0705“Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi” (Phi 1:21 TTHĐ).

Hạnh phúc đến từ việc phục vụ và cho đi đời sống của bạn. Cho đến chừng nào bạn hiểu được điều này, bạn sẽ vẫn còn phải vật lộn, tranh chiến để có được hạnh phúc trong đời sống. Hạnh phúc đến từ việc hy sinh bản thân chứ không phải từ việc làm thỏa mãn bản thân.

Có thể nói rằng Sứ đồ Phao-lô là người hạnh phúc bởi vì, ngay cả trong những thời điểm đen tối của cuộc đời, ông vẫn cho đi cuộc đời mình để giúp đỡ người khác.

Bạn có thể nói như vậy về cuộc đời của mình không? Bạn sẽ không bao giờ có thể nói được điều đó khi bạn đang sống cho chính mình, bởi vì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong địa vị, lương bổng hay tình dục.

Phao-lô biết rằng để được hạnh phúc, ông phải tập trung vào mục đích chứ không phải vào những nan đề. Ông tóm tắt mục đích của mình trong Phi 1:21: “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi” (TTHĐ).

Nếu bạn được yêu cầu điền vào chỗ trống của câu sau, bạn sẽ dùng từ nào để điền vào? “Đối với tôi, sống là ______________ .”

Có phải sẽ là giải trí? Thể thao? Y phục? Gia đình? Bạn bè? Nghề nghiệp? Bạn có thể điền vào chỗ trống đó với rất nhiều điều mà không phải là điều xấu, những điều mà tự nó là tốt. Nhưng không điều nào xứng đáng với vị trí của Đấng đã tạo nên bạn và cho bạn đời sống. Đó là Chúa Jêsus Christ.

Cách bạn điền vào chỗ trống đó sẽ quyết định bạn sẽ hạnh phúc đến mức nào trong đời sống. Nếu câu trả lời của bạn là “tiền bạc”, hoặc “thành công”, hoặc “lạc thú”, hoặc “quyền lực”, phần lớn cuộc đời của bạn sẽ không được hạnh phúc. Vấn đề không phải những điều đó có gì sai trật hay không; chúng chỉ là không xứng để ở vị trí hàng đầu.

Bạn không được tạo dựng nên để làm vô số tiền của, rồi qua đời và cho đi tất cả tiền bạc đó. Chúa có một mục đích lớn hơn nhiều cho đời sống của bạn.

Chỉ có một câu trả lời dẫn đến sự hạnh phúc: Sống là Đấng Christ.

Để có được đời sống mà bạn thật sự muốn, hãy cho đi đời sống của mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều tốt đẹp nào mà bạn đã tập trung cuộc sống của mình vào nhưng lại không phải là mục đích tối hậu trong cuộc đời bạn?

2.    Tại sao phục vụ người khác lại giúp cho bạn khi bạn đang trải qua một thời kỳ đau đớn?

3.    Một số cách cụ thể nào bạn có thể “cho đi cuộc sống của mình” trong sự phục vụ người khác ngày hôm nay?

 

 

 


TO GET HAPPINESS, GIVE YOUR LIFE AWAY

By Rick Warren —

“For to me, to live is Christ and to die is gain” (Philippians 1:21 NIV).

Happiness comes from serving and giving your life away. Until you understand this, you’re going to struggle to be happy in your life. Happiness comes from self-sacrifice, not self-gratification.

The Apostle Paul could say that he was happy because, even in the dark times of his life, he was giving his life away to help others.

Can you say that about your life? You’ll never be able to say that when you are living for yourself, because you’ll never find happiness in status or salary or sex.

Paul knew that to be happy, he had to stay focused on his purpose and not his problems. He sums up his purpose in Philippians 1:21: “For to me, to live is Christ and to die is gain” (NIV).

If you were asked to fill in the blank, what word would you use? “For me, to live is ______.”

Would it be entertainment? Sports? Clothes? Family? Friends? A career? You could fill in that blank with a lot of things that are not bad, things that are good in and of themselves. But nothing deserves the place of the One who created you and gave you your life: Jesus Christ.

How you fill in that blank will determine how happy you are in life. If you answer “money” or “success” or “pleasure” or “power,” you are going to be unhappy for most of your life. The issue isn’t whether there’s something wrong with those things; they just don’t deserve first place.

You weren’t created to make a bunch of money, then die and have it given away. God has a far greater purpose for your life.

There is only one answer that leads to happiness: To live is Christ.

To get the life you really want, give your life away.

Talk It Over

- What are the good things that you’ve focused your life on that are not your ultimate purpose in life? How would you fill in the blank?

- Why does serving others help you when you are going through a painful time?

- What are some specific ways you can “give your life away” in service to others today?