0295“Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ” (IGiăng 3:8 TTHĐ).

Chúa Jêsus đã đánh bại sự chết và điều đó có nghĩa là Ngài cũng đã đánh bại Sa-tan. Thật ra đó chính là lý do Ngài đã xuống thế gian. Kinh Thánh nói, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ” (IGiăng 3:8b TTHĐ).

Công việc của Ma Quỷ là gì? Nó làm rối loạn xáo động tâm trí của bạn. Sa-tan khiến cho đầu óc của bạn chứa đầy những lo lắng, mặc cảm tội lỗi, oán hận, giận dữ, sợ hãi, mơ hồ và lẫn lộn. Nó nói nhỏ vào tai bạn rằng bạn là người vô giá trị, không có mục đích, tuyệt vọng, yếu đuối và bất lực.

Sa-tan dùng những tư tưởng và cảm xúc này để khiến bạn phải làm nô lệ.

Vấn đề mà Sa-tan sử dụng đến để làm xáo động cuộc sống của bạn là sự sợ hãi. Kinh Thánh nói rất rõ rằng sự sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời: “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi.” (IGiăng 4:18 TTHĐ). Kinh Thánh cũng nói, “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (IGiăng 4:16 TTHĐ). Vì vậy khi bạn sợ hãi điều đó không phải đến từ Chúa — bởi vì không có sự sợ hãi trong tình yêu thương vì Chúa là tình yêu thương.

Là một mục sư tôi đã học được rằng điều mà hầu hết mọi người sợ hãi nhất là sự chết. Sa-tan sẽ dùng sự sợ hãi đó để thao túng bạn.

Nhưng Chúa Jêsus đã đánh bại sự chết; Ngài đã phá hủy công việc của Ma Quỷ. Và vì vậy, khi bạn là một Cơ đốc nhân khi đau buồn, thương tiếc vì mất đi một người nào đó, bạn đau buồn nhưng với sự hy vọng.

Vì bạn biết rằng khi họ tin Chúa Jêsus, bạn sẽ gặp lại họ trên thiên đàng. Họ đang chờ đợi chúng ta ở nơi đó, nơi đến đã dành sẵn cho tất cả những người tin đến Chúa Jêsus.

Trong Hê-bơ-rơ 2:14-15, Kinh Thánh nói, “Chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời.” (TTHĐ).

Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sự sợ hãi xảy đến — cho dù đó là nỗi sợ hãi về cái chết hay một nỗi sợ hãi nào khác — hãy nhớ lại rằng sợ hãi không đến từ Chúa. Sau đó, hãy cầu nguyện xin Chúa xua đi nỗi sợ hãi đó bằng tình yêu trọn vẹn của Ngài.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    IGiăng 3:8 nói, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ” (TTHĐ). Câu Kinh Thánh này có ý nghĩa gì đối với bạn?

2.    Nỗi sợ hãi bạn thường có nhất là gì? Khi bạn kể tên những nỗi sợ hãi này ra, hãy nhớ rằng không một điều nào trong những nỗi sợ hãi đó đến từ Chúa cả.

3.    Làm thế nào để bạn đổ đầy cuộc sống mình với tình yêu trọn vẹn của Chúa để không còn chỗ cho sự sợ hãi nữa?

 

Bạn có biết chắc mình sẽ về đâu sau khi bạn qua đời không?

Nhiều người sợ chết — một phần vì họ không biết mình sẽ đi về đâu khi họ qua đời. Nhưng Chúa Jêsus đã đến để cứu bạn khỏi sự sợ hãi cái chết đó.

Kinh Thánh nói rằng mỗi một người chúng ta đều phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài sai Con của Ngài là Chúa Jêsus, đến để đền trả cho những tội lỗi của bạn, để đem bạn vào gia đình của Chúa, và để cứu bạn khỏi sự sợ hãi cái chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài, và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên Ngài và Ngài đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể được chấp nhận ở thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu và không còn phải lo sợ sự chết nữa! Bạn hãy liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện hằng ngày cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

Love Drives Out Fear

By Rick Warren —

“Those who make a practice of sin are straight from the Devil, the pioneer in the practice of sin. The Son of God entered the scene to abolish the Devil's ways” (1 John 3:8 The Message).

Jesus defeated death, and that means he also defeated Satan. In fact, that’s why he came to Earth. The Bible says, “The Son of God entered the scene to abolish the Devil’s ways” (1 John 3:8 The Message).

What is the Devil’s work? He messes with your mind. He fills it with worry, guilt, resentment, anger, fear, and confusion. He whispers in your ear that you’re worthless, helpless, hopeless, and aimless.

Satan uses these thoughts and emotions to keep you enslaved.

The biggest tool Satan uses to mess with your life is fear. The Bible clearly says that fear doesn’t come from God: “There is no fear in love. But perfect love drives out fear” (1 John 4:18 NIV). The Bible also says, “God is love” (1 John 4:16 NIV). So when you’re afraid, that’s not from God—because there is no fear in love, and God is love.

As a pastor, I’ve learned the number one thing most people fear is death. Satan will use that fear to manipulate you.

But Jesus defeated death; he destroyed the Devil’s work. And so, when you as a Christian grieve a death, you grieve with hope.

You grieve because you miss those you’ve lost. You grieve, but you know that if they believed in Jesus, you will see them again in heaven. They are waiting there in that place where we all were designed to go in the first place.

In Hebrews 2:14-15, the Bible says, “Since all of these sons and daughters have flesh and blood, Jesus took on flesh and blood to be like them. He did this so that by dying he would destroy the one who had power over death (that is, the devil). In this way he would free those who were slaves all their lives because they were afraid of dying” (GW).

So whenever you feel fear creeping into your heart—whether it’s the fear of death or another fear—remember that fear isn’t from God. Then ask God to drive out that fear with his perfect love.

Talk It Over

  • 1 John 3:8 says, “The Son of God entered the scene to abolish the Devil's ways” (The Message). What does this verse mean to you?
  • What are your most common fears? As you name them, remember that none of those fears are from God.
  • How can you fill your life with more of God’s perfect love so that there is no room for fear?

Are you certain of where you will go when you die?

Many people fear death—partly because they don’t know where they’ll go when they die. But Jesus came to save you from that fear of death.

The Bible says that every one of us sins and that the penalty of sin is death. But God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to pay the penalty of your sins, to bring you into the family of God, and to save you from the fear of death.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with:

“Dear God, I know when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from my sins and fear of death. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”