0298“Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu” (Giê-rê-mi 31:3).

Không có điều gì bạn từng làm hoặc sẽ làm có thể khiến Chúa thôi yêu thương bạn. Ngài phán trong Giê-rê-mi 31:3, “Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu.”

Bạn có biết vĩnh cữu là bao lâu không?

Là đời đời. Bạn không thể khiến Đức Chúa Trời ngừng yêu thương bạn; Ngài sẽ yêu bạn mãi mãi. Tình yêu của Ngài không tùy thuộc vào việc bạn làm. Tình yêu ấy xuất phát từ chỗ Ngài là Ai. Lý do duy nhất bạn còn sống động là vì Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn để yêu thương bạn.

Đó là lý do Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Trời muốn bạn nhận biết được tình yêu của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài muốn bạn cảm nhận được tình yêu ấy.

Tình yêu Chúa sẽ biến hóa bạn khi bạn cảm nhận được tình yêu ấy. Tình yêu Chúa thay đổi một người đầy căm thù, kỳ thị và bảo thủ phân biệt chủng tộc thành một người hiền từ, mềm mại và yêu thương. Khi tình yêu của Đức Chúa Trời chạm đến tấm lòng bạn, tình yêu ấy sẽ thay đổi bạn.

Nếu đời sống bạn chưa thay đổi có nghĩa là bạn chưa biết đến Đức Chúa Trời. Bạn không thể để một Đấng vĩ đại như Đức Chúa Trời bước vào đời sống mình mà đời sống không có sự thay đổi nào cả.

Khi tình yêu Chúa đến với đời sống bạn, tình yêu ấy sẽ thay đổi cách bạn đối xử với mọi người. Khi bạn thực sự hiểu được và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, bạn không thể nào không chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác.

Thật vậy, Chúa Jêsus đã phán, “Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu nhau như Ta đã yêu các con. Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ Ta” (Giăng 13:34-35 KTHĐ).

Nhưng tình yêu thương đó phải bắt đầu với tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta.

Việc trở lại tin Chúa kỳ diệu nhất trong Kinh Thánh đã xảy ra trong cuộc đời của một người tên là Sau-lơ. Ông là một người cuồng tín đã giết hại rất nhiều Cơ Đốc nhân. Một ngày nọ, trên đường đến thành Đa-mách, ông đã gặp gỡ được Chúa Jêsus phục sinh. Chúa Jêsus phán với Sau-lơ, “Sao ngươi bắt bớ Ta?” Sau-lơ té xuống đất và thưa rằng, “Lạy Chúa và Đức Chúa Trời của con.”

Một người đã từng là kẻ cuồng tín đã trở thành một sứ giả của tình yêu. Sau-lơ bây giờ được biết đến dưới cái tên là Phao-lô, đã viết phần lớn các sách trong Tân Ước trong đó có thư ICô-rinh-tô 13 là đoạn Kinh Thánh hay nhất về tình yêu thương. Tình yêu vĩnh cửu, trọn vẹn và nhưng không của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi đời sống của con người.

Tình yêu ấy đã thay đổi đời sống bạn chưa?

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Suy ngẫm về tình yêu đời đời Chúa dành cho bạn đã tác động thế nào đến nếp sống của bạn?

2.    Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta nhận biết tình yêu Ngài mà còn muốn chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy. Theo bạn, vì sao chúng ta cần phải kinh nghiệm được tình yêu của Chúa?

3.    Xin kể lại những sự thay đổi lớn lao nhất bạn đã kinh nghiệm được trong đời sống mình hoặc của những người khác sau khi thật sự có được tình yêu của Chúa.


 

 

God’s Love Changes Everything

BY RICK WARREN — 

“I love you with an everlasting love.” Jeremiah 31:3 (GW)

Nothing you’ve ever done or will ever do can stop God from loving you. God said in Jeremiah 31:3, “I love you with an everlasting love” (GW).

Do you know how long everlasting is?

It’s forever. You can’t make God stop loving you; he will love you forever. His love isn’t based on what you do. It’s based on who he is. The only reason you’re alive is because God made you to love you.

That’s why God sent his Son: “For this is how God loved the world: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 NLT).

God wants you to know his love. Even more, he wants you to feel his love.

God’s love will transform you when you feel it. It turns somebody who is hateful, bigoted, or racist into a kind, gentle, and loving person. When God’s love hits your heart, it changes you.

If your life hasn’t changed, then you don’t know God. You can’t have somebody as big as God come into your life and not be changed by it.

When God’s love comes into your life, it changes how you react to everyone else. When you truly understand and experience the love of God, you can’t help but pass it on to others.

In fact, Jesus described it like this: “I give you a new command: Love one another. Just as I have loved you, you must also love one another. By this all people will know that you are My disciples, if you have love for one another” (John 13:34-35 HCSB).

But it starts with God’s love for us.

The most amazing conversion in the Bible is of a guy named Saul, who was a religious extremist that killed Christians. One day, on his way to Damascus, he encountered the resurrected Jesus.

Jesus said to Saul, “Why are you persecuting me?”

Saul fell to his knees and said, “My Lord and my God.”

The man who had once been a religious extremist became the apostle of love. Saul, now known as Paul, wrote most of the New Testament, including some of the most beautiful words on love ever written, 1 Corinthians 13.

The everlasting, completely free love of God will do that. It changes lives.

Has it changed yours?

Talk It Over

  • When you consider that God’s love for you lasts forever, how does it impact how you live your life?
  • God doesn’t want us to just know his love; he wants us to feel his love. Why do you think it’s so important we experience the love of God?
  • What are some of the biggest changes you’ve seen in yourself or others after experiencing God’s love?