Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự làm vui lòng Thánh Linh.” Rô-ma 8:5

Giải thoát đầu óc bạn khỏi những tư tưởng tiêu cực sẽ không bao giờ là điều dễ dàng vì có ba thế lực đang giao chiến trong đầu bạn để chống lại những điều tốt — và không một luật nào trong số đó lại dễ dàng bỏ cuộc. Bạn phải đấu tranh để đầu óc mình được tự do!

Kẻ thù – những thế lực đang giao chiến trong đầu bạn - là gì?

Điều đầu tiên là bản tính con người cũ của bạn. Rô-ma 7:23 nói rằng, “Có một luật khác giao chiến với luật trong đầu óc tôi.  Nó bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật còn đang trong chi thể tôi.”  Bản tính cũ của bạn, con người bạn trước khi tin Chúa, vẫn có thể có ảnh hưởng trên bạn. Nó khăng khăng làm cho bạn nghĩ rằng những ý nghĩ sai trái không phải là điều tệ hại lắm.

Điều thứ hai đang giao chiến với bạn là Sa-tan. Sa-tan không thể ép buộc bạn làm điều gì cả, nhưng nó có thể sử dụng sức mạnh của việc gợi ý.  Nó liên tục gieo những tư tưởng tiêu cực vào trong đầu óc bạn. Nhưng bạn có thể chống lại những điều đó. Phao-lô nói rằng ông chọn việc tha thứ “để Sa-tan không thắng được chúng ta. Vì chúng ta không lạ gì với những mưu chước của nó” (IICô-rinh-tô 2:11).

Kẻ thù thứ ba trong đầu óc bạn là hệ thống giá trị của thế gian, hệ thống này được quảng cáo liên tục, qua phim ảnh, Internet, âm nhạc và lối sống của những nhân vật nổi tiếng. Kinh Thánh nói rằng: “Vì mọi thứ trên thế gian — sự ham muốn của xác thịt, sự ham mê của mắt và sự kiêu ngạo của đời — không phải từ Cha nhưng từ thế gian mà đến” (IGiăng 2:16). Mọi thứ trên thế giới đều đang cố gắng làm cho bạn đi sai đường. Không điều gì khích lệ việc bạn cần có kỷ luật; không điều gì khích lệ bạn đừng sống ích kỷ.

Kinh Thánh cho chúng ta biết cách chiến đấu trong trận chiến tinh thần này là: “Khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí của đời này, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy.  Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt phục hết các ý tưởng khiến nó vâng theo Đấng Christ.” (IICô-rinh-tô 10:3-5).

“Bắt phục” có nghĩa là kiểm soát được suy nghĩ của mình. Đừng để tư tưởng mình đi lang thang bất cứ nơi nào nó muốn. Thay vào đó, hãy khiến chúng phục tùng lẽ thật của Lời Chúa.

Nếu điều này nghe có vẻ như là bạn có quyền hành trên sự suy nghĩ của mình, thì đó là vì bạn thật sự có quyền đó! Khi ý tưởng của bạn bắt đầu đi sai hướng, hãy thay đổi nó. Hãy chọn suy nghĩ đến những điều bạn biết là tốt, đúng và chân thật. Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có cho rằng bạn có thể tự mình “nghĩ đến những điều tốt” không? Tại sao bạn cần đến sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để giải thoát đầu óc mình khỏi những tư tưởng tiêu cực?

2.    Bạn có sẵn sàng làm công việc kiên định đòi hỏi phải có kỷ luật với tư tưởng của mình không? Câu trả lời của bạn được phản ánh như thế nào qua thói quen cầu nguyện và Học Kinh Thánh của bạn hiện nay?

3.    Việc hiểu biết Lời Chúa giúp bạn thay đổi chiều hướng suy nghĩ của mình như thế nào?

 

 

 


Free Your Mind From Destructive Thoughts

BY RICK WARREN —

“Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit.”  Romans 8:5 (NLT)

Freeing your mind from destructive thoughts will never be easy because there are three forces that battle in your mind against good intentions—and none of them give up ground easily. You have to fight to free your mind!

What are the enemies—those forces that battle in your mind?

The first is your old nature. Romans 7:23 says, “There is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me” (NLT). Your old nature, who you were before you became a Christian, can still influence you. It is persistent in making you think that wrong thoughts are not so bad.

The second thing working against you is Satan. Satan can’t force you to do anything, but he can use the power of suggestion. He’s continually planting negative thoughts in your mind. But you can fight against those. Paul says he chooses to forgive “so that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes” (2 Corinthians 2:11 NLT).

The third enemy of your mind is the world’s value system, which is constantly promoted by advertising, movies, the Internet, music, and celebrity culture. The Bible says, “For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world” (1 John 2:16 NIV). Everything in the world is trying to get you to go the wrong way. Nothing encourages you to be disciplined; nothing encourages you to be unselfish.

The Bible tells us how to fight this mental battle: “The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ” (2 Corinthians 10:3-5 NIV).

“Take captive” means to bring your thoughts under control. Don’t just let your thoughts go anywhere they want to go. Instead, bring them into submission to the truth of God’s Word.

If it sounds like you have power over your thoughts, it’s because you do! When your thoughts start to go in the wrong direction, change direction. Choose to think about the things that you know are good and right and true. The Holy Spirit will help you!

Talk It Over

  • Do you think you can “think good thoughts” on your own? Why do you need the help of the Holy Spirit to free your mind from destructive thoughts?
  • Are you willing to do the consistent work that is required to be disciplined with your thoughts? How is your answer reflected in your current habits of prayer and Bible Study?
  • How does knowing God’s Word help you change the direction of your thoughts?