“Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Ga-la-ti 5:22-23

Mục đích của Chúa cho mọi thay đổi trong đời sống bạn là để giúp cho bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Lời hứa trong Rô-ma 8:28 là một lời hứa tuyệt vời: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Nhưng điều đó thật khó hiểu cho đến khi bạn đọc câu tiếp theo: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như Con Ngài” (Rô-ma 8:29).

Chúa không chỉ muốn bạn ở trong gia đình Ngài. Ngài cũng muốn bạn phát triển những đặc tính gia đình của một con cái Chúa. Ngài muốn bạn lớn lên về mặt thuộc linh. Và mẫu mực cho sự trưởng thành của bạn chính là Chúa Jêsus Christ.

Vậy Chúa Jêsus là người như thế nào? Hình ảnh đẹp nhất về tính cách của Chúa Jêsus là trái của Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22-23: “Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”

Chúa tạo ra những trái như thế trong bạn bằng cách đặt bạn vào những hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, nơi bạn có cơ hội học và thực hành những phẩm chất này.

Bạn không học được lòng tử tế khi ở cạnh những người tử tế nhất; bạn không học được sự thỏa lòng khi bạn có tất cả mọi thứ mình muốn. Vì vậy, khi Chúa dạy bạn cách yêu thương, Ngài không đặt để bạn cạnh những người đáng yêu; Ngài đặt bạn cạnh những người khó có thể yêu được.

Ai cũng có thể vui vẻ khi mọi việc diễn ra theo ý mình. Nhưng Chúa dạy cho bạn niềm vui đích thực giữa buồn khổ, thương tiếc, và đau lòng.

Rất dễ để có được sự bình an khi không có một sự xung đột nào trong đời sống. Khi Chúa dạy bạn về sự bình an, Ngài sẽ cho phép những rối ren, hỗn loạn và bất đồng trong cuộc sống bạn để dạy cho bạn biết được sự bình an vượt quá mọi hiểu biết.

Làm thế nào để Chúa cho dạy bạn tính kiên nhẫn? Bằng cách để bạn đứng đợi trong hàng dài tại nơi cấp bằng lái xe hoặc tại một buổi hẹn với bác sĩ bị trì hoãn. Bất cứ khi nào bạn phải chờ đợi, đó là lúc Chúa dạy cho bạn có được sự kiên nhẫn để trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng những cách nhiều hay ít mà bạn đang lớn lên về mặt thuộc linh sẽ khiến điều đó trở nên đáng giá.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có muốn được lớn lên về mặt thuộc linh không? Câu trả lời của bạn được phản ánh như thế nào trong cách bạn theo đuổi trái của Thánh Linh?

2.    Gần đây Chúa đã uốn nắn để bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn trong những phương diện nào? Bạn thấy được Ngài đang làm việc trong bạn như thế nào?

3.    Theo bạn, Chúa đang chúc phước cho những lời cầu nguyện của bạn để bạn được giống Chúa Jêsus hơn như thế nào, ngay cả khi sự thay đổi cần đến khó có thể thực hiện?

 


SPRITUAL GROWTH REQUIRES CHANGE

BY RICK WARREN —

“The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.”  Galatians 5:22-23 (ESV)

God’s purpose in every change in your life is to make you more like Jesus.

The promise of Romans 8:28 is wonderful: “We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (NLT). But it doesn’t make sense until you read the next verse: “For God knew his people in advance, and he chose them to become like his Son” (Romans 8:29 NLT).

God doesn’t just want you in his family. He also wants you to develop the family characteristics of a child of God. He wants you to grow spiritually. And your model for maturity is Jesus Christ.

So what is Jesus like? The best picture of Jesus’ character is the fruit of the Spirit in Galatians 5:22-23: “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” (ESV).

God produces that kind of fruit in you by putting you in situations full of the exact opposite circumstances, where you get a chance to learn and practice these character qualities.

You don’t learn kindness when you’re around the nicest people; you don’t learn contentment when you have everything you want. So when God teaches you how to love, he doesn’t put you around people who are easy to love; he puts you around unlovable people.

Anybody can be happy when everything’s going their way. But God teaches you true joy in the middle of suffering and grief and heartbreak.

It’s easy to be peaceful when there is no struggle in your life. When God teaches you peace, he’ll allow chaos and conflict in your life to teach you the peace that passes understanding.

How does God teach you patience? By placing you in long line at the Department of Motor Vehicles or at a delayed doctor appointment. Anytime you have to wait, God is teaching you patience to make you more like Jesus.

Change is not always easy, but the big and small ways you’re growing in spiritual maturity will make it worth it.

Talk It Over

  • Do you want to grow spiritually? How is your answer reflected in the way you pursue the fruit of the Spirit?
  • In what ways has God been shaping you lately to be more like Jesus? How do you see him working in you?
  • How do you think God blesses your prayers for him to make you more like Jesus, even if requires change that is hard?