0297“Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa” (Thi 13:5b TTHĐ).

Nếu bạn là môn đồ của Chúa Jêsus, vui mừng phải là cách sống của bạn.

Tại sao vậy? Bởi vì bạn đã được tha thứ hoàn toàn. Bạn không còn lý do nào để mặc cảm hay xấu hổ nữa.

Điều này quả thật là một lý do chính đáng để tôi vui mừng. Kinh Thánh nói, “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1 TTHĐ).

Nguyên ngữ của Rô-ma 8 được viết bằng tiếng Hy Lạp. Từ được dịch “không” ở đây là từ mang tính phủ định mạnh nhất có thể có trong tiếng Hy Lạp. Điều này giống như Chúa đang nói rằng, “Không, không, không — ngàn lần không, triệu lần không, không bao giờ xảy ra trong suốt đời con cả.”

Tất cả chúng ta đều lầm lỗi. Nhưng Chúa không muốn bạn sống lúc nào cũng tự lên án mình, lúc nào cũng bảo với bản thân rằng, “Đáng lẽ tôi phải được tốt hơn.”

Vậy Chúa muốn bạn làm gì với mặc cảm tội lỗi của mình? Bằng cách thành thật, thú nhận những lỗi lầm của mình. Đến với Chúa và thưa rằng, “Lạy Chúa, con xin lỗi Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con.” Và rồi Chúa sẽ xóa sạch hết tội lỗi của bạn.

Đó là lý do tại sao Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết trên thập tự! Và Chúa không chỉ chết cho những tội mà bạn đã phạm, Ngài cũng đã chết cho những tội mà bạn chưa phạm nữa. Tất cả những tội lỗi đó đều được trả giá qua thập tự giá.

Chúa Jêsus đã lấy án phạt của bạn. Đó là lý do tại sao Ngài đã chết. Tội lỗi của bạn đã được trả xong hết cả.  Bạn không cần phải trả giá cho những tội lỗi đó một lần nữa.

Đó là sự cứu rỗi, và đó là lý do quan trọng nhất để vui mừng. Đó là niềm vui của một lương tâm trong sạch.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Xưng tội mình ra với Chúa sẽ giúp bạn sống với niềm vui của một lương tâm trong sạch. Bước nào bạn có thể thực hiện để việc xưng tội trở thành một thói quen hằng ngày?

2.    Bạn hiểu được, nhận thức được rằng Chúa đã tha thứ cho bạn một cách hoàn toàn và trọn vẹn chưa? Nếu đã biết được điều này, bạn cảm thấy thế nào khi sống trong lẽ thật đó? Nếu chưa, điều gì ngăn trở bạn chấp nhận lẽ thật đó?

3.    Trong tuần này, bạn sẽ nói với ai về sự tha thứ hoàn toàn và trọn vẹn của Chúa?

 

Hãy tiếp nhận niềm vui của sự cứu rỗi ngay hôm nay!

Kinh Thánh nói những người tin vào Chúa Jêsus sẽ không còn lý do nào để có mặc cảm tội lỗi và xấu hổ: “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1 TTHĐ).

Nếu bạn đã sẵn sàng đón nhận lời hứa đó và sống trong niềm vui của sự tha thứ, thì hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn không còn phải sống trong mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ nữa! Hãy sống vui mừng trong sự cứu rỗi của Chúa! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

Live In The Joy Of Forgiveness

By Rick Warren — 

“My heart rejoices in your salvation” (Psalm 13:5 NIV).

If you’re a follower of Jesus, joy should be a way of life.

Why? You’ve been completely forgiven. There’s no longer a reason for guilt or shame.

Sounds like a good reason for joy to me.

The Bible says, “Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Romans 8:1 NIV).

Romans 8 was originally written in Greek. The word translated “no” is the strongest possible negative in Greek. It’s as if God was saying, “No, no, no—not in a thousand years, not in a million years, not a chance in your lifetime.”

All of us make mistakes. But God doesn’t want you to live in constant self-condemnation, constantly telling yourself, “I should be better.”

So how does God want you to handle your guilt? By coming clean and confessing your wrong. Go to God and say, “I’m sorry. Please forgive me.” And then he’ll wipe away your sin.

That’s why Jesus Christ died on the cross! And he didn’t just die for the sins you’ve already committed. He also died for the ones you haven’t committed yet. They’re all covered under the cross.

Jesus took your condemnation. That’s why he died. Your sins have been paid for. You don’t have to pay for them again.

That’s salvation, and it’s your most important reason for joy. It’s the joy of a clear conscience.

Talk It Over

  • Confessing your sins to God helps you live with the joy of a clear conscience. What’s one step you can take to make confession a daily practice?
  • Have you embraced the truth God has completely and totally forgiven you? If so, how do you feel when you live in that truth? If not, what’s keeping you from accepting that truth?
  • Who will you tell this week about the complete and total forgiveness of God?

Receive the joy of salvation today!

The Bible says those who believe in Jesus have no reason for guilt and shame: “Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Romans 8:1 NIV).

If you’re ready to accept that promise and live in the joy of forgiveness, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, and I will no longer be condemned. Instead of judging me, you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I ask for your forgiveness. I believe you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Thank you that I don’t have to earn, deserve, or work for your forgiveness. It is your gift of grace.

“Today I’m turning over every part of my life to you. Instead of living in shame, I want to live in the joy of your salvation. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”