“Người nào xem xét kỹ càng luật pháp trọn vẹn . . . lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.” Gia-cơ 1:25

Nếu bạn thật sự muốn được trở nên mạnh mẽ và trưởng thành về mặt thuộc linh, thì thói quen tốt nhất mà bạn có thể phát triển là học thuộc lòng Kinh Thánh. Thật ra Kinh Thánh nói trong Gia-cơ 1:25 rằng đó là một trong bốn thói quen dẫn đến đời sống phước hạnh, “Người nào xem xét kỹ càng luật pháp trọn vẹn . . . lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.”

Đây là bốn thói quen bạn tìm thấy trong câu Kinh Thánh trên:

Đọc Kinh Thánh. “Người nào xem xét kỹ . . . ”

Xem xét lại Kinh Thánh. “ . . . bền lòng suy gẫm . . . ”

Nhớ đến Kinh Thánh. “ . . . chẳng phải nghe rồi quên đi . . . ”

Đáp ứng với Kinh Thánh. “ . . . thực hành luật đó . . .”

Ngay cả khi bạn không quen với việc học thuộc lòng, thì đây là một kỹ năng bạn có thể học được; đó là một cơ bắp bạn có thể làm cho mạnh lên. Thật ra, việc học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho bộ óc của bạn có được trí nhớ tốt hơn trong những lãnh vực khác — tôi bảo đảm về điều này. Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra cho thấy.

Tại sao học thuộc lòng Kinh Thánh lại là điều quan trọng?

Bạn sẽ luôn có Lời Chúa bên cạnh mình. Khi bị cám dỗ, thường thì bạn không có Kinh thánh mở ra sẵn hoặc không có Kinh Thánh cạnh bên. Khi bạn làm chứng cho người chưa biết Chúa Jêsus, đang bị căng thẳng, đang cần được an ủi hoặc đang ở trong tình trạng khủng hoảng, thì thường là bạn không có Kinh Thánh cạnh bên vào lúc đó. Bạn cần có Lời Đức Chúa Trời trong đầu óc để có thể nhớ lại và xem xét khi cần đến.

Bạn có thể suy ngẫm Kinh Thánh ở bất cứ nơi nào bạn đến. Nếu bạn đã học thuộc lòng Kinh Thánh, bạn có thể nghĩ đến nó khi đi ngủ vào ban đêm hoặc khi lái xe đến một cuộc hẹn. Khi bạn nghĩ ngợi đến phần Kinh thánh mà bạn đã học thuộc lòng, bạn đang suy ngẫm về nó. Và lời hứa duy nhất về sự thịnh vượng và thành công mà Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Kinh Thánh nói rằng việc suy ngẫm Lời Chúa chính là chìa khóa: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép. Vì như thế, ngươi mới được thịnh vượng và thành công” (Giô-suê 1:8).

Hãy bắt đầu học thuộc lòng Kinh Thánh ngay hôm nay. Chọn một câu cho tuần lễ. Trong một năm, bạn sẽ học thuộc được 52 câu. Trong hai năm, bạn sẽ thuộc hơn 100 câu. Khi bạn giấu Lời Chúa trong lòng, bạn sẽ thấy mình ngày càng trở thành người mà Đức Chúa Trời mong muốn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cần thay đổi những gì để có thể đọc và học Kinh Thánh thường xuyên?

2.    Bạn đã biết những cách để học và học thuộc lòng tốt nhất. Những phương cách, chiến thuật hoặc người nào có thể giúp bạn học thuộc lòng Kinh Thánh?

3.    Khi Đức Chúa Trời nhắc nhở Kinh Thánh cho bạn trong một tình thế nào đó, bạn sẽ đáp ứng lại như thế nào? Bạn nên đáp ứng lại như thế nào?

 

 


WHY SHOULD YOU MEMORIZE SCRIPTURE?

BY RICK WARREN —

“Whoever looks intently into the perfect law . . . and continues in it—not forgetting what they have heard, but doing it—they will be blessed in what they do.”  James 1:25 (NIV)

If you’re serious about being spiritually strong and mature, the greatest habit you can develop is memorizing Scripture. In fact, the Bible says in James 1:25 that it’s one of four habits that lead to a blessed life: “Whoever looks intently into the perfect law . . . and continues in it—not forgetting what they have heard, but doing it—they will be blessed in what they do” (NIV).

Here are the four habits you find in that verse:

Read your Bible. “Whoever looks intently . . . ”

Review the Bible. “ . . . continues in it . . . ”

Remember the Bible. “ . . . not forgetting what they have heard . . . ”

Respond to the Bible. “ . . . but doing it . . .”

Even if you’re not used to memorizing, it’s a skill you can learn; it’s a muscle you can strengthen. In fact, memorizing Scripture will cause your brain to have a stronger memory in other areas—I guarantee it. Study after study has shown this. 

Why is it important to memorize Scripture?

You’ll always have God’s Word with you. When you’re tempted, you usually don’t have a Bible open or by your side. When you’re witnessing to someone who doesn’t know Jesus, is under stress, needs comfort, or is in a crisis, there’s usually not a Bible around. You need God’s Word in your mind so you can remember it and review it right when you need it.

You can meditate on Scripture wherever you go. If you’ve memorized Scripture, you can think about it when you get into bed at night or as you drive to an appointment. When you think about a portion of Scripture that you’ve memorized, you’re meditating on it. And the only promise of prosperity and success that God gives us in the Bible says that meditating on his Word is the key: “Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful” (Joshua 1:8 NIV).

Start memorizing Scripture today. Pick a verse a week. In a year, you’ll have memorized 52 verses. In two years, you’ll have memorized more than 100 verses. As you hide God’s Word in your heart, you’ll find yourself growing more and more into the person God wants you to be.

Talk It Over

  • What changes do you need to make so that you are regularly reading and studying the Bible?
  • You already know the ways you learn and memorize best. What tools, tactics, or people can help you memorize Scripture?
  • How do you respond when God brings Scripture to mind in certain situations? How should you respond?