Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi. Phi-líp 1:19 (BHĐ)

Khi chúng ta gặp khó khăn, thất bại thì phản ứng thông thường tệ hại nhất: chúng ta muốn rút lui, xây một bức tường chung quanh mình, đẩy mọi người ra xa.

Nhưng đó là điều cuối cùng mà chúng ta nên làm.

Thất bại đến làm đức tin bạn yếu đi, bạn cần có người tin cậy Chúa thay bạn. Bạn cần một gia đình hội thánh để hỗ trợ cho bạn.

Khi ông Gióp mất đi gia đình, tài chánh và sức khỏe đó là một thất bại nặng nề – giống như bất kỳ ai.

Nhưng đây là lời của một người bạn của Gióp đã bảo ông, “Đừng để sự tức giận và nỗi đau mà anh chịu đựng khiến anh chế nhạo Đức Chúa Trời… Những người khác tôn vinh chúc tụng công việc Ngài vì vậy hãy cùng với họ hằng ca ngợi” (Gióp 36:18,24 CEV)

Đó là lời khuyên tuyệt vời. Khi bạn đang gặp khó khăn, đừng cay đắng. Tham gia với những người khác để họ có thể cầu nguyện cho bạn, thờ phượng với bạn và hỗ trợ bạn.

Bạn tìm thấy sự hỗ trợ đó ở đâu?

Trước tiên, cùng với những người khác tham gia thờ phượng Chúa tại một nhà thờ địa phương. Thờ phượng Chúa với những người khác sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn mới về những khó khăn, thất bại mà bạn gặp phải.

Thứ nhì, tham gia trong một nhóm nhỏ để học Kinh Thánh. Chỉ đến thờ phượng vào Chúa Nhật không giúp bạn tạo được mối quan hệ với những người khác. Vì lễ thờ phượng thường đông người và bạn không có đủ thì giờ làm quen với mọi người. Vì thế bạn cần một nhóm từ 10 đến 12 người họp lại không chỉ để học Kinh Thánh mà còn để chia sẻ những nỗi đau và cầu nguyện với nhau.

Bạn sẽ không thể tự mình tìm thấy sự phục hồi. Bạn cần dân sự Chúa giúp bạn gây dựng và tập trung vào Chúa.

Họp nhau với những người khác là một bước tiến rất lớn cho sự phục hồi. Chỉ cần hỏi sứ đồ Phao-lô. Khi ở trong nhà tù La-mã, Phao-lô đã viết điều này về sự hỗ trợ của các Cơ đốc nhân như sau, “Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi. Phi-líp 1:19 (BHĐ)

Với sự hỗ trợ và cầu nguyện của con dân Chúa, sự thất bại của bạn chỉ là tạm thời. Những ngày tốt nhất của bạn đang ở phía trước.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Khi gặp khó khăn bạn có xu hướng rút lui hay chạy tìm người khác để có được sự giúp đỡ? Tại sao bạn nghĩ bạn lại có xu hướng như thế?

2.    Trong quá khứ, khi gặp khó khăn thì sự hỗ trợ của các Cơ đốc nhân khác đã tác động trên bạn như thế nào?

3.    Hiện thời ai là người bạn có thể tin cậy được trong những lúc khó khăn?

 


WHY YOU NEED OTHERS DURING TOUGH TIMES

By Rick Warren —

“Because you are praying for me and the Spirit of Jesus Christ is helping me, I know this trouble will bring my freedom.” Philippians 1:19 (NCV)

When we experience setbacks, our most common response is our worst response: We want to withdraw, to build a wall around ourselves, to push people away.

But that’s the last thing we should do.

When setbacks leave your faith weak, you need other people to trust God for you. You need a church family to help support you.

When Job lost his family, finances, and health, it was a devastating setback—just as it would have been for anyone.

But here’s what one of Job’s friends told him: “Don’t let your anger and the pain you endured make you sneer at God . . . Others have praised God for what he has done, so join with them” (Job 36:18, 24 CEV).

That’s great advice. When you’re in the midst of troubles, don’t get bitter. Join with others who can pray with you, worship with you, and support you.

Where do you find that kind of support?

First, join with others for worship at a local church. Worshiping with other people will give you a new perspective on your setbacks.

Second, get involved in some kind of small group Bible study. Most churches are too big to build relationships just through attending worship services. You need a group of 10 to 12 people to gather with not only to study the Bible, but also to share your pain and pray together.

You won’t find a comeback on your own. You need God’s people to build you up and help you focus on God.

Gathering with others will be a huge step toward your comeback. Just ask Paul. As he sat in a Roman prison, Paul wrote this about the support of other Christians: “Because you are praying for me and the Spirit of Jesus Christ is helping me, I know this trouble will bring my freedom” (Philippians 1:19 NCV).

With the support and prayers of God’s people, your setback is only temporary. Your best days are ahead.

Talk It Over

  • When times are tough, do you tend to withdraw or to rush toward others? Why do you think you lean in that direction?

  • How has the support of other Christians impacted you in the past during setbacks?
  • What other followers of Jesus in your life right now can you depend on during difficult days?