“Các anh toan hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi. Chúa đặt tôi tại đây, để nhờ đó có thể cứu mạng sống của nhiều người.” Sáng thế ký 50:20

Bạn còn nhớ câu chuyện của Giô-sép không?

Các anh của ông ganh tị vì ông là đứa con được yêu thích nên họ đã bán Giô-sép làm nô lệ. Ông bị đem đến Ai Cập và trong 40 năm đầu tiên của đời sống, mọi thứ đều tồi tệ. Ông bị bán làm nô lệ, bị buộc tội hiếp dâm và bị cho vào ngục vì một tội mà ông không hề phạm.

Trong 40 năm, dường như không có điều gì tốt đẹp xảy ra cho Giô-sép—nhưng Chúa đã đặt Giô-sép ở đúng nơi Ngài muốn. Chúa biết rằng Giô-sép sẽ trở thành người lãnh tụ quyền lực đứng hàng thứ hai tại Ai Cập, một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Và nhờ đó, Giô-sép đã có thể cứu Ai Cập và Y-sơ-ra-ên khỏi nạn đói.

Không chỉ cứu được hai quốc gia ra khỏi nạn đói kém mà Giô-sép cũng cứu được cả gia đình mình - những người đã bán ông đi làm nô lệ. Khi các anh của ông xuất hiện trước mặt ông, Giô-sép lẽ ra có thể đối chất với họ và trừng phạt họ về điều họ đã làm với mình.

Nhưng Giô-sép đã có thái độ như thế nào đối với các anh mình? Ông đối đãi với họ cách khoan dung chứ không phải cay đắng. Ông có thể làm được điều đó vì ông thấy được cái nhìn và mục đích lớn hơn của Chúa. Ông biết rằng Chúa có thể sử dụng ngay cả những tổn thương lớn lao nhất trong đời sống chúng ta cho điều tốt lành.

Giô-sép nói với các anh mình rằng: “Các anh toan hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi. Chúa đặt tôi tại đây, để nhờ đó có thể cứu mạng sống của nhiều người.” (Sáng Thế Ký 50:20). Đức Chúa Trời đã đem những tội lỗi đáng kinh sợ của các anh Giô-sép và sử dụng nó để cuối cùng nhiều người được cứu.

Trong cuộc sống bạn, lúc nào cũng có những người có ý định gây xấu, những người sẽ oán giận, chỉ trích và gây tổn thương cho bạn. Sẽ có những lúc bạn là nạn nhân vô tội do tội lỗi người khác gây ra. Không cách nào để có thể tránh được.

Có lẽ bạn không thể nào hiểu được — nhưng bạn không cần phải hiểu! Bạn có thể tin cậy rằng Chúa nhìn thấy, Ngài quan tâm và Ngài sẽ thực thi công lý. Giống như Giô-sép, có lẽ bạn không thể nào thay đổi hoàn cảnh của mình. Và có thể bạn đang tự hỏi làm thế nào để mình vượt qua được hoặc hiện giờ Chúa đang làm gì.

Đức Chúa Trời có thể sử dụng tất cả mọi điều, dù tốt hay xấu, để hoàn thành mục đích của Ngài. Chương trình tốt lành của Chúa để tăng trưởng tính cách của bạn và để bạn trở nên giống Chúa Jêsus hơn sẽ không bị thay đổi bởi bất cứ một ai. Những gì người khác có ý định làm cho xấu, Chúa sẽ sử dụng nó cho điều tốt lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đôi khi chúng ta không thấy được Chúa đang sử dụng những đau đớn của mình cho mục đích tốt đẹp như thế nào mãi cho đến nhiều năm sau. Một thí dụ về điều đó từ cuộc sống của bạn là gì? Cuối cùng bạn đã học được gì về Chúa qua hoàn cảnh đau đớn đó?

2.    Tại sao những hoàn cảnh đau đớn đôi khi lại là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành giống Chúa Jêsus hơn?

3.    Bạn lấy đâu ra sức lực để đối xử với những người đã gây tổn thương cho mình cách khoan dung chứ không phải cay đắng? Bạn có thể tự mình làm điều đó không?

 


YOU CAN’T CHANGE IT, BUT GOD CAN USE IT

BY RICK WARREN —

“You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people.” Genesis 50:20 (NLT)

Remember the story of Joseph?

His brothers were jealous because he was the favorite son, so they sold Joseph into slavery. He was taken to Egypt, and for the first 40 years of his life, everything went wrong. He was sold into slavery, falsely accused of rape, and thrown in jail for a crime he didn’t commit.

For 40 years, nothing seemed to go right for Joseph—but God put Joseph exactly where he wanted him to be. He knew that Joseph would be raised up to become the second most powerful leader in Egypt, the most powerful nation in the world at that time. And because of that, Joseph was able to save Egypt and Israel from famine.

Not only did he save two nations from starvation, but he also saved his family—the ones who sold him into slavery. When his brothers appeared before him, Joseph could have confronted them and punished them for what they did to him.

But what was Joseph’s attitude toward his brothers? He treated them with grace, not bitterness. He was able to do that because he saw God’s greater perspective and purpose. He knew God could use even the biggest hurts in our lives for good.

Joseph said to his brothers, “You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people” (Genesis 50:20 NLT). God took the terrible sin of Joseph’s brothers and used it to eventually save many people.

There will always be people in your life who have bad intentions, who will resent you, criticize you, and hurt you. There will be times when you are the innocent victim of someone else’s sin. There is no way around it.

You may not understand it—but you don’t have to! You can trust that God sees, he cares, and he will have justice. Like Joseph, maybe you can’t change your circumstances. And maybe you’re wondering how you’re going to make it through or what God is doing.

God can use everything, good or bad, to accomplish his purposes. His good plan to grow your character and make you more like Jesus will not be changed by other people. What others intend for bad, he will use for good.

Talk It Over

  • Sometimes we do not see how God is using our pain for good until many years later. What is an example of that from your life? What did you eventually learn about God through that painful situation?
  • Why are painful circumstances sometimes the best way for us to grow more like Jesus?
  • Where do you get the power to treat people who hurt you with grace and not bitterness? Can you do it on your own?