“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” Gióp 1:21

Khi bạn còn là một Cơ đốc nhân mới, non trẻ trong Chúa, Đức Chúa Trời cho bạn có nhiều cảm xúc được chứng thực và Ngài thường trả lời những lời cầu xin chưa chín chắn, ích kỷ nhất của bạn để bạn biết rằng Ngài hiện hữu. Nhưng khi bạn lớn lên trong đức tin, Ngài sẽ dần dần dứt bạn ra khỏi những điều lệ thuộc này.

Việc Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất tại, ở khắp mọi nơi và việc Ngài thể hiện sự hiện hữu của mình ra là hai việc khác nhau. Một bên là sự kiện, sự thật; phía bên kia thường chỉ là một cảm giác. Sự thật là Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi; Ngài luôn có mặt ngay cả khi bạn không nhận thấy được Ngài. Ngay cả khi bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, bạn vẫn luôn có thể tin rằng Chúa luôn hiện diện. Sự hiện diện của Chúa quá sâu sắc để có thể đo lường chỉ bằng cảm xúc.

Thưa vâng, Đức Chúa Trời muốn bạn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài còn quan tâm đến việc bạn tin cậy Ngài hơn là việc bạn cảm nhận. Chúng ta sống bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy hay bằng cảm giác.

Những hoàn cảnh làm cho đức tin của bạn tăng trưởng nhất sẽ là những lúc cuộc sống tan vỡ và bạn không thể thấy được Chúa đang ở bên. Điều này đã xảy ra với một người là ông Gióp. Chỉ trong một ngày, ông đã mất đi tất cả — gia đình, công việc, sức khỏe và tất cả tài sản của mình. Và sau đó, qua suốt 37 chương của sách Gióp trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời yên lặng!

Làm thế nào để bạn ngợi khen khi bạn không hiểu được điều gì đang xảy ra trong đời sống mình và Chúa đang yên lặng? Làm thế nào để bạn gắn nối với Chúa trong một cơn khủng hoảng mà không có được sự liên lạc? Làm thế nào để bạn nhìn lên Chúa Jêsus khi mắt mình ngập tràn những nước giọt nước mắt? Bạn làm những gì Gióp đã làm: “Gióp sấp mình xuống đất mà thờ lạy và nói rằng ‘Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!”’ (Gióp 1:20-21).

Hãy thưa với Chúa điều bạn đang thật sự cảm thấy. Hãy đổ lòng ra với Chúa. Hãy trút đổ ra những cảm xúc mà bạn đang cảm nhận. Gióp đã làm điều này khi ông nói rằng, “Tôi không thể nín lặng! Trong cay đắng và tức giận, tôi phải kêu than.” (Gióp 7:11).

Gióp đã than thở khi Đức Chúa Trời dường như quá xa xôi, “Ôi, như trong những ngày tôi còn thanh xuân, khi mối tương giao mật thiết với Ðức Chúa Trời còn ở trên lều tôi” (Gióp 29:4).

Cho dù hôm nay bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa hay không, thì bạn vẫn có thể tin rằng Ngài vẫn ở bên bạn. Bạn có đầy nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, đau buồn, bối rối hay thắc mắc không? Hãy mang tất cả đến với Chúa. Ngài ở bên bạn, Ngài vì bạn, và Ngài có thể giải quyết tất cả các câu hỏi và mối quan tâm của bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “… Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31)

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một thời gian mà bạn đã không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Làm thế nào bạn giữ được mối kết nối với Ngài trong thời gian đó?

2.    Tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến đức tin hơn là cảm xúc của bạn?

3.    Bạn tìm đến với ai khi đời sống trở nên khó khăn? Điều gì bạn đã nói với họ mà bạn cũng cần phải thưa lại với Chúa?

 

 


GOD IS ALWAYS PRESENT, REGARDLESS OF HOW YOU FEEL

BY RICK WARREN —

“Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The LORD gave and the LORD has taken away; may the name of the LORD be praised.”  Job 1:21 (NIV)

When you are a baby Christian, God gives you a lot of confirming emotions and often answers the most immature, self-centered prayers so you’ll know he exists. But as you grow in faith, he will wean you of these dependencies.

God’s omnipresence and the manifestation of his presence are two different things. One is a fact; the other is often a feeling. It’s a fact that God is omnipresent; he’s always there, even when you’re unaware of him. Even when you don’t feel his presence, you can always trust the fact that God is there. His presence is too profound to be measured just by emotion.

Yes, God wants you to sense his presence, but he’s more concerned that you trust him than that you feel him. We live by faith, not by sight or by our feelings.

The situations that will stretch your faith most will be those times when life falls apart and God is nowhere to be found. This happened to a man named Job. On a single day he lost everything—his family, his business, his health, and all his possessions. And then, for 37 chapters in the Old Testament book of Job, God said nothing!

How do you praise God when you don’t understand what’s happening in your life and God is silent? How do you stay connected in a crisis without communication? How do you keep your eyes on Jesus when they’re full of tears? You do what Job did: “Then he fell to the ground in worship and said: ‘Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised’” (Job 1:20-21 NIV).

Tell God exactly how you feel. Pour out your heart to him. Unload every emotion that you’re feeling. Job did this when he said, “I can’t be quiet! I am angry and bitter. I have to speak” (Job 7:11 GNT).

He cried out when God seemed distant: “Oh, for the days when I was in my prime, when God’s intimate friendship blessed my house” (Job 29:4 NIV).

Whether or not you can feel God today, you can trust that he’s there with you. Are you full of doubt, anger, fear, grief, confusion, or questions? Bring it all to God. He is with you, he is for you, and he can handle all your questions and concerns.

The Bible says, “… If God is for us, who can be against us?” (Romans 8:31 NIV)

Talk It Over

  • Think about a time when you couldn’t feel God’s presence. How did you stay connected to him during that time?
  • Why is God more concerned about your faith than your feelings?
  • What person do you go to when life gets tough? What do you say to them that you also need to say to God?