“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng . . . Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời mà những đau đớn phải chịu không thể sánh được.” 2Cô-rinh-tô 4:16-17

Khi cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, hầu hết mọi người cuối cùng đều sẽ hỏi rằng, “Tại sao điều này lại xảy đến cho tôi?”

Nhưng đó là một câu hỏi sai để hỏi khi mọi việc đang trở nên đen tối. Thay vào đó, hãy thử hỏi rằng, "Chúa ơi, mục đích của Ngài trong điều này là gì?"

Kinh Thánh chép trong 1Phi-e-rơ 1:6-7 rằng, “Hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Điều này không phải ngẫu nhiên – nó để thử thách đức tin anh em, quý hơn vàng hay hư nát.”

Không phải điều gì xảy ra trong đời sống của bạn cũng đều là một sự tình cờ. Chúa không phải là nguyên nhân khiến điều ác xảy ra. Nhưng Chúa có thể mang đến điều tốt đẹp từ mọi thứ, kể cả từ điều ác. Thử thách bộc lộ ra ra cho thấy được tính cách, sự trưởng thành, điều bạn cho là an toàn, những tiêu chuẩn và đức tin của bạn.

Một trong những nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh là sứ đồ Phao-lô. Ông đã cống hiến cả đời sống mình để phục vụ Chúa. Nhưng, trong rất nhiều phương diện, cuộc đời của Phao-lô còn tệ hại hơn điều bạn có thể tưởng tượng ra được. Ông bị ném đá, bị chìm tàu, bị đòn vọt, bị bỏ mặc cho đến chết, bị tù đày, bị đánh roi và bị trộm cướp, bị đói khát.

Nhưng Phao-lô không bao giờ cay đắng. Thay vì hỏi rằng, “Tại sao tôi phải chịu như thế?” ông đã tìm kiếm và tin cậy nơi mục đích của Đức Chúa Trời. Ông đã học cách tin cậy Chúa trong những lúc gặp khó khăn, ngay cả khi không thể hiểu được vì sao.

Bí quyết cho sự kiên trì của ông là gì? “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng . . . Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời mà những đau đớn phải chịu không thể sánh được” (2Cô-rinh-tô 4:16-17).

Cũng giống như Phao-lô, bạn có thể giữ vững hy vọng vì Đức Chúa Trời có một mục đích và thậm chí có cả phần thưởng đáng giá hơn nhiều so với nỗi đau của bạn.

Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự, những người theo Ngài nghĩ rằng đó là một thảm kịch không nghĩa lý chút nào. Họ cho rằng Chúa đã sai lầm! Nhưng điều họ đã không thể nhìn thấy được là Đức Chúa Trời vẫn đang ở trên ngai và đang thi hành một mục đích lớn hơn nhiều.

Sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra cho các môn đệ và phán rằng, “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai ta, ta cũng sai các ngươi” (Giăng 20:21).

Vừa ngay trước đó, họ không thể thấy được lý do của sự đau đớn họ đang chịu. Nhưng khi Chúa Jêsus ở cùng, Ngài cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đang giao cho họ một nhiệm vụ mới là một phần của mục đích vô cùng quan trọng.

Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn luôn quan trọng hơn những nan đề của bạn. Hãy tin cậy nơi Chúa.  Chúa yêu thích việc biến những việc đóng đinh trở thành sự phục sinh. Chúa là Đấng chuyên giải quyết những tình thế vô vọng.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã từng hỏi “Tại sao lại là con?” trong những hoàn cảnh nào của đời sống.

2.    Bạn đã thấy được Chúa mang đến điều tốt lành ra từ những hoàn cảnh khó khăn vào lúc nào?

3.    Phần nào của đời sống mình mà bạn cần bắt đầu hỏi rằng, “Chúa ơi, mục đích của Ngài là gì?”

 

 


THE RIGHT QUESTION TO ASK WHEN YOU’RE IN PAIN

BY RICK WARREN —  

“This is the reason why we never collapse . . . These little troubles (which are really so transitory) are winning for us a permanent, glorious and solid reward out of all proportion to our pain.” 2 Corinthians 4:16-17 (Phillips)

When life becomes really hard, most people will eventually ask, “Why is this happening to me?”

But that’s the wrong question to ask when things get dark. Instead, try asking, “God, what’s your purpose in this?”

The Bible says in 1 Peter 1:6-7, “You are temporarily harassed by all kinds of trials and temptations. This is no accident—it happens to prove your faith, which is infinitely more valuable than gold” (Phillips).

Nothing comes into your life accidentally. God does not cause evil. But he can bring good from every single thing, even from evil. Trials reveal your character, your maturity, your security, your values, and your faith. 

One of the major figures in the Bible is the apostle Paul. He devoted his entire life to serving God. But, in many ways, Paul’s life was worse than you can imagine. He was stoned, shipwrecked, beaten, left for dead, imprisoned, whipped, and robbed, and he went thirsty and hungry.

But he was never bitter. Instead of asking, “Why me?” he looked for and trusted God’s purpose. He learned to trust God in his problems, even when he didn’t understand.

What is the secret to his persistence? “This is the reason why we never collapse . . . These little troubles (which are really so transitory) are winning for us a permanent, glorious and solid reward out of all proportion to our pain” (2 Corinthians 4:16-17 Phillips).

Like Paul, you can hold on to hope because God has a purpose and even a reward that exceeds your pain.

When Jesus died on the cross, his followers thought it was a senseless tragedy. They thought God had made a mistake! But what they couldn’t see was God still on his throne, carrying out a bigger purpose.

After Jesus’ resurrection, he appeared to the disciples and said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you” (John 20:21 NIV).

Just moments before, they could see no reason for their pain. But here Jesus was, telling them that God was giving them a new assignment that was part of a grand purpose.

God’s purpose for your life is always greater than your problems. Trust him. He loves to turn crucifixions into resurrections. He specializes in hopeless situations.

Talk It Over

  • During what circumstances in your life have you asked, “Why me?”
  • When have you seen God bring good out of very difficult circumstances?
  • In what part of your life do you need to start asking, “God, what’s your purpose?”