“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được sắm sẵn và trang bị để làm mọi việc lành.” IITi-mô-thê 3:16-17

Chúa Jêsus nói trong Giăng 17:17 rằng, “Hãy lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha là lẽ thật.”

Được nên thánh có nghĩa gì? Nói cách đơn giản nó có nghĩa là lớn lên và càng trở nên giống Đấng Christ hơn — để bắt đầu lại. Sau khi bạn chọn bước theo Chúa Jêsus, bạn không còn như xưa nữa. Bạn khác hẳn đi. Bạn đang được thánh hóa.

Bạn được nên thánh như thế nào? Là nhờ lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bạn càng kết hợp Lời Chúa vào trong đời sống mình, bạn càng được biến đổi và trở nên mới. Dưới sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, bạn sẽ có thể thiết lập lại các lãnh vực trong cuộc sống mà bạn muốn có được sự thay đổi.

Thay đổi luôn đòi hỏi việc bạn phải hiểu biết Lời Chúa. Đó là quyển sách hướng dẫn cho việc thiết lập lại cuộc sống bạn!

Khi bạn quyết định rằng bạn không còn thích cách mình đang sống và những quyết định bạn làm đã không mang lại kết quả nào, thì đó là lúc bạn cần đến với Lời Đức Chúa Trời. Nó sẽ giúp bạn theo những cách rất thiết thực:

“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được sắm sẵn và trang bị để làm mọi việc lành.” IITi-mô-thê 3:16-17

Kinh Thánh chỉ cho bạn thấy con đường phải đi. Nó cho bạn thấy được bạn đã lạc lối từ đâu. Nó chỉ ra cho bạn cách quay trở lại đường chánh. Và nó chỉ cho bạn cách đi đúng hướng.

Trong Lời Ngài, Đức Chúa Trời ban cho bạn mọi điều cần đến để thay đổi và đi đúng đường. Đây là lý do tại sao giờ tĩnh nguyện hàng ngày để học Kinh Thánh và cầu nguyện là vô cùng quan trọng. Nếu bạn muốn thay đổi, thì bạn phải đối diện với lẽ thật. Và đâu là lẽ thật? Nó nằm trong Lời Đức Chúa Trời. Khi bạn không ở trong Lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ không học biết và đối diện với lẽ thật mỗi ngày.

Kinh Thánh là tấm gương phản chiếu điều tốt, điều xấu và những lãnh vực cần được thay đổi. Hãy để Đức Chúa Trời chỉ ra cho bạn tất cả lẽ thật trong Lời Ngài để bạn có thể thay đổi nhằm hướng đến một đời sống có mục đích và vui tươi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đức Chúa Trời chỉ ra cho bạn trong Lời Ngài đâu là con đường đúng và làm thế nào để đi đúng hướng. Bạn lấy sức lực từ đâu để đi theo đường đó?

2.    Bạn có thời gian tĩnh nguyện thường xuyên để đọc và suy ngẫm Lời Chúa cũng như dành thời gian ra cầu nguyện không? Nếu không, điều gì đã ngăn trở bạn trong lãnh vực này?

3.    Bạn cần phải thực hiện điều gì mà Đức Chúa Trời đã chỉ ra trong Lời Ngài? Bạn cần thực hiện những thay đổi nào?

 

 


FOUR WAYS THE BIBLE HELPS YOU RESET YOUR LIFE

BY RICK WARREN —

“All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work.”  2 Timothy 3:16-17 (NLT)

Jesus says in John 17:17, “Sanctify them by the truth; your word is truth” (NIV).

What does sanctify mean? It simply means to grow up and to be made more like Christ—to get a reset. After you choose to follow Jesus, you’re not the same person. You’re different. You’re being sanctified.

How are you sanctified? By God’s truth. The more you incorporate God’s Word into your life, the more you’re going to be transformed and made new. With the help of the Holy Spirit, you will be able to reset the areas of your life where you want to experience change.

Making a change will always require you to know God’s Word. It’s the manual for resetting your life!

When you decide that you don’t like the way you’re living and the decisions you’ve made are just not working, then you need to go to God’s Word. It’s going to help you in very practical ways:

“All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work” (2 Timothy 3:16-17 NLT).

The Bible shows you the path to walk on. It shows you where you got off the path. It shows you how to get back on the path. And it shows you how to stay on the path.

In his Word, God has given you everything you need to make changes and then stay on the right path. This is why a daily quiet time of Bible study and prayer is important. If you’re going to change, then you’ve got to face the truth. And where is the truth? It’s in God’s Word. When you’re not in God’s Word, you’re not learning and facing the truth on a daily basis.

The Bible is a mirror that will reflect the good, the bad, and those areas that need change. Let God show you all the truth he offers in his Word so you can make changes that will lead to a life of purpose and joy.

Talk It Over

  • God shows you in his Word what the right path is and how to stay on it. Where do you get the power to follow that path?
  • Do you have a regular quiet time when you read and meditate on God’s Word and spend time in prayer? If not, what keeps you from being disciplined in this area?
  • What has God already shown you in his Word that you need to act on? What changes do you need to make?