takes to live their dreams.

The Bible says that you were created in the image of God. The ability to choose is the quintessential characteristic that separates people from animals. It’s one of God’s greatest gifts to humanity. But since free choice means you’re equally able to make bad choices, it’s also your greatest curse.

Choosers take the responsibility for their choices and the direction of their lives. They don’t blame others or make excuses. The Bible says in Galatians 6:5, “We are each responsible for our own conduct” (NLT).

Instead of complaining that you haven’t achieved your dreams, take the responsibility for what hasn’t been done. Your good and bad choices have a far greater impact on your ability to achieve your dreams than any other factor.

I’ve met people who were given nothing in life but achieved far beyond their dreams. I’ve also met people who were given everything they needed and wanted on a silver platter and yet wasted their lives.

You can’t control your circumstances. But you can control how you respond to those circumstances.

Proverbs 22:13 says, “The lazy man is full of excuses” (TLB). Don’t be that person. Stop making excuses for your unrealized dreams.

Make the choice today to do something about the dreams God has given you.

Talk It Over

Are you more tempted to be an “accuser” or an “excuser” when it comes to your unrealized dreams? Why?

How do you discern whether a dream is from God?

What one step can you take today to move closer to a long-held dream in your life?