“Hỡi Phao-lô, đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con” (Công Vụ 27:24 BHĐ).

Đôi khi, một sự thất bại xảy ra là do chính các hành động hay sự chọn lựa của bạn gây ra. Bạn phạm một sai lầm nào đó. Bạn làm điều gì đó gây tổn thương cho người khác. Bạn không vâng lời Đức Chúa Trời. Và bây giờ bạn phải hứng chịu một cơn bão tố.

Nhưng thông thường, những cơn bão chúng ta đối diện trong đời sống xảy đến chẳng phải vì một sai lầm nào đó chúng ta đã mắc phải mà là do những quyết định sai lầm của những người khác – hoặc thậm chí là vì tội lỗi của họ.

Công Vụ 27 cho chúng ta một ví dụ sinh động về cảnh khó khăn do sự lựa chọn sai lầm của những người khác gây ra. Phao-lô bị đưa ra xét xử trong một vụ án oan về một tội ác mà ông không phạm. Ông là công dân La-mã nên ông có cơ hội được kháng cáo lên Sê-sa trong các vụ bị khép vào tội tử hình.

Trên con tàu đưa tù nhân đến Rô-ma. Phao-lô đã nói với những người khác rằng họ đang đâm đầu vào thảm họa nhưng chẳng ai chịu nghe và ngay sau đó họ đã gặp một trận bão vô cùng kinh khiếp.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cơn bão đã phá hỏng mục đích Đức Chúa Trời định cho Phao-lô – và cơn bão bạn đang đối diện cũng không hủy phá mục đích Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Mục đích Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn vĩ đại hơn bất kỳ khó khăn thất bại nào bạn sẽ trải qua.

Một thiên sứ đã phán với Phao-lô như vậy trong Công Vụ 27:24, “Hỡi Phao-lô, đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con.” Thiên sứ phán với Phao-lô rằng, bất chấp khó khăn, một ngày kia ông sẽ đứng trước Sê-sa để chia sẻ lời chứng của mình.

Mục đích của Đức Chúa Trời sẽ không bị ngăn trở.

Đức Chúa Trời không cần Kế Hoạch B cho cuộc đời bạn. Khi bạn gặp một khó khăn thất bại – dù đó là lỗi của bạn hay của người khác – điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không hành động qua cuộc đời bạn.

Khi thảm họa đến, Đức Chúa Trời chỉ đặt nó vào đúng chỗ trong chương trình của Ngài.

Khi quyết định của một người khác khiến cuộc đời bạn bị đảo lộn, Đức Chúa Trời dùng điều đó vì vinh quang của Ngài.

Khi lỗi lầm của một người khác đặt bạn vào tình huống khó khăn, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công việc của Ngài. Khi bạn cảm thấy như thể đã mất hết mọi thứ.

Đức Chúa Trời sẽ làm điều khó tin để bạn có thể làm điều bất khả thi.

Bạn hay bất kỳ người nào khác đều không thể phá hỏng mục đích của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Xin nêu một số ví dụ từ chính cuộc đời bạn về việc một người nào đó gây khó khăn cho bạn.

2.    Bạn đã thấy Đức Chúa Trời thực hiện ý định của Ngài như thế nào giữa những cơn bão trong cuộc đời bạn?

3.    Vì sao đôi khi ta khó nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang hành động giữa những lúc khó khăn?

 

 


SETBACKS CAN’T DERAIL GOD’S PURPOSE

By Rick Warren —

“Don’t be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar! What’s more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you.” Acts 27:24 (NLT)

Sometimes a setback is rooted in your own actions or choices. You made a mistake. You did something that hurt another person. You disobeyed God. And now you’re facing a storm as a result.

But often the storms we face in life aren’t because of something we did. Instead, we suffer because of other people’s poor decisions—or even their sins.

Acts 27 gives us a dramatic example of suffering a setback because of the foolish choices of others. Paul had been unfairly put on trial for crimes he didn’t commit. He was a Roman citizen, so he had the opportunity to appeal to Caesar in capital-offense cases.

On the prison ship heading toward Rome, Paul told the others that they were headed toward disaster. But no one listened, and it didn’t take too long before they hit a terrible storm.

But that didn’t mean the storm sidetracked God’s purpose for Paul—and a storm doesn’t have to sidetrack God’s purpose for you either.

God’s purpose for your life is greater than any setback you’ll ever go through. An angel assured Paul of that in Acts 27:24: “Don’t be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar! What’s more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you” (NLT).

The angel told Paul that, despite the setback, he would one day stand before Caesar and share his testimony. God’s purpose wouldn’t be thwarted.

God doesn’t need a Plan B for your life. Hitting a setback—whether it’s your fault or someone else’s—doesn’t mean God won’t work through your life. When disaster hits, God just fits it into his plans.

When someone else’s decision turns your life upside down, God uses it for his glory.

When someone else’s mistake puts you in a difficult situation, God works through it anyway.

When you feel like you’ve lost everything, God does the incredible so you can do the impossible.

You can’t sink God’s purpose. Neither can anyone else.

Talk It Over

  • What are some examples from your own life of how someone else caused a setback for you?
  • How have you seen God work out his purposes in the midst of storms in your life?

  • Why is it sometimes tough to recognize how God is working in the midst of difficult times?