0389“Anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1b TTHĐ).

Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn. Bạn sẽ luôn được yêu thương. Không điều gì có thể phá vỡ mối quan hệ của bạn với Chúa. Nếu bạn nắm biết được lẽ thật này, nó sẽ thay đổi đời sống bạn.

Rô-ma 8:38-39 nói, “Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ - cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta.” (KTHĐ).

Khi bạn đặt tay của mình vào trong tay Chúa, Ngài nắm chặt lấy nó — và không bao giờ bỏ ra. Có những lúc bạn có thể cảm thấy rằng mình muốn buông tay. Nhưng Chúa sẽ không bao giờ buông bỏ bạn. Bạn được an toàn mãi mãi.

Một khi bạn được sanh ra trong một gia đình, bạn không thể nào quay đầu trở lại. Một khi bạn được tái sanh, bạn không thể bị kể là không sanh ra  trong gia đình đó. Một khi tên của bạn được viết trong sách sự sống đời đời, tên bạn sẽ không bao giờ bị xóa đi. Đó là mực không thể tẩy xóa được.

Việc bạn nghi ngờ hay sợ hãi đến mức nào hoặc phạm bao nhiêu tội lỗi không phải là điều quan trọng. Nếu bạn đặt niềm tin của mình vào Chúa Cứu Thế, Ngài nói không có gì — không có bất cứ điều gì có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu của Chúa. Bất kể bạn phải đối mặt với điều gì trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với điều đó một mình.

Đây là Tin Lành: Bạn được tha thứ, và bạn được tự do. Chúa đứng về phía bạn và Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn.

Hiểu được Tin Lành này là điều quan trọng nhất cho bạn và cho mọi người khác trên hành tinh này. Đó là lý do tại sao hàng ngàn người đã cam kết cầu nguyện và dâng hiến cho mục vụ chương trình tĩnh nguyện hàng ngày (Daily Hope) để có thể rao truyền ra sứ điệp hy vọng này. Đó là lý do tại sao Hội Thánh Saddleback được thành lập. Đó là lý do tại sao chúng ta huấn luyện các mục sư trên khắp thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta có Mục Vụ Sinh Viên, Học Sinh, Mục Vụ Thiếu Nhi, và hằng trăm các Mục Vụ khác.

Và đó là lý do tại sao vô số những Hội Thánh khác trên thế giới đang làm những điều tương tự như thế mỗi ngày. Bởi vì không một ai khác có thể đem đến cho chúng ta những gì Chúa Cứu Thế Jêsus ban cho: đời sống tự do, sự tha thứ, quyền năng, bình an và mục đích tiếp tục mãi mãi cho đến đời đời.

Đáp ứng của bạn sẽ như thế nào? “Hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1b TTHĐ).

Hãy sống một cách xứng đáng. Hãy sống với hy vọng và chia sẻ hy vọng đó cho người khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi nào bạn sợ rằng mình sẽ bị phân rẽ khỏi tình yêu của Chúa?

2.    Biết rằng Chúa luôn yêu thương bạn sẽ thay đổi cách sống của bạn như thế nào?

3.    Đối với bạn, “sống một cách xứng đáng” nghĩa là gì?


 

 

 

NOTHING CAN SEPARATE YOU FROM GOD’S LOVE

By Rick Warren — 

“Live and act in a way worthy of those who have been chosen for such wonderful blessings as these” (Ephesians 4:1 TLB).

God will never ever stop loving you. You will always be loved. Nothing can destroy your relationship with God. If you grasp this fact, it will change your life.

Romans 8:38-39 says, “For I am convinced that nothing can ever separate us from his love. Death can’t, and life can’t. The angels won’t, and all the powers of hell itself cannot keep God’s love away. Our fears for today, our worries about tomorrow, or where we are—high above the sky, or in the deepest ocean—nothing will ever be able to separate us from the love of God demonstrated by our Lord Jesus Christ when he died for us” (TLB).

When you put your hand in God’s hand, he grasps it—and never lets go. You might feel like letting go at times. But God never will. You are eternally secure.

Once you are born into a family, you can’t be unborn out of it. Once you’re born again, you can’t be unborn out of the family of God. Once your name is written in the eternal book of life, it can’t be erased. It’s indelible ink.

It doesn’t matter how many doubts or fears you have or how many sins you commit. If you put your trust in Christ, he says nothing—nothing!—will separate you from his love. No matter what you face in life, you will never face it alone.

This is the Good News: You are forgiven, and you are free. God is for you, and he’s never going to stop loving you.

Understanding this Good News is the most important thing for you, and for every other person on this planet. It’s why thousands of people have committed to pray for and give to Daily Hope so that we can spread this message of hope. It’s why Saddleback Church was built. It’s why we train pastors around the world. It’s why we do student ministry, children’s ministry, and hundreds of other ministries.

And it’s why countless other churches around the globe are doing similar things every day. Because no one else can offer what Jesus Christ offers: a life of freedom, forgiveness, power, peace, and purpose that goes on and on for eternity.

What should be your response? “Live and act in a way worthy of those who have been chosen for such wonderful blessings as these” (Ephesians 4:1 TLB).

Live in a way that’s worthy. Live with hope, and share that hope with others.

Talk It Over

  • When have you feared that you’d be separated from God’s love?
  • How does knowing that God will always love you change the way you live?
  • What does it mean for you to “live in a way that’s worthy”?