0005 

“Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu” (Giê-rê-mi 31:3).

Không có điều gì bạn từng làm hoặc sẽ làm có thể khiến Chúa thôi yêu thương bạn. Ngài phán trong Giê-rê-mi 31:3, “Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu.”

Bạn có biết vĩnh cữu là bao lâu không?

Là đời đời. Bạn không thể khiến Đức Chúa Trời thôi yêu thương bạn; Ngài sẽ mãi mãi yêu bạn. Tình yêu của Ngài không tùy thuộc vào việc bạn làm. Tình yêu ấy xuất phát từ chỗ Ngài là Ai. Lý do duy nhất bạn còn sống động là vì Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn để yêu thương bạn.

Đó là lý do Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).