“Thật vậy, trọn đời tôi sự tốt lành và tình yêu thương không hề cạn của Chúa sẽ theo tôi.” Thi 23:6

Ngày hôm qua chúng ta đã nói đến sự tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ theo bạn trong cuộc sống. Trong cùng một câu, vua Đa-vít nói rằng tình yêu thương không hề cạn của Chúa cũng sẽ theo bạn.

Hãy hình dung ra việc một người cha hay mẹ đi theo sau đứa con nhỏ và thu dọn đồ nó bày xả ra. Khi bạn đang vật lộn với những tổn thương, thói quen và sự bế tắc, Chúa sẽ đến ngay bên bạn, giúp bạn thu dọn những mớ hỗn độn và cho bạn biết rằng tình yêu không bao giờ cạn của Ngài luôn luôn ở cùng.

Điều này có nghĩa rằng, thay vì bước vào tương lai với một dấu chấm hỏi, bạn có thể làm điều đó với một dấu cảm thán! Chúa sẽ ở bên bạn, cho dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa. Ngài sẽ giúp đỡ bạn: “Thật vậy, trọn đời tôi sự tốt lành và tình yêu thương không hề cạn của Chúa sẽ theo tôi.”  (Thi 23:6).

Sự tốt lành của Đức Chúa Trời là gì, và tình yêu thương chẳng hề dứt của Ngài là gì?  Sự tốt lành của Chúa nằm trong việc Chúa ban cho chúng ta những điều tốt đẹp trong đời sống mà mình không đáng nhận. Tình yêu thương không bao giờ cạn của Ngài — lòng thương xót của Ngài — có nghĩa là Đức Chúa Trời giữ lại sự đoán phạt mà chúng ta đáng phải chịu.

Hãy nhớ những điều sau:

 • Sự tốt lành của Chúa sẽ cung cấp và bảo vệ.
 • Lòng thương xót của Chúa (tình yêu không hề cạn) sẽ bỏ qua và tha thứ.
 • Sự tốt lành của Chúa sẽ cho bạn đầy đủ điều bạn cần.
 • Lòng thương xót của Chúa sẽ xoa dịu.
 • Sự tốt lành của Chúa sẽ giúp đỡ.
 • Lòng thương xót và tình yêu của Chúa sẽ chữa lành.

Bạn có thể nương cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, kể cả lời hứa rằng bạn “sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời”. Vì vậy, ngay cả sau khi Đức Chúa Trời cung cấp mọi thứ bạn cần để đi theo Ngài trong cuộc đời này, Ngài vẫn mãi mãi chờ đợi cho đến khi bạn vào một nơi hoàn hảo mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn.

Chúa sẽ theo đuổi bạn bằng tình yêu của Ngài suốt cuộc đời bạn, và rồi bạn sẽ tận hưởng sự hiện diện của Ngài cho đến đời đời.

Đó là tin tức tốt đẹp nhất!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang có ước mơ lớn lao nào? Việc tin rằng sự tốt lành và tình yêu thương của Chúa đang theo đuổi bạn giúp bạn trong việc thực hiện các mục tiêu của mình mỗi ngày như thế nào?

2.    “Bước vào tương lai với dấu cảm thán thay vì dấu chấm hỏi” có ý nghĩa gì đối với bạn?

3.    Làm thế nào bạn có thể chia sẻ với người khác về sự tốt lành của Chúa đối với bạn và điều tương tự Ngài cũng sẽ làm cho họ?

 

 


GOD’S LOVE IS PURSUING YOU

BY RICK WARREN —

 

“Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life.” Psalm 23:6 (NLT)

Yesterday we looked at how God’s goodness follows you in life. In the same verse, King David says God’s unfailing love also pursues you.

Picture a parent following a little kid around and picking up after the child. When you’re struggling with hurts, habits, and hang-ups, God comes right alongside you, helping to pick up your messes and telling you that his unfailing love is always there.

This means that, rather than entering the future with a question mark, you can do it with an exclamation point! God will be with you, no matter what happens. He will help you out: “Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever” (Psalm 23:6 NLT).

What is God’s goodness, and what is his unfailing love? God’s goodness is the fact that God gives us good things in life that we don’t deserve. His unfailing love—his mercy—means that God holds back the condemnation we do deserve.

Remember this:

 • God’s goodness will provide and protect.
 • God’s mercy (unfailing love) will pardon and forgive.
 • God’s goodness will supply your every need.
 • God’s mercy will soothe.
 • God’s goodness will help.
 • God’s mercy and love will heal.

You can count on God’s promises, including his promise that you “will live in the house of the LORD forever.” So, even after God supplies everything you need to follow him in this life, he still has forever waiting for you in a perfect place he has prepared for you.

God is going to pursue you with his love throughout your life, and then you’re going to enjoy being in his presence for eternity.

That’s the best news!

Talk It Over

 • What big dreams do you have? How does believing that God’s goodness and love are pursuing you help you work on your goals every day?
 • What does it mean to you to enter the future with an exclamation point rather than a question mark?
 • How can you share with others about God’s goodness to you and his same offer to them?