"Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa." Thi Thiên 119:11

Nếu bạn muốn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành như một người theo Chúa Jêsus, bạn cần phải thuộc lòng Kinh Thánh! Lời Chúa là lẽ thật — và gieo Lời đó vào mảnh đất trong lòng bạn là một công cụ đầy mạnh mẽ cho việc tăng trưởng.

Thi Thiên 119:1 nói rằng, “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.” Giấu Lời Chúa trong lòng — học thuộc lòng — giúp bạn phá vỡ các kiểu mẫu của tội lỗi trong đời sống mình và được trưởng thành lên trong đức tin.

Nếu bạn chưa bao giờ học thuộc lòng Kinh Thánh trước đây, điều này có lẽ rất đáng ngại. Nhưng bạn có thể làm được! Có lẽ bạn cho rằng mình không đủ thông minh, hoặc có lẽ trước đây bạn đã từng gặp khó khăn trong việc học thuộc lòng. Đây là một số bước đơn giản bạn có thể làm theo để bắt đầu học thuộc lòng Lời Chúa ngay hôm nay:

1. Chọn một câu Kinh Thánh đang nói vào tấm lòng bạn. Đừng chọn một câu Kinh Thánh vì bạn nghĩ mình nên học thuộc lòng nó. Hãy học thuộc nó vì bạn muốn học — vì bạn tin rằng nó sẽ giúp cho đời sống bạn được đổi khác.

2. Đọc địa chỉ trong Kinh Thánh trước và sau câu Kinh Thánh. Chẳng hạn, với câu Kinh Thánh hôm nay, bạn sẽ đọc rằng, “Thi-thiên 119:11, ‘Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.’ Thi-thiên 119:11”.  Đôi khi địa chỉ của câu Kinh Thánh là điều khó nhớ nhất, vì vậy bằng cách đọc nó lớn lên trước và sau câu Kinh Thánh sẽ giúp nó dễ nhớ hơn.

3. Đọc lớn, và đọc nhiều lần câu Kinh Thánh. Nhiều người nhớ những gì họ nói chứ không nhớ những gì họ đọc. Khi đọc to một câu Kinh Thánh, bạn đang ghi chép lại câu đó trong đầu mình.

4. Học thuộc chính xác. Đừng thao túng Kinh thánh trước khi bạn học. Học đúng như nó được dạy trong Kinh Thánh.

5. Bắt đầu bằng cách học thuộc lòng mỗi tuần một câu. Vào thời điểm nào đó, bạn sẽ có thể học được mỗi tuần hai câu, nhưng hãy bắt đầu chầm chậm. Như tôi đã đề cập trong bài tĩnh nguyện trước đây, nếu bạn học thuộc lòng mỗi tuần một câu Kinh Thánh, thì trong một năm bạn sẽ thuộc được 52 câu! Nếu bạn học thuộc mỗi tuần hai câu, trong một năm bạn sẽ thuộc được trên 100 câu. Bạn sẽ mang theo rất nhiều lẽ thật và sự khôn ngoan trong lòng và trong đầu óc mình để sau này có thể nhớ lại.

Tôi biết có người đã thuộc lòng toàn bộ các sách trong Kinh Thánh. Họ không phải là những thiên tài. Họ chỉ quyết định rằng họ sẽ làm điều này — học từng câu Kinh Thánh một.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Kế hoạch của bạn để học thuộc lòng Kinh Thánh là gì? Nó có kết quả không? Bạn có nên thay đổi điều gì đó về cách bạn học thuộc Lời Chúa để nó được hữu hiệu hơn không?

2.    Người nào trong đời sống bạn có thể cùng bạn học thuộc Kinh Thánh và giúp cho bạn có tinh thần trách nhiệm?

3.    Bạn muốn học thuộc lòng câu Kinh Thánh nào trong tuần này?

 

 


HOW DO YOU MEMORIZE SCRIPTURE?

BY RICK WARREN —

“I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.”  Psalm 119:11 (NIV)

If you want to grow strong and mature as a follower of Jesus, you have to memorize Scripture! God’s Word is truth—and planting it in the soil of your heart is a powerful tool for growth.

Psalm 119:1 says, “I have hidden your word in my heart that I might not sin against you” (NIV). Hiding God’s Word in your heart—memorizing it—helps you break patterns of sin in your life and mature in your faith.

If you’ve never memorized Scripture before, it may be intimidating. But you can do this! Maybe you think you’re not smart enough, or perhaps you’ve had trouble memorizing before. Here are some simple steps you can follow to start memorizing God’s Word today:

1. Pick a verse that speaks to you. Don’t choose a verse because you think you should memorize it. Memorize it because you want to—because you believe it will make a difference in your life.

2. Say the Scripture reference before and after the text. For instance, with today’s verse, you would say, “Psalm 119:11, ‘I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.’ Psalm 119:11.” Sometimes the reference is the hardest thing to remember, so by saying it out loud before and after the verse, it becomes easier to remember.

3. Read the verse aloud, and read it many times. Many people remember what they say, not what they read. As you say a verse aloud, you’re recording it in your mind. 

4. Memorize it exactly. Don’t try to manipulate the Scripture before you learn it. Learn it as it is in the Bible.

5. Start by memorizing one verse a week. In time you may be able to learn two verses a week, but start slowly. As I mentioned in a previous devotional, if you memorize one verse a week, you will memorize 52 verses in a year! If you memorize two a week, that will be more than 100 in a year. You’ll carry so much truth and wisdom in your heart and mind for you to recall later.

I know people who have memorized entire books of the Bible. They’re not geniuses. They just decided they were going to do it—one verse at a time.

Talk It Over

  • What is your strategy for memorizing Scripture? Does it work? Should you change something about the way you memorize God’s Word to be more effective?
  • Who in your life can memorize Scripture with you and help hold you accountable?
  • What verse do you want to memorize this week?