0391“Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta trên vầng đá này, quyền lực của Địa ngục không thắng nổi Hội Thánh đó (Ma-thi-ơ 16:18 KTHĐ).

Chỉ có Hội Thánh sẽ tồn tại mãi mãi.

Có rất nhiều điều chúng ta ước rằng nó sẽ mãi mãi tồn tại. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng không có điều gì khác sẽ tồn tại lâu dài. Không có doanh nghiệp nào sẽ tồn tại mãi mãi. Không có chính quyền nào sẽ tồn tại mãi mãi. Không có quốc gia nào sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ có Hội Thánh sẽ trường tồn.

Chúa Jêsus đã nói trong Ma-thi-ơ 16:18 rằng, “Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta trên vầng đá này, quyền lực của Địa ngục không thắng nổi Hội thánh đó” (KTHĐ). Hội Thánh là ý tưởng vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời hay bất kỳ con người nào đã từng nghĩ ra.

Hết thảy vũ trụ đã được tạo dựng nên cho gia đình của Chúa. Gia đình của Chúa gọi là gì? Đó là Hội Thánh.

Hội Thánh không phải là một ngôi nhà thờ. Hội Thánh là gia đình của Chúa. Chúa muốn có một gia đình, vì vậy Ngài đã quyết định tạo ra toàn bộ vũ trụ — chỉ để Ngài có thể dựng nên trái đất, chỉ để Ngài có thể tạo dựng nên con người, chỉ để chúng ta có thể có sự tự do để lựa chọn Chúa hay từ chối Ngài. Chúa biết một số chúng ta sẽ chọn yêu Chúa và Ngài sẽ đem những người yêu mến Ngài lên thiên đàng để trở thành một phần của gia đình Ngài mãi mãi.

Điều này có ý nghĩa gì nếu bạn đã ở trong gia đình của Chúa? Điều đó có nghĩa là vì tất cả chúng ta đều sẽ sống với nhau mãi mãi, chúng ta phải nên học cách sống hòa thuận. Đang khi bạn còn sống trên đất này, bạn phải học cách yêu thương gia đình của Đức Chúa Trời.

Thật đúng như vậy. Chỉ yêu mến Chúa không thì không đủ. Bạn phải yêu thương Hội Thánh nữa. Bạn muốn biết Chúa yêu Hội Thánh nhiều đến dường nào không? Đến nỗi Chúa đã chết cho Hội Thánh. Nếu có người nào nói rằng, “Tôi yêu Chúa Jêsus, nhưng tôi không cần Hội Thánh” thì đó là người chưa hiểu được lẽ thật. Người đó là một tín đồ chưa trưởng thành. Rất nhiều người dùng Hội Thánh nhưng không yêu mến Hội Thánh.

Bạn có yêu mến Hội Thánh không? Hay bạn đang chỉ lợi dụng Hội Thánh mà thôi?

Chúa Cứu Thế đã chết cho Hội Thánh. Ngài muốn chúng ta học biết yêu thương và nương dựa vào mỗi tín hữu trong thân thể của Chúa Cứu Thế, vì chúng ta cần lẫn nhau. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ Hội Thánh và cùng nhau làm việc để hoàn thành sứ mạng của Chúa trên đất, chúng ta sẽ nếm biết được thiên đàng và sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình yêu của Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Người ta lợi dụng Hội Thánh thay vì yêu thương qua những cách nào như thế?

2.    Bạn nghĩ tại sao Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta cần lẫn nhau?

3.    Một số bước thiết thực nào bạn có thể làm để bày tỏ tình yêu thương mình đối với Hội Thánh?


 

 

LEARN TO LOVE GOD’S FAMILY

By Rick Warren — 

“I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it” (Matthew 16:18 NLT).

Only the church will last forever.

There are many things we wish would last forever. But the Bible tells us nothing else is going to last. No business is going to last forever. No government is going to last forever. No nation is going to last forever. Only the church is going to last forever.

Jesus said in Matthew 16:18, “I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it” (NLT). The church is the most magnificent idea God or any human being ever thought up.

The entire universe was created for God’s family. What’s God’s family called? The church.

The church is not a building. The church is the family of God. God wanted a family, so he decided to create the entire universe—just so he could create Earth, just so he could create human beings, just so we could have the free choice to choose or reject him. He knew that some of us would choose to love him back, and he’s going to take those of us who do to heaven to be part of his family forever.

What does this mean for you if you are already in God’s family? It means that since we’re all going to live together forever, we better learn to get along. While you’re here on Earth, you must love the family of God.

That’s right. It’s not enough just to love God. You must love the church. You want to know how much God loves the church? He died for it. Anybody who says, “I love Jesus, but I don’t need the church” doesn’t get it. That person is an immature believer. A lot of people use the church but don’t love it.

Do you love the church? Or do you just use the church?

Christ died for the church. He wants us to learn to love and lean on every believer in the body of Christ, because we need each other. When we love and serve the church and work together to fulfill God’s mission in the world, we get a taste of heaven and a deeper understanding of God’s love.

Talk It Over

  • What are some ways people use the church instead of loving the church?
  • Why do you think God created us to need each other?
  • What are some practical steps you can take to show love to the church?