“Tin Lành ấy cho thấy cách Thượng Đế giúp cho con người hòa thuận lại với Ngài.” Rô-ma 1:17

“Sự công chính” hay “công bình” là một từ lớn trong Kinh Thánh. Nó được sử dụng hàng trăm lần. Chẳng hạn như Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu sự công bình và Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Kinh Thánh nói rằng một ngày nào đó Chúa sẽ phán xét thế giới trong sự công chính. Thi Thiên 23 nói rằng Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào các lối công bình.

Nhưng chữ “công bình” này thực sự có ý nghĩa như thế nào?

Tôi đã từng tra cứu nó trong một từ điển thần học, và định nghĩa của nó dài đến 27 trang! Nhưng tôi sẽ tóm tắt nó lại trong hai điều: Sự công chính là một mối quan hệ và một lối sống.

Công bình chỉ đơn giản có nghĩa là phải phép với Đức Chúa Trời. Rô-ma 1:17 nói rằng, “Tin Lành ấy cho thấy cách Thượng Đế giúp cho con người hòa thuận lại với Ngài.” Tin tức tốt lành là tin Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được hòa thuận lại với Ngài qua cái chết của Chúa Jêsus trả tội lỗi thay cho chúng ta. Qua cái chết của Chúa Jêsus, chúng ta có thể có mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời.

Công chính cũng là một lối sống. Nó có nghĩa là sống ngay thẳng, theo như Đức Chúa Trời đã định. Kinh Thánh nói trong IGiăng 2:29 rằng, “Những ai làm điều công chính đều là con cái Đức Chúa Trời.”

Vậy tại sao bạn phải quan tâm đến việc sống công chính với Đức Chúa Trời? Vì đó là cách duy nhất để sống, và đó là cách duy nhất để lên thiên đàng.

Khi kết nối của bạn với Chúa bị đứt đoạn, bạn không phải đang sống thật sự; bạn chỉ đang có mặt. Hầu hết mọi người trên thế giới đều không thực sự sống đầy trọn. Họ chỉ tồn tại, cố cho đến cuối tuần. Nhưng bị ngắt đứt đoạn sự kết nối với Đấng Tạo Hóa, người đã dựng nên bạn cho một mục đích, là một điều không nghĩa lý gì cả.

Đời sống không phải là về việc đạt được thứ này thứ nọ hay là đạt được các mục tiêu. Đời sống là biết được Chúa — Đấng yêu thương bạn và dựng nên bạn cho một mục đích. Bạn không thật sự sống cho đến khi bạn hòa thuận với Đức Chúa Trời và có được một mối quan hệ với Ngài.

Công chính cũng là con đường đem bạn đến thiên đàng. Đức Chúa Trời đã tạo ra thiên đàng là nơi dành cho những con cái mà Ngài yêu thương, và Ngài muốn bạn ở cùng Ngài mãi mãi. Ngài muốn bạn lên thiên đàng, nhưng Ngài sẽ không ép buộc bạn lên thiên đàng. Bạn có thể chọn ngắt đi sự nối kết với Chúa ở đây trên đất, nhưng khi cuộc sống của bạn trên đất qua rồi, bạn sẽ không còn có cơ hội thứ hai để chọn nơi mình sẽ sống đời đời.

Đức Chúa Trời cho bạn có được sự lựa chọn ngay lúc này để có được mối quan hệ với Ngài. Chúa muốn bạn chọn yêu Chúa! Và khi bạn làm thế, bạn sẽ được công chính với Chúa. Nó sẽ thay đổi đời sống bạn — ở đây trên đất và đời đời!

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu Đức Chúa Trời làm cho bạn hòa thuận với Ngài, tại sao Ngài vẫn còn muốn bạn học hỏi và trưởng thành về thuộc linh?

2.    Có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Điều đó sẽ như thế nào trong cuộc sống bạn?

3.    Nói theo cách bạn nói, bạn sẽ giải thích sự công chính cho người khác như thế nào? Nó sẽ tạo nên sự khác biệt nào trong đời sống bạn khi được làm hòa với Đức Chúa Trời?

Bạn có thể hòa thuận lại với Chúa ngay hôm nay.

Tội lỗi đã ngăn cách bạn với Đức Chúa Trời, và bạn không thể làm gì để có thể sửa đổi được. Vì vậy, bạn cần một người nào đó để cứu bạn khỏi tội lỗi và giúp bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận — để bạn được trở nên công chính.

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến. Cái chết của Chúa Jêsus trên thập tự đã trả giá cho tất cả những điều sai trái mà bạn đã từng làm hoặc sẽ làm. Chúa Jêsus đã cho bạn có được mối quan hệ với Đức Chúa Cha. Kinh Thánh nói rằng: “Chúng ta được xưng công bình với Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. Và điều này ban cho tất cả người tin, không phân biệt ai cả” (Rô-ma 3:22).

Bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình với Chúa Jêsus bằng cách tin nơi Ngài và xưng ra tội lỗi của mình. Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình lên cho Chúa Jêsus Christ, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con biết con là người có tội và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin theo Chúa là Đấng Cứu Rỗi của con và theo Ngài là Chúa kể từ hôm nay. Con muốn được trở nên người công chính — có mối quan hệ đúng lẽ với Chúa. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


Why Should You Care About Being Right with God?

BY RICK WARREN —

“The Good News shows how God makes people right with himself.”   Romans 1:17 (NCV)

“Righteousness” is a big word in the Bible. It’s used hundreds of times. For example, the Bible says that God loves righteousness and that God is righteous. It says that one day God is going to judge the world in righteousness. Psalm 23 says that God leads us in the paths of righteousness.

But what in the world does this word “righteousness” really mean?

I once looked it up in a theological dictionary, and its definition went on for 27 pages! But I’ll boil it down to two things: Righteousness is a relationship and a lifestyle.

Righteousness simply means being right with God. Romans 1:17 says, “The Good News shows how God makes people right with himself” (NCV). The Good News is that God made us right with himself through Jesus’ death as payment for our sins. Because of Jesus’ death, we can have a personal relationship with God.

Righteousness is also a lifestyle. It means living right, as God intends. The Bible says in 1 John 2:29, “All who practice righteousness are God’s true children” (The Message).

So why should you care about being right with God? Because it’s the only way to live, and it’s the only way to heaven.

When you are disconnected from God, you’re not really living; you’re just existing. Most people in the world aren’t really fully alive. They just exist, trying to make it to the weekend. But to be disconnected from your Creator who made you for a purpose is nonsense.

Life is not about the acquisition of things or the achievement of goals. Life is about getting to know God—the one who loves you and made you for a purpose. You’re not really living until you’re right with God and have a relationship with him.

Righteousness is also the way you get to heaven. God created heaven as a place for his children whom he loves, and he wants you to be with him forever. He wants you to be in heaven, but he’s not going to force you to go to heaven. You can choose to be disconnected from God here on Earth, but when your life on Earth is done, you will not be given a second chance to choose where you spend eternity.

God gives you the choice right now to have a relationship with him. He wants you to choose to love him! And when you do, you will be made right with him. It will change your life—here on Earth and for eternity!

Talk It Over

If God makes you right with him, why does he still want you to learn and grow in spiritual maturity?

What does it mean to have a relationship with God? What does that look like in your life?

In your own words, how would you explain righteousness to someone else? What difference has it made in your life to be made right with God?

You can be right with God today.

Your sin separates you from God, and there’s nothing you can do to make things right. So you need someone to save you from your sins and make you acceptable to God—to make you righteous.

That’s why God sent Jesus. Jesus’ death on the cross paid for every wrong you’ve ever done or will do. Jesus made it possible for you to have a relationship with God the Father. The Bible says, “We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are” (Romans 3:22 NLT).

You can start your journey with Jesus by believing in him and confessing your sins. If you’re ready to surrender your life to Jesus Christ, start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is Your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord from this day forward. I want to be righteous—to be in right relationship with you. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”