“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã, không có ai đỡ mình lên. Một người có thể bị kẻ thù đánh thắng, nhưng hai người chung sức sẽ được thắng. Nếu ba người cùng hiệp lại càng tốt hơn, vì dây thừng bện bằng ba sợi không dễ bị bứt đứt.” (Truyền 4:9-10,12).

Chúa không bao giờ có ý định để bạn phải trải qua cuộc sống cô lập, cố gắng tự mình làm mọi việc. Thành công xảy ra khi bạn cùng làm việc với những người khác.

Một lý do Nê-hê-mi đã thành công trong việc xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem là vì ông đã chia công việc thành những nhiệm vụ có thể làm được ra cho nhiều người khác nhau. Trong Nê-hê-mi đoạn 3, có 18 nhóm đã giúp việc sửa chữa, và bạn thấy được câu “bên cạnh ông” hay “bên cạnh họ” 21 lần.

Nê-hê-mi muốn dân sự hiểu được một điều. Ông đã nói lời động viên họ đại khái như thế này: “Nếu các ngươi mệt mỏi và nản lòng, chỉ cần nhìn sang bên trái và bên phải của mình, sẽ thấy được những người làm việc cạnh bên. Các ngươi sẽ nhận ra rằng mình không đơn độc. Các ngươi là một phần của đội ngũ.”

Ông đã giúp dân sự cảm nhận được rằng họ là một phần của một điều gì đó lớn hơn chính mình. Ông đã làm được bằng cách tạo ra một tinh thần đồng đội trong dân sự.

Tân Ước dùng chữ “nhau” tất cả là 58 lần. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, phục vụ lẫn nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau, và cứ tiếp tục như vậy. Đây là cách bạn phát triển tinh thần đồng đội.

Tại sao tinh thần đồng đội là cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn?

Kinh Thánh nói rằng, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà ngã, không có ai đỡ mình lên. Một người có thể bị kẻ thù đánh thắng, nhưng hai người chung sức sẽ được thắng. Nếu ba người cùng hiệp lại càng tốt hơn, vì dây thừng bện bằng ba sợi không dễ bị bứt đứt” (Truyền 4:9-10,12).

Sứ Đồ Phao-lô hiểu rõ nguyên tắc của việc phát triển tinh thần đồng đội. Ông không bao giờ thực hiện bất kỳ sứ vụ nào một mình. Ông luôn đem theo một đội ngũ với mình. Chúa Jêsus cũng vậy. Toàn bộ chức vụ của Chúa đã được thực hiện với một nhóm 12 người. Đúng ra, điều đầu tiên Chúa Jêsus đã làm trong chức vụ của mình là xây dựng một nhóm nhỏ.

Có thể bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu của mình bởi vì bạn đang cố gắng làm điều đó cách đơn độc. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ được định để sống mà không có cộng đồng. Công việc Chúa dành cho bạn sẽ luôn được hoàn thành trong sự hợp tác với những người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nhìn những người đang làm việc “bên trái và bên phải bạn.” Cảm giác về tinh thần đồng đội như thế nào khi có họ ở cạnh bên?

2.    Bạn đã thấy được hậu quả như thế nào trong cuộc sống khi bạn cố gắng tự mình hoàn thành một điều nào đó? Nếu bạn có thể quay trở lại, bạn sẽ thay đổi điều gì?

3.    Có ba người hoặc nhiều hơn – chứ không chỉ hai – cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ sẽ đạt được kết quả tốt hơn như thế nào?

 

 

 


JESUS HAD TEAM SPIRIT. HOW ABOUT YOU?

By Rick Warren —

“Two can accomplish more than twice as much as one, for the results can be much better. If one falls, the other pulls him up; but if a man falls when he is alone, he’s in trouble. And one standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer; three is even better, for a triple-braided cord is not easily broken” (Ecclesiastes 4:9-10, 12 TLB).

God never meant for you to go through life isolated, trying to do everything by yourself. Success happens when you work alongside others.

One reason Nehemiah succeeded in rebuilding Jerusalem is because he broke the work down into manageable tasks among many different people. In Nehemiah 3, 18 teams helped to make repairs, and you see the phrase “next to him” or “next to them” 21 times.

Nehemiah wanted the people to understand something. He gave them a pep talk that went something like this: “If you get tired and discouraged, just look to your left and look to your right, and you’ll see people working next to you. You’ll realize you’re not alone. You’re part of a team.”

He helped people feel part of something bigger than themselves. He did this by creating a spirit of teamwork among the people.

The New Testament uses the phrase “one another” 58 times. The Bible says we’re to love one another, help one another, serve one another, bear one another’s burdens, and so on. This is how you develop a team spirit.

Why is a team spirit essential to reaching your goals?

The Bible says, “Two can accomplish more than twice as much as one, for the results can be much better. If one falls, the other pulls him up; but if a man falls when he is alone, he’s in trouble. And one standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer; three is even better, for a triple-braided cord is not easily broken” (Ecclesiastes 4:9-10, 12 TLB).

The Apostle Paul understood this principle of developing a team spirit. He never did any of his ministry alone. He always took a team with him. The same is true with Jesus. His entire ministry was done with a group of 12 people. In fact, the first thing Jesus did in his ministry was build a small group.

Maybe you’re struggling to accomplish your goal because you’ve been going at it alone. Remember, you were never meant to live without community. The work God has for you will always be accomplished in partnership with others.

Talk It Over

- Look at the people who are working “to your left and to your right.” What is the sense of team spirit like with them by your side?

- What consequences have you seen in your life when you tried to accomplish something on your own? If you could go back, what changes would you make?

- How does it work better to have three or more people—not just two—working together on a task?