“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” 2Cô-rinh-tô 4:18

Một trong những chương trình trên TV hồi hộp nhất chưa từng có là 24. Nhân vật chính, Jack Bauer, có thể giải quyết được ba thảm họa của thế giới trong mỗi tập phim. Nhưng tôi chưa bao giờ xem một chương trình truyền hình đang khi phát sóng vì tôi ghét xem quảng cáo. Tôi đã mua toàn bộ các tập phim trên DVD để có thể xem phim không quảng cáo.

Khi vợ tôi, Kay và tôi đang xem mùa đầu tiên của 24, tôi bắt đầu bị căng thẳng khi Jack vướng vào một trong những tình tiết rắc rối như đã đoán được và chỉ còn năm giây để cứu cả thế giới. Tôi nghĩ rằng, “Liệu Jack có vượt qua được không? Đây có phải là lúc chấm dứt người hùng của mình không?”

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, “Tất nhiên là không rồi. Phim vẫn còn tới năm mùa nữa!”

Sự căng thẳng của bạn sẽ giảm đi khi bạn biết được kết thúc của câu chuyện. Khi bạn không phải tự hỏi rằng liệu mọi thứ có xấu đi hay không, nó sẽ ảnh hưởng đến quan điểm và thái độ của bạn.

Đây là lý do tại sao những người tin nơi Đấng Christ lại buồn bã, tiếc thương khác hẳn với những người khác trên thế giới.

Khi một người tin Chúa mất đi gia đình hoặc bạn bè cũng là những người tin nơi Chúa, họ buồn bã vì nhớ đến người đã ra đi, nhưng họ cũng biết rằng người thân của họ đang ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều: trên thiên đàng, ở cùng Chúa, mãi mãi.

Trong một khía cạnh nào đó, chúng ta buồn bã cho chính mình vì phải sống như thế nào trong lúc thiếu vắng người thân yêu. Nhưng chúng ta buồn bã với hy vọng vì biết được kết thúc của câu chuyện: Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại họ trên thiên đàng và ở cùng Chúa mãi mãi.

Bạn có thể có hy vọng, ngay cả khi mất mát đang xảy ra.

Làm thế nào để được như vậy? Bạn phải có một tầm mắt rộng hơn và một cái nhìn xa hơn. Bạn phải tập trung lại sự chú ý của mình. Bạn phải ngưng nghĩ đến những gì xảy ra ở đây và bây giờ và bắt đầu sống như thể còn rất nhiều điều hơn nữa trong câu chuyện của bạn.

Đời sống này không phải là tất cả mọi thứ! Nếu bạn chỉ nhìn vào ngày hôm nay và những gì đang xảy ra ngay lúc này, bạn sẽ không có được chút hy vọng nào cả. Nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra với mình dưới ánh sáng của cõi đời đời, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này là sự chuẩn bị cho đời sống tiếp theo. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn sẵn sàng cho sự sống đời đời.

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2Cô-rinh-tô 4:18).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc có một cái nhìn đời đời sẽ thay đổi sự tập trung và thái độ của bạn trong những lãnh vực nào khác của cuộc sống (ngoài sự buồn bã, thương tiếc)?

2.    Là một Cơ đốc nhân có khiến bạn cảm thấy đau đớn ít hơn khi buồn bã trước những mất mát không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Đức Chúa Trời đang giúp bạn trưởng thành về mặt thuộc linh ngay bây giờ và giúp bạn sẵn sàng cho cõi đời đời qua những cách nào?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể nhờ nơi việc làm mà được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ ngày hôm nay.  Xin hãy hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


YOU KNOW HOW THE STORY ENDS

BY RICK WARREN —

“So we do not look at what we can see right now, the troubles all around us, but we look forward to the joys in heaven which we have not yet seen. The troubles will soon be over, but the joys to come will last forever.”  2 Corinthians 4:18 (TLB)

One of the most suspenseful TV shows ever was 24. The main character, Jack Bauer, could solve three world catastrophes in every single episode. But I never even watched the show until it went off the air, because I hate watching commercials. I bought the entire series on DVD so I could watch it commercial-free.

When my wife Kay and I were watching the first season of 24, I started to get really tense as Jack got into one of his predictable messes and had only five seconds to save the whole world. I thought, “Is Jack going to make it? Is this the end for our hero?”

And then I thought, “Of course not. There are five more seasons!”

Your tension goes down when you know the end of the story. When you don’t have to wonder if things will turn out badly, it affects your perspective and your attitude.

This is why believers in Christ grieve differently from the rest of the world.

When believers lose family or friends who are also believers, they grieve because they miss the person who is gone, but they also know they are in a far better place: in heaven, with God, forever.

In a sense, we grieve for ourselves because we have to find a way forward without our loved one. But we grieve with hope because we know the end of the story: One day, we will join them in heaven and be with God forever.

You can have hope, even when there is loss.

How? You’ve got to get a bigger perspective and a longer view. You’ve got to refocus your attention. You’ve got to stop thinking about just the here and now and start living as if there is much more to your story.

This life is not all there is! If you just look at today and what’s happening right now, you’re going to be hopeless. But if you can see what’s happening to you in light of eternity, you’ll realize that this life is preparation for the next. God is getting you ready for eternal life.

“So we do not look at what we can see right now, the troubles all around us, but we we look forward to the joys in heaven which we have not yet seen. The troubles will soon be over, but the joys to come will last forever” (2 Corinthians 4:18 TLB).

Talk It Over

  • In what other areas of life (besides grief) does having an eternal perspective change your focus and attitude?
  • Does being a Christian mean you feel any less pain from your loss as you grieve? Why or why not?
  • What are the ways God is growing you in spiritual maturity right now and getting you ready for eternity?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”