0703“Vâng, tôi sẽ tiếp tục vui mừng vì biết rõ: nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Jêsus phù hộ, việc này sẽ trở thành ích lợi cho tôi” (Phi-líp 1:19 KTHĐ).

Khi mọi thứ đang tan vỡ, đừng cố gắng tự mình giải quyết. Hãy để Chúa gắn những mảnh vỡ đó lại.

Nếu bạn đang đương đầu với một nan đề, bạn có hai sự lựa chọn: Bạn có thể thờ phượng, hoặc bạn có thể lo lắng.

Chỉ vậy thôi! Đây là điều mà tôi gọi là yếu tố đức tin.

Phao-lô trong trong Phi 1:18-19 rằng, “Vâng, tôi sẽ tiếp tục vui mừng vì biết rõ: nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Jêsus phù hộ, việc này sẽ trở thành ích lợi cho tôi” (Phi-líp 1:19 KTHĐ).

Trong đoạn Kinh Thánh đó, Phao-lô tỏ ra cho thấy một số nguồn sức lực để có được sự lạc quan và vui vẻ trong những lúc khó khăn.

Điều trước tiên, bạn phải giữ lấy quan điểm của Chúa về những nan đề của mình. Phao-lô nói rằng, “Vì (tôi) biết rõ…” Điều bạn biết chính là điều giúp bạn tiếp tục sống. Phao-lô biết Chúa đang làm việc trong cơn tranh chiến của ông, và việc có được quan điểm lớn hơn của Chúa, đã giúp ông nhìn vượt trên những khó khăn mình có.

Điều thứ hai, Phao-lô cần có người khác cầu thay cho ông, và điều đó giúp ông tiếp tục làm việc. Biết rằng bạn có được sự hỗ trợ của các tín hữu khác cũng giống như có gió thổi căng cánh buồm của bạn. Điều đó giúp bạn không bỏ cuộc.

Kế đến ông nói rằng, “nhờ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Jêsus phù hộ.” Chúa Thánh Linh cũng giúp cho Phao-lô có thể tiếp tục. Và chính Đức Thánh Linh đã giúp cho Phao-lô tiếp tục đang làm việc trong bạn, giúp bạn là người theo Chúa Jêsus cũng được kiên trì.

Cuối cùng, ông nói rằng, “tôi sẽ tiếp tục vui mừng .” Phao-lô có đức tin rằng Chúa sẽ làm cho mọi nan đề ông có thành ra những lợi ích. Chúa sẽ làm công việc tốt lành của Ngài, bất kể bạn có quyết định như thế nào chăng nữa. Nhưng Chúa cũng muốn thấy bạn lớn lên trong đức tin và tỏ ra cho Ngài thấy rằng bạn tin Chúa có thể làm được điều đó.

Bởi vì ông có được cái nhìn của Chúa, sự cầu nguyện của bạn bè, Chúa Thánh Linh và đức tin, Phao-lô chọn “tiếp tục vui mừng.”

Hãy chọn để vui mừng!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Thờ phượng Chúa đang trong cơn tranh chiến sẽ giống như thế nào?

2.    Bạn dựa vào ai để được hỗ trợ trong sự cầu nguyện? Bạn có thể trông cậy người nào cầu nguyện cách trung tín cho sự tăng trưởng thuộc linh của bạn?

3.    Hãy nghĩ đến một nan đề bạn đang gặp phải trong lúc này. Bạn đã thấy được Chúa làm việc ngay trong cơn đau đớn của bạn như thế nào? Bạn mong đợi Chúa làm gì ở trong bạn và qua bạn bởi kinh nghiệm này?

 

 

 


MAKE THE CHOICE TO REJOICE

By Rick Warren —

“I will continue to rejoice. For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance” (Philippians 1:18-19 NLT).

When things are falling apart, don’t try to work it out yourself. Let God put the pieces back together.

If you’re facing a problem, you’ve got two options: You can worship, or you can worry.

That’s it! This is what I call the faith factor.

Paul says in Philippians 1:18-19, “I will continue to rejoice. For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance” (NLT).

In that one Scripture passage, Paul reveals several sources of strength for staying positive and happy in tough times.

First, you have to keep God’s perspective about your problems. Paul says, “For I know . . .” It’s what you know that keeps you going. Paul knows God is working in the midst of his struggle, and he keeps God’s bigger perspective that helps him see past his problems.

Second, Paul has people praying for him, and that keeps him going. Knowing you have the support of other believers is like having wind to fill your sails. It keeps you from giving up.

Then he says, “The Spirit of Jesus Christ helps me.” The Holy Spirit also keeps Paul going. And the same Spirit that keeps Paul going is the Spirit that is working in you and helping you persevere as a follower of Jesus.

Finally, he says, “This will lead to my deliverance.” Paul has faith that God will work his problems for good. God is going to do his good work, no matter what you decide. But he also wants to see you growing in faith and showing him that you believe he can do it.

Because he has God’s perspective, the prayer of friends, the Holy Spirit, and faith, Paul chooses to “continue to rejoice.”

Make the choice to rejoice.

Talk It Over

- What does it look like to worship God in the midst of a struggle?

- Who do you rely on for prayer support? Who can you count on to faithfully pray for your spiritual growth?

- Think of a problem you’re experiencing right now. How have you seen God work in the midst of your pain? What do you expect God to do in and through you because of this experience?