“Tôi vì anh em, không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện” (Ê-phê-sô 1:16).

Không có bí mật phức tạp nào để làm việc cách hòa hợp với những người khác. Bạn chỉ cần phải học biết cảm kích họ!

Làm thế nào để bạn bày tỏ lòng cảm kích ra cho họ? Rất đơn giản. Trước tiên, bạn tập ghi nhận giá trị và sự đóng góp của một người nào đó. Sau đó, bạn tập thói quen nói lời “cảm ơn” đến với họ.

Nê-hê-mi cho thấy bốn cách thiết thực để bày tỏ lòng cảm kích ra cho người khác:

Ghi nhận từng cá nhân với tên tuổi họ. Khi bạn cảm ơn những người đã tạo ra sự khác biệt trong đời sống mình, đừng chỉ nói rằng, “Tất cả mọi người đang làm thật tốt. Xin cảm ơn!” Hãy nói ra cách cụ thể, như Nê-hê-mi đã làm. Ông đã chỉ ra 71 người để đặc biệt cảm ơn và nêu rõ tên từng người.

Ghi nhận công việc cụ thể. Người ta cảm nhận được sự cảm kích khi bạn chỉ ra những chi tiết của công việc họ. Chỉ đơn giản nói rằng họ đã làm rất tốt là chưa đủ. Tốt hơn nên nói rằng, “Tôi rất tự hào về bạn vì bạn đã làm việc cụ thể này.”

Nê-hê-mi đã ghi nhận cách chi tiết công việc của dân sự. Ông nói rằng, “Giô-gia-đa, con trai của Pha-sê-a và Mê-su-lam, con trai của Bê-sô-đia, xây sửa lại cổng Cũ; họ đặt khung, tra cửa, chốt và then” (Nê-hê-mi 3:6). Kinh Thánh cho thấy rằng chi tiết là điều quan trọng!

Ghi nhận thái độ tích cực. Thật khó để không chú ý đến những thái độ tốt, tích cực trong một thế giới tràn ngập những thái độ xấu xa. Trong Nê-hê-mi 3:20, Nê-hê-mi đã nêu ra một người có thái độ tích cực: “Sau người có Ba-rúc, con trai của Xáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác”.

Khi bạn kêu gọi sự chú ý đến đam mê và nhiệt thành của người khác, điều đó sẽ bổ lại năng lực cho họ và thắp sáng năng lượng mới từ những người khác. Đến cuối cùng bạn sẽ có nhiều người giúp đỡ mình với khải tượng Chúa ban.

Ghi nhận những nỗ lực vượt bực. Một người tên là Mê-rê-mốt được nhắc đến hai lần trong sách Nê-hê-mi vì đã làm nhiều hơn phần được giao. Đầu tiên ông sửa lại Cổng Cá. Sau đó, ông “sửa thêm một phần nữa” (Nê-hê-mi 3:21). Nê-hê-mi ghi nhận việc Mê-rê-mốt đã làm thêm và muốn những người khác cũng biết đến điều đó.

Nhiều người trong đời sống tôi đã nỗ lực vượt bực để phục vụ người khác và đã làm tốt việc của mình. Thật vui khi tôi được nói đến những đóng góp của họ và cho họ biết rằng họ đã được cảm kích đến thế nào. Đôi khi là qua việc trò chuyện. Những lúc khác, qua một tấm thiệp hay vài dòng trên một mảnh giấy nhỏ. Nhưng nó sẽ trở thành một thói quen để nhận ra những nỗ lực và thái độ của người khác, ghi nhận sự kiên trì của họ, và khích lệ để họ tiếp tục làm việc.

Cần phải thực tập để có thể sống với một thái độ biết ơn và một tinh thần cảm kích. Bạn có thể bắt đầu thực tập ngay hôm nay!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thái độ của bạn đối với công việc tạo ảnh hưởng đến những người chung quanh bạn như thế nào?

2.    Theo bạn nghĩ vì sao nhiều người không để thì giờ và công sức ra để ghi nhận điều tốt người khác làm?

3.    Ai đã đi thêm một dặm trong cuộc đời bạn? Có thể đó là một người trong gia đình, trong Hội Thánh, hay tại sở làm của bạn. Hãy lập kế hoạch để cảm ơn họ trong tuần này vì họ đã là người “đi thêm một dặm.”

 

 

 


THE POWER OF APPRECIATION

By Rick Warren —

I never stop giving thanks for you as I mention you in my prayers” (Ephesians 1:16 ISV).

There is no complicated secret to working well with others. You just have to learn to appreciate them!

How do you appreciate them? It’s simple. First, you practice recognizing someone’s value and contribution. Then, you make a habit of telling them, “Thank you.” 

Nehemiah demonstrates four practical ways to show appreciation for others:

Recognize individuals by name. When you thank the people in your life who are making a difference, don’t just say, “You all are doing a great job. Thanks!” Get specific, like Nehemiah did. He singled out 71 people for special appreciation and called each one by name.

Recognize specific work. People feel appreciated when you point out the details of their work. Simply telling them they did a good job isn’t enough. It’s better to say, “I’m proud of you for doing this specific thing.”

Nehemiah recognized the detailed work of the people. He said, “The Old City Gate was repaired by Joiada son of Paseah and Meshullam son of Besodeiah. They laid the beams, set up its doors, and installed its bolts and bars” (Nehemiah 3:6 NLT). The Bible shows that details matter!

Recognize great attitude. It’s hard not to notice great attitudes in a world filled with bad attitudes. In Nehemiah 3:20, Nehemiah singles out one man for his great attitude: “Baruch . . . zealously repaired an additional section” (NLT).

When you call attention to the passion and enthusiasm of others, it renews their energy and sparks new energy in others. You’ll end up having more people helping you with the vision God gives you.

Recognize extra effort. A man named Meremoth was mentioned twice in Nehemiah for going above and beyond. First, he repaired the fish gate. Then, he “repaired another section” (Nehemiah 3:21 ISV). Nehemiah recognized Meremoth’s extra work and wanted others to notice too.

Many people in my life have gone above and beyond to serve others and do their jobs well. And it’s given me great joy to point out their contributions and tell them how much they are appreciated. Sometimes it’s a conversation. Other times it’s a card or a note. But it’s become a habit to notice the efforts and attitudes of others, recognize their perseverance, and encourage them to keep going.

It takes practice to live with an attitude of gratitude and a spirit of appreciation. You can start practicing today!

Talk It Over

- How does your attitude toward work influence the people around you?

- Why do you think so many people do not take the time and effort to recognize others’ good work?

- Who goes the extra mile in your life? Maybe it’s someone in your family, at church, or at work. Make plans to thank them this week for being an “extra mile” person.