0704“Nhưng nếu tôi còn sống trong thân xác mà công việc tôi vẫn kết quả thì tôi không biết phải chọn điều nào. 23 Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh em. Tin chắc điều nầy, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và tiếp tục ở với tất cả anh em để giúp anh em tăng trưởng và vui mừng trong đức tin.” (Phi 1:22-25 TTHĐ).

Khi bạn tập trung vào mục đích thay vì nan đề của mình bạn có thể có được niềm vui, ngay cả khi đời sống dường như đang đổ vỡ.

Phao-lô đã lớn tuổi khi ông bị giam tại Rô-ma. Ông ở rất xa nhà. Ông đang chờ bị hành quyết. Ông bị tước đoạt khỏi mọi điều – bạn bè, tự do, mục vụ và thậm chí ngay cả quyền riêng tư của ông, với một người lính canh xích chung vào với ông suốt 24 giờ mỗi ngày. Đó không phải là một thời gian vui vẻ đối với Phao-lô.

Nhưng có một điều họ không thể tước đoạt khỏi Phao-lô: đó là mục đích của ông. Phao-lô chọn lựa tập trung vào mục đích của mình, ngay cả khi ông đã mất hết tất cả mọi điều. Mục đích của ông là gì? Đó là phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác.

Phao-lô nói trong Phi-líp 1:22-25, “Nhưng nếu tôi còn sống trong thân xác mà công việc tôi vẫn kết quả thì tôi không biết phải chọn điều nào. 23 Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. 24 Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh em. 25 Tin chắc điều nầy, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và tiếp tục ở với tất cả anh em để giúp anh em tăng trưởng và vui mừng trong đức tin.” (TTHĐ).

Tôi sẽ không bao giờ quên quyển sách của Viktor Frankl, Tìm Kiếm Ý Nghĩa của Con Người. Frankl là một bác sĩ tâm lý bị đưa đến một trong những trại tử thần ở Đức Quốc Xã. Tất cả gia đình và bạn bè của ông đều bị tàn sát trong phòng hơi ngạt. Ông viết lại trong quyển sách của mình về một ngày mà ông đã đứng trần trụi trước những tên lính mật vụ của Đức Quốc Xã. Bọn chúng đã lấy đi tất cả quần áo tù nhân và ngay cả nhẫn cưới của Frankl. Khi ông đứng đó, không còn gì sót lại, bất chợt ông nhận ra rằng có một điều mà Đức Quốc Xã không thể lấy đi khỏi ông, đó là sự lựa chọn của ông về cách ông sẽ đáp lại như thế nào.

Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn được những gì người khác làm với mình. Bạn không thể kiểm soát những gì người khác làm quanh bạn. Nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn đáp lại.

Hãy chọn để phục vụ người khác, ngay cả khi bạn đang bị tổn thương. Hãy chọn để tha thứ. Hãy chọn để tập trung vào những lời hứa của Chúa chứ không vào những hoàn cảnh của mình. Đó là những lựa chọn dẫn đến đức tin lớn hơn. Và rồi, đức tin của bạn sẽ tạo nên sự vui mừng lớn hơn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn tin rằng mục đích trong đời sống của mình là gì?

2.    Tại sao Chúa muốn bạn nghĩ đến người khác và phục vụ họ, ngay cả khi bạn đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn?

3.    Sự lựa chọn của bạn để tập trung vào nan đề hay mục đích sẽ phản ánh điều bạn tin về Chúa như thế nào?

 

 

 


FOCUS ON YOUR PURPOSE, NOT THE PROBLEM

By Rick Warren —

“If by continuing to live I can do more worthwhile work, then I am not sure which I should choose. I am pulled in two directions. I want very much to leave this life and be with Christ, which is a far better thing; but for your sake it is much more important that I remain alive. I am sure of this, and so I know that I will stay. I will stay on with you all, to add to your progress and joy in the faith” (Philippians 1:22-25 GNT).

When you stay focused on your purpose instead of your problem you can have joy, even when life seems to be falling apart.

Paul is an old man when he is in prison in Rome. He is a long way from home. He is awaiting execution. Everything has been taken from him—his friends, his freedom, his ministry, and even his privacy, with a guard chained to him 24 hours a day. It isn’t exactly a happy time for Paul.

But there is one thing they could not take away from Paul: his purpose. Paul makes the choice to stay focused on his purpose, even when he has lost everything else. What is his purpose? Serving God by serving others.

Paul says in Philippians 1:22-25, “If by continuing to live I can do more worthwhile work, then I am not sure which I should choose. I am pulled in two directions. I want very much to leave this life and be with Christ, which is a far better thing; but for your sake it is much more important that I remain alive. I am sure of this, and so I know that I will stay. I will stay on with you all, to add to your progress and joy in the faith” (GNT).

I’ll never forget reading Viktor Frankl’s book, Man’s Search for Meaning. Frankl was a Jewish psychiatrist who was taken to one of the death camps in Nazi Germany. All of his family and friends were gassed and murdered. He writes in his book about one day when he stood in front of the Gestapo, stark naked. They’d taken away the prisoners’ clothes and even Frankl’s wedding ring. As he stood there with nothing at all, he suddenly realized there was one thing the Nazis could not take away from him: his choice in how he would respond.

You cannot totally control what other people do to you. You cannot control what other people do around you. But you can control how you respond.

Choose to serve others, even when you are hurting. Choose to forgive. Choose to focus on God’s promises and not your circumstances. Those are the kind of choices that lead to greater faith. Then, your faith will produce greater joy.

Talk It Over

- What do you believe is your purpose in life?

- Why does God want you to think about others and serve them, even when you are going through difficult circumstances?

- How does your choice to focus on your problem or your purpose reflect what you believe about God?