“Nhận thấy ân điển Chúa ban cho tôi, Gia-cơ, Phi-e-rơ, và Giăng, những người có tiếng là những cột trụ của Hội thánh, đã nhận chúng tôi như bạn đồng công với họ” (Ga-la-ti 2:9).

Không phải ai cũng muốn trở thành một phần trong kế hoạch Chúa cho bạn – và điều đó cũng không sao. Hãy tiếp tục yêu thương mọi người, nhưng chỉ đầu tư vào những người sẵn lòng.

Nói cách khác đi, hãy tập trung vào những người muốn trợ giúp bạn. Đó là chiến thuật của Chúa Jêsus. Chúa yêu tất cả mọi người; Chúa đã cho năm ngàn người ăn và giảng đạo cho đoàn dân đông. Nhưng Chúa chỉ huấn luyện 70 người, môn đồ hóa 12 người, và cố vấn ba người. Sự tập trung của Chúa mạnh hơn với số ít người hơn.

Ba người Chúa Jêsus đã tập trung hướng dẫn là Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng. Chỉ có Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi cùng Chúa lên Núi Hóa Hình. Chỉ Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng được dẫn theo đến Vườn Ghết-sê-ma-nê “xa hơn một chút” (Ma-thi-ơ 26:39) để cầu nguyện với Chúa Jêsus. Và chỉ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng chứng kiến việc bà gia của Phi-e-rơ được chữa lành.

Chúa Jêsus có thiên vị không? Có chứ. Chúa đầu tư thời gian tối đa cho những người sẽ có trách nhiệm cao nhất. Và chiến thuật của Chúa đã có hiệu quả. Về sau Kinh Thánh – trong sách Ga-la-ti – Phao-lô gọi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là “những cột trụ của hội thánh” (Ga-la-ti 2:9).

Nhưng không phải ai cũng muốn trở thành một phần trong sứ mạng của Chúa Jêsus. Chúa có một kẻ bội đạo tên là Giu-đa, một trong 12 môn đệ của Chúa. Mặc dù sự phản bội của Giu-đa đã gây ra thiệt hại to lớn, nhưng Chúa Jêsus vẫn giữ sự tập trung của Ngài vào 11 người trung tín, chứ không vào nơi một người không trung thành với Ngài.

Một số người trong cuộc đời bạn sẽ làm bạn thất vọng hoặc phản bội bạn. Khi điều này xảy ra, hãy nhớ rằng: Đừng phí thời gian đoán xét họ. Kinh Thánh nói rằng, “Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10). Họ chịu trách nhiệm trước Chúa, chứ không với bạn.

Nê-hê-mi đã không phí thì giờ ra để đoán xét những người đã làm ông thất vọng. Khi những người Tê-cô-a có tước vị không giúp xây dựng lại phần tường thành Giê-ru-sa-lem của họ, Nê-hê-mi nói rằng, “Những người Tê-cô-a tu bổ; song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình” (Nê-hê-mi 3:5). Đó là tất cả những gì ông đã nói. Nê-hê-mi đã không phỏng đoán hay suy đoán động cơ của họ. Ông biết rằng dành thì giờ ra để đoán xét họ là việc phí thời gian.

Khi một người nào đó từ chối giúp đỡ bạn hoàn thành điều Chúa đã kêu gọi bạn, đừng buồn phiền. Hãy cứ để Chúa làm Chủ – và giữ sự tập trung của mình vào những người muốn trợ giúp bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những ai đã đầu tư nơi bạn vì bạn đã ủng hộ những ước mơ và mục tiêu của họ? Bạn đã cùng nhau hoàn thành được những gì?

2.    Bạn được khích lệ như thế nào khi biết rằng ngay cả Chúa Jêsus cũng có những người không ủng hộ, nhưng Chúa đã hoàn thành công tác vĩ đại nhất mọi thời đại bằng cách “Chính Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (IPhi-e-rơ 2:24)?

3.    Bạn gặp những khó khăn gì trong việc yêu những người không ủng hộ mình?

 

 

 


FOCUS ON PEOPLE WHO WANT TO HELP

By Rick Warren —

“James, Peter, and John, who were known as pillars of the church, recognized the gift God had given me, and they accepted Barnabas and me as their co-workers” (Galatians 2:9 NLT).

Not everyone will want to be part of your God-given plans—and that’s okay. Continue to love everyone, but only invest in the willing.

In other words, focus on those who want to help you. That was Jesus’ strategy. He loved everyone; he fed the 5,000 and preached to the crowd. But he only trained 70, discipled 12, and mentored three. His focus grew stronger with fewer people.

The three people Jesus mentored were Peter, James, and John. Only Peter, James, and John went up on the Mount of Transfiguration. Only Peter, James, and John were brought into the Garden of Gethsemane “a little farther” (Matthew 26:39 NIV) to pray with Jesus. And only Peter, James, and John witnessed Peter’s mother-in-law being healed.

Was Jesus playing favorites? Yes. He was investing the maximum amount of time with those who would bear the maximum responsibility. And his strategy worked. Later in the Bible—in the book of Galatians—Paul calls Peter, James, and John the “pillars of the church” (Galatians 2:9 NLT).

But not everyone wanted to be part of Jesus’ mission. He had a defector named Judas, one of his 12 disciples. Even though Judas’ betrayal caused enormous damage, Jesus kept his focus on the 11 faithful men, not the unfaithful one.

Some people in your life will disappoint or betray you. When this happens, remember: Don’t waste time judging them. The Bible says, “Why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God’s judgment seat” (Romans 14:10 NIV). They are accountable to God, not to you.

Nehemiah didn’t waste time judging the people who let him down. When nobles from the town of Tekoa didn’t help rebuild their section of Jerusalem’s walls, Nehemiah said, “Their leaders refused to work with the construction supervisors” (Nehemiah 3:5 NLT). That’s all he said. Nehemiah didn’t speculate or try to guess their motivation. He knew time spent judging them would be wasted time.

When someone refuses to help you accomplish what God has called you to do, don’t fret about it. Just let God be God—and keep your focus on the people who want to help.

Talk It Over

- Who has invested in you because you supported their dreams and goals? What did you accomplish together?

- How does it encourage you to know that even Jesus had people who didn’t support him, yet he accomplished the greatest act of all time by “personally [carrying] our sins in his body on the cross” (1 Peter 2:24 NLT)?

- In what ways do you struggle to love those who don’t support you?