“Người mẹ há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu người mẹ quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy, ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay ta.”  Ê-sai 49:15-16

Cũng như người mẹ không thể quên con mình, Chúa không thể nào quên bạn.

Trong đời, bạn có bao giờ bị vợ/chồng hoặc cha mẹ mình bỏ rơi chưa? Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.

Bạn có từng bị những người mà bạn tin tưởng nhất chối bỏ không? Chúa sẽ không bao giờ chối bỏ bạn.

Bạn có bị những người đáng lẽ ra phải cùng bạn chung sống suốt đời bỏ bạn lại phía sau không? Chúa sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình.

Khi bạn trải qua bất cứ những kinh nghiệm đau đớn này, bạn sẽ bị cám dỗ để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên bạn. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra được! Bạn được dựng nên để được Chúa yêu. Chúa đã dựng nên bạn để là đối tượng cho tình yêu của Ngài.

Thật ra, bạn có biết rằng Chúa có một hình vẽ khắc tên bạn trên lòng bàn tay Ngài không? Kinh Thánh đã chép trong Ê-sai 49:15-16 rằng, “Người mẹ há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu người mẹ quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy, ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay ta.” 

Chúa đã khắc hình ở đâu? Ở trên thập tự. Với bàn tay đóng đinh và cánh tay dang rộng, Chúa đã cho bạn thấy Ngài yêu bạn nhiều đến thế nào. Chúa yêu bạn nhiều đến mức chịu đau đớn! Chúa yêu bạn rất nhiều đến nỗi Ngài thà chết hơn sống thiếu bạn. Ngài yêu bạn bằng một tình yêu trường tồn.

Nơi thiên đàng, sẽ không một ai có bất kỳ vết sẹo nào ngoại trừ Chúa Jêsus. Thân thể Ngài sẽ mang tất cả các vết sẹo của thập tự giá. Vì sao? Bởi vì Chúa muốn nhớ luôn rằng Ngài đã yêu bạn nhiều đến thế nào.

Khi bạn không hiểu được điều gì đang xảy ra trong đời sống mình, bạn cần nhớ rõ điều này: Có thể bạn sẽ không có được giải pháp. Không phải lúc nào bạn cũng có được câu trả lời. Và không phải lúc nào bạn cũng nhận được một lời giải thích.

Nhưng điều bạn có là sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Ngài trong đời sống bạn. Khi cuộc sống không thể hiểu được, không có nghĩa lý gì cả, bạn phải nắm lấy lời hứa đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc biết được đường lối Chúa “cao xa hơn đường lối các ngươi” (Ê-sai 55:8) đã giúp bạn như thế nào khi bạn không hiểu được những gì Chúa đang làm?

2.    Khi không có câu trả lời cho sự đau khổ của mình, sự hiện diện của Chúa có đủ cho bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Ai trong đời sống bạn cần được nghe rằng Chúa không hề quên họ? Làm thế nào bạn sẽ tiếp cận với họ ngày hôm nay?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể nhờ nơi việc làm mà được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ ngày hôm nay.  Xin hãy hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


YOUR NAME IS ENGRAVED ON GOD’S HAND

BY RICK WARREN —

“Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has borne? But even if that were possible, I would not forget you! See, I have written your name on the palms of my hands.”  Isaiah 49:15-16 (NLT)

Just like a mother cannot forget her child, God cannot forget you.

Have you been abandoned in life by a spouse or a parent? God will never abandon you.

Have you been rejected by those you trusted the most? God will never reject you.

Have you been left behind by the people who were supposed to walk through life with you? God will never leave you alone.

When you go through any of those painful experiences, you will be tempted to think that God has forgotten you. But that’s impossible! You were made to be loved by God. He created you as an object of his love.

In fact, did you know God has a tattoo of your name engraved on the palms of his hands? The Bible says in Isaiah 49:15-16, “Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has borne? But even if that were possible, I would not forget you! See, I have written your name on the palms of my hands” (NLT).

Where did he get the tattoo? On the cross. With nail-pierced hands and outstretched arms, he showed you just how much he loves you. He loves you so much it hurts! He loves you so much he’d rather die than live without you. He loves you with an everlasting love.

In heaven, no one is going to have any scars except Jesus. His body will have all the scars of the cross. Why? Because he wants to always remember how much he loves you.

When you don’t understand what’s going on in your life, you need to remember this: You may not have a solution. You won’t always have the answers. And you won’t always get an explanation.

But you do have God’s presence and his love in your life. When life doesn’t make sense, you have to hold on to that promise.

Talk It Over

  • How does knowing God’s ways are “far beyond anything you could imagine” (Isaiah 55:8) help you when you don’t understand what he is doing?
  • Is God’s presence enough for you when you don’t have answers for your suffering? Why or why not?
  • Who in your life needs to hear that God has not forgotten them? How will you reach out to them today?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”