“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.” Gia-cơ 1:19-21

Những người làm vườn biết rằng bạn có thể lấy cùng một hạt giống và trồng nó ở ba nơi khác nhau và nhận được ba kết quả khác nhau. Tại một nơi, bạn có thể thu được những quả cà chua to khổng lồ. Ở nơi khác, bạn có thể thu được những trái nhỏ hơn. Và ở nơi thứ ba, bạn có thể không thu được gì cả. Sự khác biệt ở đây là gì? Nó không phải do nơi hạt giống; đó là do đất. Đất phải được chuẩn bị tốt cho hạt giống.

Điều này cũng đúng với việc lắng nghe Lời Chúa. Tấm lòng của bạn phải được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận Lời Chúa.

Việc nhóm lại tại nhà thờ là một thí dụ hay cho điều này. Nếu bạn thức dậy trễ, tìm không được chỗ đậu xe, và dễ bực tức khi hối hả chạy vào trong nhà thờ, có lẽ bạn sẽ không nghe thấy được tiếng Chúa! Tấm lòng của bạn chưa được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận Lời Chúa.

Đó là lý do tại sao hai người có thể đến dự cùng một buổi thờ phượng, ngồi cạnh nhau, và nghe cùng một câu Kinh Thánh, cùng một bài giảng. Một người sẽ bước ra nghĩ rằng Chúa thật đã phán với họ, còn người kia sẽ không nhận được chút gì từ nơi buổi thờ phượng. Vì một người đã chuẩn bị sẵn lòng mình còn người kia thì không.

Kinh Thánh chép rằng, “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em” (Gia-cơ 1:19-21).

Kinh Thánh dạy rằng để cho lòng bạn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, bạn cần phải có bốn thái độ:

Yên lặng. Bạn không thể nghe được tiếng Chúa nếu bạn đang nói chuyện.

Lắng lòng. Bạn không thể hối thúc Chúa. Nếu bạn tất bật, cuống cuồng, bạn sẽ không nghe được tiếng Chúa. Kinh Thánh nói rằng, “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời”. Lời dịch của tôi cho câu Kinh Thánh này là, "Ngồi xuống và im lặng."

Làm sạch lòng. Trước khi bạn có thể gặp Chúa, bạn cần phải xưng nhận tội lỗi mình ra với Chúa và xin Ngài tha thứ.

Hạ mình. Hãy sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa bảo qua Lời Chúa. Một thái độ kiêu hãnh sẽ không làm được gì cả.

Lần tới, khi bạn dành thời gian ra để nghe Lời Chúa — dù tại nhà thờ hay trong giờ tĩnh nguyện tại nhà riêng — trước hết hãy dành thời gian để chuẩn bị tấm lòng mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy được sự khác biệt!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn nghĩ rằng rất khó để có thể lắng lòng và yên lặng để lắng nghe tiếng Chúa? Bạn có thể làm gì để giảm bớt sự phân tâm để nghe được rõ ràng?

2.    Tội lỗi nào đang ngăn trở khiến bạn không nghe được tiếng Chúa ngày hôm nay?

3.    Những thói quen mới nào có thể giúp chuẩn bị cho bạn và gia đình nghe được tiếng Chúa tại nhà thờ hoặc tại bất cứ nơi nào?

 

 


IT’S TIME TO TEND TO THE SOIL

BY RICK WARREN —

“Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.”  James 1:19-21 (NIV)

Gardeners know that you can take the exact same seed and plant it in three different locations and get three different results. In one spot, you may get giant tomatoes. In another, you may get small tomatoes. And in a third, you may not get anything at all. What’s the difference? It’s not the seed; it’s the soil. The soil must be prepared for the seed.

The same is true when you hear God’s Word. Your heart has to be prepared for the Word.

Church service is a great example of this. If you get up late, have trouble finding a parking spot, and are irritated as you rush into church, you’re probably not going to hear God’s voice! Your heart is not prepared to receive God’s Word.

That’s why two people may go to the same church service, sit side by side, and hear the same Scripture read and sermon preached. One will walk out thinking God really spoke to them, and the other won’t get anything at all out of the service. The heart of one person was prepared; the other’s heart wasn’t.

The Bible says, “Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you” (James 1:19-21 NIV).

Scripture teaches that, for your heart to be prepared to receive God’s Word, you need to have four attitudes:

Be quiet. You can’t hear God if you’re talking.

Be calm. You can’t rush God. If you’re frantic, you’re not going to hear him. The Bible says, “Be still, and know that I am God.” My translation of that is, “Sit down, and be quiet.”

Be clean. Before you can meet with God, you need to confess your sin to him and ask him to forgive you.

Be humble. Be ready to do whatever God tells you from his Word. A prideful attitude won’t work.

Next time you’re going to spend time in God’s Word—whether that’s at church or in your quiet time at home—take time first to prepare your heart. You’ll be amazed at the difference it makes!

Talk It Over

  • Why do you think it's so difficult to be calm and quiet enough to hear from God? What can you do to minimize your distractions so that you are able to listen well?
  • What sin is keeping you from hearing God’s voice today?
  • What new habits can help prepare you and your family to hear from God during church or at any time?