“Tình yêu thương khiến chúng ta nói ra sự thật để ngày càng lớn lên trong mọi sự và trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn.” Ê-phê-sô 4:15

Khi bạn tin vào một lời nói dối, bạn không thể thực hiện được những thay đổi cần có — điều này dẫn đến việc tự làm cho mình bị thất bại.

Có lẽ bạn đang tin vào một lời nói dối về điều gì sẽ làm bạn vui vẻ, về Đức Chúa Trời thật sự như thế nào hoặc về thành công thật sự sẽ như thế nào. Bạn có thể đang tin vào một lời nói dối về chính mình, hoặc về những tình trạng trong quá khứ hoặc hiện tại của mình.

Kinh Thánh nói trong IGiăng 1:8 rằng, “Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” Đây là bước đầu tiên để thay đổi: Bạn phải thừa nhận rằng mình hiện đang có vấn đề và vấn đề là ở nơi bạn. Khi bạn đổ lỗi cho người khác hoặc không chịu nhận lấy sự thật, bạn chỉ đang lừa dối chính mình — và đang hình thành những thói quen nguy hại.

Thay đổi cá nhân đòi hỏi bạn không chỉ học biết sự thật về bản thân mình mà còn phải đối diện với nó và thực hiện các bước cần thiết để tiến tới trước.

Thật ra, học cách đối diện với sự thật về chính mình là điều yêu thương nhất mà bạn có thể làm cho chính bản thân mình, cho người khác và cho Chúa. Ê-phê-sô 4:15 nói rằng: “Tình yêu thương khiến chúng ta nói ra sự thật để ngày càng lớn lên trong mọi sự và trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn.”

Bạn có muốn được lớn lên không? Bạn có muốn thay đổi không? Bạn có muốn có được một đời sống mới không? Bạn có muốn thiết lập lại hoặc có một khởi đầu mới trong một số lãnh vực của đời sống mình không?

Hãy xem lại Ê-phê-sô 4:15: “Tình yêu thương khiến chúng ta nói ra sự thật”. Nếu bạn yêu bản thân mình, nếu bạn yêu Chúa, nếu bạn yêu người khác, thì bạn cần phải đối diện với sự thật về chính mình.

Vậy nên câu hỏi bây giờ, đâu là nguồn tốt nhất để tìm kiếm lẽ thật? Hãy tham khảo quyển sách hướng dẫn đời sống bạn — Kinh Thánh của bạn. Cách duy nhất bạn có thể học biết được mục đích của đời sống mình là biết được Đấng Tạo Hóa mình và đọc Kinh Thánh.

Để khắc phục điểm yếu kém của mình — cho dù chúng đến từ hoàn cảnh, di truyền, cha mẹ hay lựa chọn của bạn — bạn cần phải đối diện với lẽ thật về bản thân mình.

Và lẽ thật đó được tìm thấy trong Lời Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có điều gì về bản thân mình mà bạn biết là thật, cần được để ý đến và ăn năn, nhưng bạn lại do dự khi đối diện với nó không? Bạn nghĩ bạn nên làm gì với điều đó hôm nay?

2.    Bạn có tin rằng việc giải quyết những điểm yếu của mình hoặc giả vờ như chúng không tồn tại sẽ dễ dàng hơn không? Tại sao?

3.    Nếu bạn cảm thấy như Kinh Thánh không có gì nhiều để nói với mình, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh chỉ ra cho thấy những gì Ngài muốn bạn học biết về Ngài và về chính bản thân. Hãy xin Ngài giúp bạn được lớn lên việc yêu mến Lời Chúa.

 

 

 


LOVE HELPS US FACE THE TRUTH

BY RICK WARREN —

“Love should always make us tell the truth. Then we will grow in every way and be more like Christ.”  Ephesians 4:15 (CEV)

When you believe a lie, you can’t make the changes you really need—which leads to self-defeat.

Maybe you’re believing a lie about what will make you happy, about what God is really like, or about what real success looks like. You may be believing a lie about yourself, or about your past or present circumstances.

The Bible says in 1 John 1:8, “If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth” (NLT). This is the first step to change: You have to admit that there is a problem and that the problem is in you. When you blame others or refuse to accept the truth, you’re just fooling yourself—and establishing dangerous habits.

Personal change requires you to not only learn the truth about yourself but to also face it and take the steps necessary to move forward.

In fact, learning to face the truth about yourself is the most loving thing you can do for yourself, for others, and for God. Ephesians 4:15 says, “Love should always make us tell the truth. Then we will grow in every way and be more like Christ” (CEV).

Do you want to grow? Do you want to change? Do you want a new life? Do you want a reset or a fresh start in some area of your life?

Look again to Ephesians 4:15: “Love should always make us tell the truth.” If you love yourself, if you love God, if you love other people, then you need to face the truth about yourself.

So then the question becomes, what is the best source for finding truth? Consult your owner’s manual—your Bible. The only way you can learn your purpose in life is to know your Creator and read the Bible.

To overcome your weaknesses—whether they come from circumstances, your genes, your parents, or your choices—you need to face the truth about yourself.

And that truth is found in God’s Word.

Talk It Over

  • Is there something about yourself that you know is true and needs attention and repentance, but you are hesitant to face it? What do you think you should do about it today?
  • Do you believe it’s easier to address your weaknesses or pretend like they don’t exist? Why?
  • If you feel like the Bible doesn’t have much to say to you, then ask God to show you through the Holy Spirit what he wants you to learn about him and yourself. Ask him to grow in you a love for his Word.