0296“Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:31-32 TTHĐ).

Nếu bạn giống như hầu hết những người khác, có lẽ bạn đã có một số quan niệm sai lầm về ý nghĩa của sự tha thứ. Và cũng vì bạn không hiểu về sự tha thứ, bạn thấy rằng thật khó để mình có thể tha thứ.

Là một môn đồ của Chúa Jêsus, bạn cần hiểu rõ ràng về sự tha thứ. Kinh Thánh bảo một cách rõ ràng rằng các Cơ đốc nhân phải tha thứ. Ga-la-ti 6:1 nói, “Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ” (TTHĐ).

Vậy thì, nếu Chúa mong muốn bạn tha thứ cho người khác, sự tha thứ đúng nghĩa theo Kinh Thánh là như thế nào? Đây là bốn điều bạn nên làm khi bạn cần tha thứ cho một người nào đó:

1. Nhận biết rằng không ai là hoàn hảo cả: Khi bạn ghét một người nào, bạn có khuynh hướng đánh mất đi nhận thức khách quan của mình về người đó. Buồn giận, cay đắng, và nỗi tổn thương đã khiến bạn không còn đối xử với người đó như một con người nữa. Sự thật là mọi người trong chúng ta đều ở tình trạng như thế. Kinh Thánh cho biết, “Thật, chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội” (Truyền 7:20 TTHĐ). Tất cả chúng ta đều là người bất toàn.

2. Từ bỏ quyền trả đũa của bạn: Đây là trọng tâm của sự tha thứ. Kinh Thánh nói, “Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19 TTHĐ). Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình xứng đáng được trả đũa, xin đừng làm như thế. Nếu bạn bị tổn thương sâu sắc, bạn có thể phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng bạn sẽ không trả đũa. Nhưng, dù thế nào đi nữa, hãy giao sự trả thù lại cho Chúa.

3. Lấy thiện báo ác: Đối với con người lấy thiện báo ác là điều hầu như không thể nào làm được. Bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của Chúa. Bạn cần được tình yêu của Chúa Jêsus đổ tràn đầy ở trong bạn. Tại sao vậy? “[Tình yêu thương] không nuôi dưỡng điều dữ” (ICô-rinh-tô 13:5c TTHĐ). Khi bạn có thể lấy thiện báo ác, bạn biết rằng mình đã hoàn toàn tha thứ cho một người về những điều sai trái mà họ đã làm đối với bạn.

4. Tái tập trung vào chương trình Chúa cho cuộc đời bạn: Chừng nào bạn còn tiếp tục tập trung vào người đã làm tổn thương bạn, người đó vẫn còn quyền kiểm soát trên bạn. Trên thực tế, điều này sẽ dẫn bạn thêm một bước xa hơn nữa: Nếu bạn không tha thứ cho người đã phạm tội với mình, bạn sẽ bắt đầu trở nên giống như người đó. Vì vậy, hãy ngưng tập trung vào sự tổn thương và người làm tổn thương mình. Thay vào đó, hãy tập trung lại vào mục đích Chúa cho cuộc đời bạn — mục đích của Ngài lớn hơn bất kỳ nan đề hay sự đau đớn nào mà bạn phải đối mặt với.

Đừng sống thêm một ngày nào nữa trong sự oán giận của mình. Nếu bạn vẫn còn mang giữ nỗi đau do người nào đó gây ra, hãy thực hiện bốn bước này và tiếp tục với cuộc sống mà bạn đã được tạo dựng nên để sống!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Trong bài tĩnh nguyện hôm nay, Mục sư Rick Warren đã chia sẻ bốn điều cần làm khi bạn muốn tha thứ cho một người nào đó. Điều nào trong bốn điều này là khó nhất đối với bạn? Điều nào dễ nhất?

2.    Bạn đã cố gắng trả đũa thay vì giao sự trả thù lại cho Chúa khi nào? Bạn đã học được điều gì từ tình huống đó?

3.    Bạn đã lấy thiện báo ác khi nào? Kết quả tình huống đó như thế nào? Bạn đã học được điều gì?

 


 

 

FOUR STEPS TOWARDS FORGIVENESS

By Rick Warren —

“Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you” (Ephesians 4:31-32 NIV).

If you’re like most people, you might have some misconceptions about what it means to forgive. And, because you don’t understand forgiveness, you find it really difficult to forgive.

As a follower of Jesus, you need to understand forgiveness. The Bible clearly calls Christians to forgive. Galatians 6:1 says, “Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently” (NIV).

So, if God expects you to forgive others, what does healthy, biblical forgiveness look like? Here are four things you should do when you need to forgive someone.

1. Recognize no one is perfect. When you hate somebody, you tend to lose your perspective about that person. Resentment, bitterness, and hurt make you stop seeing that person as a fellow human being. You treat them like an animal. But the truth is everyone is in the same boat. The Bible says, “Not a single person on earth is always good and never sins” (Ecclesiastes 7:20 NLT). We’re all imperfect.

2. Relinquish your right to get even. This is the heart of forgiveness. The Bible says, “Never avenge yourselves. Leave that to God, for he has said that he will repay those who deserve it” (Romans 12:19 TLB). Even if you think you deserve to retaliate, don’t. If the hurt runs deep, you may have to commit over and over again to not getting even. But, no matter what, leave the repayment to God.

3. Respond to evil with good. Humanly speaking, it’s nearly impossible to respond to evil with good. You’ll need God’s help. You’ll need the love of Jesus to fill you up. Why? “[Love] keeps no record of wrongs” (1 Corinthians 13:5 NIV). When you can respond to evil with good, you’ll know you’ve fully released someone from the wrong they’ve done to you.

4. Refocus on God’s plan for your life. As long as you continue to focus on the person who has hurt you, that person controls you. In fact, it often goes a step further: If you don’t release your offender, you will begin to resemble your offender. So stop focusing on the hurt and the person who hurt you. Instead, refocus on God’s purpose for your life—his purpose is greater than any problem or pain you might be facing.

Don’t sit another day in your resentment. If you’ve been holding on to pain caused by someone else, go through these four steps and move on to the life you were created to live!

Talk It Over

  • In today’s Daily Hope devotional, Pastor Rick shared four things to do when you need to forgive someone. Which one of these four steps is most difficult for you? Which is easiest?
  • When did you try to get revenge instead of leaving repayment to God? What did you learn from that situation?
  • When have you responded to evil with good? How did that situation turn out? What did you learn?