0294“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8 TTHĐ).

Ít có người nào sẵn sàng chịu khổ vì người khác. Nhưng Chúa Jêsus đã làm như vậy. Trên thực tế, Ngài đã không chịu đau khổ cho chỉ một người; Chúa đã chọn để chịu đau khổ cho tất cả mọi người trên thế giới!

Giăng 19 mô tả một vài đau đớn mà Chúa Jêsus đã gánh chịu: “Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.”  Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, buộc vào cành bài hương, rồi đưa đến miệng Đức Chúa Jêsus” (Giăng 19:28-29 TTHĐ).

Chúa Jêsus đang chịu thống khổ trên thập tự giá và Ngài khát. Chúa Jêsus không những chịu đựng sự đau đớn về mặt thể xác nhưng cũng còn vì cơn khát khủng khiếp nữa.

Chúa Jêsus không đáng phải chịu đau đớn vì tội lỗi của loài người. Mỗi người trong chúng ta đáng phải chịu đau khổ vì tội lỗi của chính mình. Nhưng Chúa Jêsus đã sẵn lòng chịu đau đớn và khát vì bạn để bạn có thể được lên thiên đàng.

Chúa Jêsus đã không làm điều gì sai trái cả. Ngài đã không phạm bất cứ tội nào. Ngài đã không làm tổn thương bất cứ người nào cả. Chúa đã sống một cuộc đời hoàn hảo. Vậy tại sao họ lại giết Chúa?

Chúa Jêsus đã chết để chuộc tội cho mọi người. Ngài đã chịu khát vì lợi ích của bạn.

“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8 TTHĐ).

Tình yêu của Chúa Jêsus dành cho bạn thật lớn, thật sâu, và thật rộng đến nỗi Ngài đã sẵn lòng gánh lấy tội lỗi của bạn và che phủ tội lỗi đó bằng sự công bình của Chúa. Tội lỗi của bạn đã khiến Chúa phải trả giá bằng chính mạng sống của Ngài. Đối với Chúa bạn xứng đáng để Ngài trả một giá cao như thế!

Thật khó cho chúng ta hiểu được loại tình yêu đó, nhưng có lẽ câu chuyện sau đây sẽ giúp cho chúng ta hiểu được phần nào:

Năm 1987, chuyến bay 255 của hãng hàng không Northwest Airline đã cất cánh từ sân bay Detroit Metropolitan. Hai mươi giây sau máy bay rớt xuống và làm cho 156 người thiệt mạng. Chỉ có một người duy nhất sống sót đó là một bé gái 4 tuổi tên là Cecelia đến từ Tempe, Arizona.

Làm thế nào bé gái đó đã sống sót được khi tất cả mọi người khác đều chết? Các nhân viên giải cứu đã thâu thập tất cả các dữ kiện và phỏng đoán được điều gì có thể xảy ra. Rõ ràng là khi các hành khách nhận ra rằng họ sắp bị rớt xuống, mẹ của Cecelia đã tháo dây an toàn của mình, với tình yêu đối với con, cô đã lấy lấy thân mình bao bọc và che chở con. Người mẹ đã cho đi mạng sống của mình vì một người khác.

Đó chính là điều Chúa Jêsus đã làm cho bạn! Chúa đã chịu khổ nạn để bạn không phải gánh chịu khổ hình. Ngài đã phải trải qua địa ngục trên thập tự giá để bạn không phải đi đến địa ngục đời đời. Chúa đã bao bọc và bảo vệ bạn khỏi sự trừng phạt, khỏi ngọn lửa hừng và những cơn đau đớn.

Chúa Jêsus đã sẵn lòng chết để bạn có được cuộc sống vĩnh cửu. Ngài chọn gánh lấy đau khổ để trả giá, để chuộc tội cho bạn. Bạn không cần phải tự hỏi Chúa yêu thương bạn đến dường nào. Chúa đã bày tỏ tình yêu Ngài dành cho bạn trên thập tự giá!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Theo bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn sống mãi mãi với Chúa trên thiên đàng?

2.      Ngoài tình yêu của Ngài, sự chịu khổ nạn của Chúa Jêsus còn bày tỏ điều gì về đặc tính của Đức Chúa Trời?

3.      Biết được tội lỗi mình là xấu xa đến thế nào đã giúp bạn hiểu được Chúa yêu thương bạn nhiều như thế nào?

 

Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc của bạn.

Kinh Thánh nói rằng mỗi người chúng ta đều phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để đền tội cho bạn, để đem bạn vào gia đình Chúa, và để cứu bạn khỏi nỗi sợ hãi về sự chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời con sẽ phải khai trình cuộc đời của con trước mặt Ngài. Con thú nhận rằng con đã không quan tâm đến Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch lại cùng Ngài, và đã sống theo chương trình của con chứ không theo ý Chúa. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn từ bỏ tội lỗi của con và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho hình phạt đó. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể được chấp nhận đến thiên đàng, con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã được cứu! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

Jesus Chose To Suffer For You

By Rick Warren — 

“God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.”

Romans 5:8 (NIV)

Few people are willing to suffer for someone else. But Jesus was. In fact, he didn’t suffer for just one person; he chose to suffer for all the people in the world!

John 19 describes some of Jesus’ suffering: “After this, Jesus knew that everything had been done. So that the Scripture would come true, he said, 'I am thirsty.’ There was a jar full of vinegar there, so the soldiers soaked a sponge in it, put the sponge on a branch of a hyssop plant, and lifted it to Jesus’ mouth” (John 19:28-29 NCV).

Jesus was in agony on the cross—and he was thirsty. He was suffering not just from pain but also from great thirst.

Jesus didn’t deserve to suffer for everyone’s sin. We each deserve to suffer for our own sins. But Jesus was willing to suffer and thirst for you so that you can go to heaven.

Jesus did nothing wrong. He committed no crimes. He didn’t hurt anyone. He lived a perfect life. So why did they kill him?

Jesus died for the redemption of others. He was thirsty for your benefit.

“God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us” (Romans 5:8 NIV).

Jesus’ love for you is so great, so deep, and so wide that he was willing to take your sin as his own and cover it with his righteousness. Your sin cost him his life. He considers you worth it!

It’s hard to wrap our minds around that kind of love, but maybe this story will help:

In 1987, Northwest Airlines Flight 255 took off from the Detroit Metropolitan Airport. Twenty seconds later it crashed and killed 156 people. Only one person survived—a 4-year-old girl named Cecelia from Tempe, Arizona.

How did she make it when everyone else died? Rescuers pieced together what likely happened. Evidently, when the passengers realized they were going to crash, Cecelia’s mother took off her seatbelt, turned around, and got in front of her child. She surrounded her with her body, covering her in her love, protecting her little girl. The mother gave her life for another.

That’s what Jesus did for you! He suffered so that you don’t have to. He went through hell on the cross so you don’t have to go through hell for eternity. He covered you and protected you from the punishment, flames, and pain.

Jesus willingly died so you could have eternal life. He chose to suffer to buy your redemption. You never have to wonder how much God loves you. He’s already shown you on the cross!

Talk It Over

  • Why do you think God wants you with him in heaven forever?
  • Besides his love, what does Jesus’ suffering reveal to you about God’s character?
  • How does understanding how bad your sin is help you understand how much God loves you?

Jesus is your Redeemer.

The Bible says that every one of us sins and that the penalty of sin is death. But God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to pay the penalty of your sins, to bring you into the family of God, and to save you from the fear of death.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with:

“Dear God, I know when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself and suffered for me. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from my sins and fear of death. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”