0006 

 

“Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái.
Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” (Giăng 20:19)