0390“Vì muôn vật do Chúa sáng tạo, đều tồn tại nhờ Ngài và vì Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36  BDHĐ).

  • Mục đích đời sống không quy hướng về bạn.
  • Tất cả đều là về Chúa.

Hai điều này đi chung với nhau. Lý do mục đích đời sống không quy hướng về bạn là bởi vì tất cả đều là về Chúa.

Nếu bạn chưa hiểu được điều này, cuộc sống sẽ không bao giờ có ý nghĩa. Nếu bạn chưa hiểu được điều này, bạn sẽ không bao giờ hiểu thấu đáo được cuộc sống. Cho đến khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không hiểu được những gì tôi đang nói đây. Mục tiêu của đời sống tôi không phải là lạc thú, tài sản, danh tiếng, chính trị, quyền thế, hay được ưa thích. Không phải dựa vào bất cứ những điều gì mà thế gian coi trọng. Mục tiêu của đời sống tôi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 11:36 cho biết, “Vì muôn vật do Chúa sáng tạo, đều tồn tại nhờ Ngài và vì Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men” (BDHĐ). Mọi vật trên hành tinh này và trong cả vũ trụ đều được tạo dựng nên vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Điều này có ngụ ý như thế nào?

Nếu tất cả mọi điều là về Chúa chứ không phải là về bạn — hoặc về việc làm ra tiền hay được nổi tiếng hay bất cứ những điều nào khác mà thế gian cho là quan trọng — thì điều này có nghĩa là yêu kính Chúa là ưu tiên hàng đầu của bạn. Chúa Jêsus đã nói điều đó như thế này: “’Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết” (Ma-thi-ơ 22:37-38 BDHĐ).

Không gì có thể quan trọng hơn lẽ thật này! Nếu bạn bỏ lỡ điểm này, bạn đã lãng phí cả cuộc đời của mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là yêu kính và được biết hơn về Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên bạn.

Làm thế nào để bạn có thể làm điều này? Hãy bắt đầu bằng cách đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để có thể dành thì giờ cho việc học Kinh Thánh, nhưng khi bạn làm được điều này, bạn sẽ biết được nhiều hơn về Đức Chúa Trời và thấy tình yêu của bạn dành cho Chúa ngày càng sâu đậm hơn. Và, khi bạn bắt đầu hiểu rằng cuộc sống của bạn là dành riêng cho Chúa, chứ không cho bạn, bạn sẽ thấy được nhiều niềm vui hơn trong việc đi theo Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Mục đích đời sống của bạn là gì?

2.    Nền văn hóa của chúng ta muốn thuyết phục bạn rằng tất cả những gì trong cuộc sống đều là về bạn như thế nào?

3.    Bạn có thể thực hành yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn và tâm trí qua những cách nào?


 

 

 

IT’S ALL ABOUT GOD

By Rick Warren —

“For everything comes from God alone. Everything lives by his power, and everything is for his glory” (Romans 11:36 TLB).

It’s not about you.

It’s all about God.

Those two go together. The reason it’s not about you is because it’s all about God.

Until you understand this, life is never going to make sense. Until you understand this, I’m not going to make sense to you. The goal of my life is not pleasure, possessions, prestige, politics, power, or popularity. It’s not anything that the world values. The goal of my life is the glory of God.

Romans 11:36 says, “For everything comes from God alone. Everything lives by his power, and everything is for his glory” (TLB). Everything on the planet and in the universe was created for God’s glory.

What’s the implication of that?

If it’s all about God and it’s not all about you—or about making money or being popular or any of those other things the world thinks are important—then the implication is that loving God is your first priority. Jesus said it like this: “Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment” (Matthew 22:37-38 TLB).

Nothing tops this truth, folks! If you miss this, you’ve wasted your life. The most important thing in life is to love and get to know the God who created you.

How do you do that? Start by reading his Word, the Bible. It’s not always the easy choice to make time for Bible study, but when you do, you’ll learn more about God and find your love for him deepened. And, as you start to understand that your life is about God, not you, you’ll find more joy in the pursuit of him.

Talk It Over

  • What is the goal of your life?
  • How does our culture try to convince you that life is all about you?
  • In what ways can you practice loving God with all your heart, soul, and mind?