“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ. Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21 BHĐ)

Khi bạn gặp khó khăn thất bại, bạn có thể thưa với Chúa rằng bạn đang nổi điên, bạn đang buồn hoặc bạn đang chán nản.  Bạn có thể bày tỏ mọi cảm xúc của mình với Chúa. Chỉ xin đừng cay đắng. Sự cay đắng nói lên rằng bạn không tin cậy Chúa khi nan đề ập đến. Nó giống như một liều thuốc độc sẽ xé nát đời sống bạn nếu bạn cho phép nó.

Gióp đã chịu đủ loại nan đề. Ông đã mất gia đình, tài sản và sức khỏe của mình. Nhưng thay vì trở nên cay đắng, ông vẫn tập trung vào bức tranh toàn cảnh. Gióp nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ. Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21 BHĐ). Gióp hiểu rằng Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền kiểm soát cho dù mọi thứ khác dường như đang sụp đổ.

Tôi đã có mặt khi ba đứa con của tôi chào đời. Chúng không mang theo bất cứ thứ gì. Chúng không có đồ chơi, danh mục đầu tư, tủ quần áo hay cặp tài liệu. Tôi cũng đã giảng luận trong các tang lễ đủ để biết rằng không ai lái xe kéo của cải đến khu mồ mả. Bạn ra đời chẳng đem gì theo, bạn qua đời cũng chẳng đem gì đi được.

Khi khó khăn, thất bại xảy đến với bạn — và chắc chắn chúng sẽ đến — bạn phải tập trung vào sự thật rằng Chúa nghĩ đến bức tranh toàn cảnh về cuộc đời bạn. Nhiều thứ sẽ thay đổi trong cuộc đời bạn. Đức tin của bạn sẽ được kiểm nghiệm. Giống như Gióp, bạn không được hứa hẹn có một cuộc sống hoàn hảo. Có thể bạn sẽ không nhận được lời giải thích nào khi khó khăn xảy đến. Nhưng bạn có thể chọn tin cậy Chúa tuyệt đối. Cho dù bạn gặp phải trở ngại nào, hãy tin rằng:

Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn.  Ngài có kế hoạch cho cuộc đời bạn. Ngài quan tâm đến mọi chi tiết trong cuộc sống của bạn. Ngài kiểm soát mọi việc, ngay cả khi bạn không hiểu. Ngài sẽ bảo vệ bạn. Bất chấp khó khăn, đó là bức tranh lớn về cuộc đời bạn. Bạn có thể nương trên năm lẽ thật này để sống khi mọi thứ khác sụp đổ. Bạn sẽ không thấy cay đắng nếu cứ nhìn vào một bức tranh toàn cảnh giống như vậy.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Bạn đã chiến đấu với cay đắng như thế nào khi gặp khó khăn?

2.    Việc hiểu được những lẽ thật toàn cảnh về cuộc đời bạn đã làm thay đổi cách bạn nhìn nhận những khó khăn như thế nào?

3.    Bạn có thể chia sẻ thông điệp của bài tĩnh nguyện này với người nào trong tuần này?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 


WHEN SETBACKS COME, FOCUS ON THE BIG PICTURE

By Rick Warren — 

“I was born with nothing, and I will die with nothing. The Lord gave, and now he has taken away. May his name be praised!” Job 1:21 (GNT)

When you hit a setback, it’s okay to tell God you’re mad, you’re sad, or you’re depressed. It’s okay to express all your emotions to God.

Just don’t get bitter.

Bitterness is like saying you don’t trust God when troubles hit. It’s like a poison that will tear your life apart if you let it.

Job endured all kinds of problems. He lost his family, his fortune, and his health. But instead of becoming bitter, he kept his focus on the big picture. He understood that God was still in control even though everything in his life seemed to be falling apart.

Job said, “I was born with nothing, and I will die with nothing. The Lord gave, and now he has taken away. May his name be praised!” (Job 1:21 GNT).

I was in the room when each of my three children was born. They didn’t come with anything. They didn’t have toys, a resume, a wardrobe, or a cell phone. I’ve also preached enough funerals to know that no one drives a trailer of possessions to the graveside.

You come with nothing. You leave with nothing.

When setbacks come your way—and they most certainly will—you must focus on the fact that God has your big picture in mind.

Many things will change in your life. Your faith will be tested and tried. Like Job, you haven’t been promised a perfect life. You likely won’t get an explanation when setbacks come. But you can choose to trust God anyway.

No matter what setbacks you face, you can trust that . . .

  • God will never stop loving you.
  • God has a plan for your life.
  • God cares about every detail of your life.
  • God is in control of things even when you don’t understand it.
  • God will protect you.

Regardless of any setback, those five truths make up the big picture of your life. When everything else falls apart, you can base your life on them.

You won’t get bitter if you keep your eyes on a big picture like that.

Talk It Over

How have you battled bitterness when you’ve faced setbacks?


How does understanding the big-picture truths about your life change the way you understand setbacks?


Who can you share the message of this devotional with this week?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."