0299“Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Đức Chúa Trời đứng với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta?” (Rô-ma 8:31 KTHĐ).

Các nhà tâm lý học đã nhận dạng được hàng trăm nỗi sợ hãi khác nhau mà người ta có thể có. Sợ hãi là một vấn đề phổ biến — và nó lấy mất đi niềm vui của bạn.

Nhưng đây là một tin vui: Bạn không cần phải sợ hãi. Bạn có Chúa đứng về bên mình!

“Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Đức Chúa Trời đứng với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta?” (Rô-ma 8:31 NLT).

Có Chúa ở bên bạn, bạn không cần bất cứ điều gì khác cả. Chúa cộng với một trở thành đa số.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì? Có phải là sự ngượng ngùng xấu hổ, hay là sợ sự thất bại, sợ bị cự tuyệt, sợ từ chối, sợ làm người khác thất vọng, hay sợ không hòa nhập được với những người khác?

Sa-tan dùng tất cả những nỗi sợ hãi này để cướp đi mất niềm vui của bạn. Nó biết điều gì sẽ làm cho bạn vui vẻ, vì vậy nó tạo nên những nỗi sợ hãi để chống lại những điều đó.

Chẳng hạn Sa-tan biết khi làm những điều phải sẽ đem đến cho bạn niềm vui. Vì vậy nó làm cho bạn lo sợ không biết người khác sẽ nghĩ gì khi bạn làm điều đó. Nó làm cho bạn quan tâm nhiều đến việc mình được ưa thích hơn là điều làm đẹp lòng Chúa.

Sa-tan cũng biết một trong những nguồn vui lớn nhất trong cuộc sống là khi bạn chia sẻ tình yêu của Chúa Cứu Thế cho người chưa tin Chúa. Vì vậy hắn làm cho bạn lo sợ khi phải nói với người khác về Chúa Jêsus.

Sự thật ở đây là để tìm được sự vui vẻ bạn chỉ cần có được một điều duy nhất. Bạn chỉ cần sống cho một khán giả đó là Đức Chúa Trời. Đó là con đường của Chúa Jêsus dẫn đến sự vui mừng hoàn toàn và trọn vẹn.

Chúa Jêsus phán, “Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn” (Giăng 15:11 TTHĐ).

Bạn có thể có được niềm vui trong cuộc sống khi biết rằng Chúa đứng về phía bạn. Đừng sợ hãi!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thấy được sự sợ hãi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bạn yêu thương như thế nào?

2.    Nỗi sợ hãi nào đã có sức phá hủy cuộc sống của bạn nhiều nhất?

3.    Việc nhận ra rằng Đức Chúa Trời đứng về phía bạn sẽ ảnh hưởng việc bạn sợ hãi như thế nào?


 

 

 

FEAR NOT — GOD IS FOR YOU!

By Rick Warren — 

“What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us?” (Romans 8:31 NLT).

Psychologists have identified hundreds of different known fears that people can have. Fear is a universal problem—and it takes away your joy.

But here’s the good news: You don’t have to be afraid. You have God on your side!

“What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us?” (Romans 8:31 NLT).

With God on your side, you don’t need anything else. God plus one equals a majority.

What’s your greatest fear? Is it embarrassment? Failure? Rejection? Disappointing others? Not fitting in?

Satan uses all of these fears to rob you of joy. He knows what will make you joyful, so he creates fears to oppose those things.

For instance, Satan knows doing what’s right will always bring you joy. So he makes you afraid of what other people will think if you do the right thing. He makes you worry more about your popularity than pleasing God.

Satan also knows one of the greatest sources of joy in life is when you share the love of Christ with an unbeliever. So he makes you afraid to tell people about Jesus.

The truth is, to find joy, you need only one thing. You need to live for an audience of one: God. That’s Jesus’ path to complete and total joy.

He said, “I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete” (John 15:11 NIV).

You can have joy in life, knowing that God is for you. Fear not!

Talk It Over

  • How have you seen fear impact the lives of those you love?
  • What fear has been the most destructive to your life?
  • How will the realization that God is for you impact your fear?