“Thật vậy, trọn đời tôi phước lành và tình thương của Chúa sẽ theo tôi; và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời.” Thi 23:6

Một ngày nào đó, đời sống trên đất của bạn sẽ kết thúc, nhưng đó không phải là sự chấm dứt của bạn. Bạn sẽ sống mãi mãi ở một trong hai nơi: thiên đàng hoặc địa ngục. Thân thể này của bạn sẽ chết đi, nhưng bạn sẽ không chết, vì bạn được tạo ra để còn đến mãi mãi.

Mãi mãi sẽ là bao lâu? Là đời đời!

Kinh Thánh cho chúng ta biết được tại sao tín đồ Đấng Christ nên là người có đầy lòng tin cậy nhất về tương lai: “Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa . . . Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.” (IICô-rinh-tô 5:6,8).

Bạn sẽ không bao giờ biết được đời sống thực sự là như thế nào cho đến khi bạn sẵn sàng để chết. Chỉ có kẻ khờ dại mới sống một đời sống không chuẩn bị gì cả cho điều mà mọi người đều biết là không thể nào tránh được.

Một ngày nào đó bạn sẽ qua đời. Nếu bạn đã tiếp nhận Đấng Christ, thì bạn sẽ lên thiên đàng, để “sống trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời” (Thi 23:6). Trên thiên đàng, bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi đau đớn, buồn phiền, đau khổ, suy sụp, chán nản và sợ hãi. “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải 21:4).

Đối với người tin Chúa, cái chết là một sự chuyển tiếp, một sự thăng tiến. Đi đến những điều tốt đẹp hơn và nơi không còn những vấn đề, những khó khăn gì nữa.

Những lẽ thật đó sẽ thay đổi mọi việc cho bạn! Nó không có nghĩa là đời sống sẽ dễ dàng. Nó không có nghĩa là bạn sẽ luôn hạnh phúc, hay luôn biết được mình nên làm những gì, hay bạn sẽ không bao giờ phạm tội nữa.

Nhưng nó có nghĩa là bạn sẽ không sợ hãi khi phải đối diện với tương lai. Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn, đó là sự cứu rỗi. Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn, và bạn sẽ sống với Ngài đời đời!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự tin cậy của bạn về tương lai được phản ánh như thế nào qua đời sống bạn?

2.    Khi một người tin nơi Chúa Jêsus qua đời, tại sao chúng ta có thể có được hy vọng trong sự đau buồn của mình?

3.    Bạn nghĩ rằng thiên đàng sẽ giống như thế nào? Kinh Thánh nói rằng thiên đàng sẽ như thế nào?

 

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài, Chúa Jêsus Christ.  Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu — điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời — không phải bởi việc làm, nên không ai có thể khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin vào Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ, thì mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Lạy Chúa, con biết rằng mình là người có tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Chúa đã chết vì tội lỗi con và Ngài đã khiến Chúa Jêsus sống lại. Lạy Chúa Jêsus, con muốn tin cậy Ngài làm Cứu Chúa của con và theo Ngài từ ngày hôm nay.  Xin hướng dẫn đời sống con, và giúp con làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.” 

 

 

 


WHY YOU CAN FACE THE FUTURE WITHOUT FEAR

BY RICK WARREN — 

“Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever.”   Psalm 23:6 (NLT)

Someday your life on Earth is going to end, but that’s not going to be the end of you. You’re going to live forever in one of two places: heaven or hell. Your body is going to die, but you’re not going to die, because you were made to last forever.

How long is forever going to last? Forever!

The Bible tells us why Christians should be the most confident about the future: “Therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body we are away from the Lord . . . We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord” (2 Corinthians 5:6, 8 NIV).

You will never know how to really live until you’re ready to die. Only a fool would go through life totally unprepared for something that everybody knows is inevitable.

You’re going to die someday. If you’ve accepted Christ, then you’re going to go to heaven, to “live in the house of the LORD forever” (Psalm 23:6 NLT). In heaven, you’ll be released from pain, sorrow, suffering, depression, and fear. “He’ll wipe every tear from their eyes. Death is gone for good—tears gone, crying gone, pain gone—all the first order of things gone” (Revelation 21:4 The Message).

For Christians, death is a transfer, a promotion. It’s on to better things and no more problems.

Those truths should change everything for you! It doesn’t mean life is going to be easy. And it doesn’t mean you will always be happy, or always know what you should do, or that you will never sin again.

But it does mean you can face the future without fear. God has taken care of your biggest problem, your salvation. He is never going to leave you, and you will live with him forever!

Talk It Over

  • How is your confidence about the future reflected in your life?
  • When a follower of Jesus dies, why can we have hope within our grief?
  • What do you think heaven will be like? What does the Bible say heaven will be like?
  • Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."