0416“Hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình… Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ” (Phi-líp 2:3,5-6 TTHĐ).

Sự khiêm tốn là điều để gây dựng các mối quan hệ. Khiêm tốn là gì? Đó là khi bạn coi người khác như tôn trọng hơn mình, không phải lúc nào cũng đòi hỏi hoặc khăng khăng khẳng định những quyền lợi mình nên có.

Mặt khác, sự kiêu hãnh hủy phá các mối quan hệ và điều này được thể hiện ra qua nhiều phương tiện khác nhau. Nó có thể khiến bạn hay chỉ trích, xét đoán, cạnh tranh, cố chấp và không có sự tha thứ. Châm Ngôn 16:18 nói, “Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (TTHĐ).

Kiêu hãnh cũng là tự lừa dối bản thân mình. Khi kiêu ngạo là vấn đề của bạn, rất khó để bạn nhìn thấy nó trong đời sống mình. Nhưng mọi người khác đều có thể dễ dàng nhìn thấy được sự kiêu hãnh của bạn!

Sự kiêu hãnh trông giống như thế nào trong một mối quan hệ? Thứ nhất là, bạn lúc nào cũng khuyên nhủ người khác nhưng không bao giờ tìm kiếm những lời khuyên cả. Thứ hai là, bạn không thể thú nhận khi mình đang trải qua một tuần lễ đầy khó khăn. Những người khác nói rằng, “Vâng, tuần rồi tôi gặp nhiều khó khăn.” Nhưng bạn dường như không thể thừa nhận rằng mình đang có bất kỳ vấn đề nào cả.

Nhưng sự khiêm tốn thể hiện ra như thế nào trong một mối quan hệ? Hãy lưu ý đến năm yếu tố xây dựng mối quan hệ trong IPhi-e-rơ 3:8, “Tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu” (TTHĐ). Thật ra bốn điều đầu tiên được xây dựng trên điều thứ năm: Tâm tình khiêm nhu. Và đó là một khuôn mẫu xuất sắc cho việc gây dựng các mối quan hệ.

Làm thế nào để có được tính khiêm tốn trong đời sống bạn? Bạn có được bằng cách để Chúa Jêsus kiểm soát suy nghĩ, tấm lòng, thái độ và phản ứng của bạn. Muốn được tăng trưởng trong sự khiêm nhường chúng ta cần có Chúa Jêsus.

Quy luật căn bản của các mối quan hệ là như thế này: Bạn có khuynh hướng ngày càng giống những người mà bạn gần gũi thân thiết. Nếu bạn gần gũi với người cộc cằn, gắt gỏng, bạn sẽ trở thành người gắt gỏng hơn. Nếu bạn gần gũi với người vui vẻ, bạn sẽ được vui vẻ hơn. Nếu bạn muốn được thêm tính khiêm tốn, hãy dành thì giờ với Chúa Cứu Thế Jêsus trong sự cầu nguyện và đọc Lời Chúa. Hãy thưa chuyện với Chúa. Chúa là Đấng khiêm nhường và Ngài muốn có một mối quan hệ với bạn.

Lớn lên trong sự khiêm nhường có vẻ như là một điều rất khó làm, nhưng không có gì là bất năng với Chúa. Hãy bước bước đầu tiên hướng tới sự khiêm nhường và trở thành một người gây dựng mối quan hệ ngay hôm nay.

Câu hỏi để suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự kiêu ngạo thể hiện trong cuộc sống của bạn như thế nào?

2.    Bạn thấy mối liên hệ giữa sự khiêm nhường và việc dành thì giờ với Chúa Jêsus như thế nào? Hãy xem lại bạn đã hành động như thế nào khi đã khá lâu rồi bạn không gần gũi với Chúa Jêsus.

3.    Ai là người khiêm tốn trong cuộc sống của bạn?  Sự khiêm nhường của họ nổi bật về điểm nào?

 

 

 


HUMILITY BUILDS RELATIONSHIPS

By Rick Warren — 

“Be humble, thinking of others as better than yourselves . . . You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to" (Philippians 2:3, 5-6 NLT).

The ability to be humble is a relationship builder. What is humility? It’s when you honor others above yourself, not always demanding or clinging to your rights.

Pride, on the other hand, destroys relationships—and it shows up in a lot of different ways. It can make you critical, judgmental, competitive, stubborn, and unforgiving. Proverbs 16:18 says, “Pride leads to destruction; a proud attitude brings ruin” (NCV).

Pride is also self-deceiving. When you have a problem with pride, you struggle to see it in your life. But everyone else can see it in you!

What does pride look like in a relationship? One, you always offer advice but never ask for it. Two, you can’t admit when you’ve had a tough week. Everybody else is saying, “Yeah, this last week was tough.” But you can’t seem to admit you have any problems.

But how does humility play out in a relationship? Notice the five relationship builders in 1 Peter 3:8: “Live in harmony, be sympathetic, love each other, have compassion, and be humble” (GW). The first four are really built on the fifth one: Be humble. And it’s an excellent model for relationships.

How does humility happen in your life? It happens by letting Jesus control your thoughts, heart, attitudes, and reactions. Growing in humility has to include Jesus.

The basic law of relationships is this: You tend to become like the people you spend time with. If you spend time with grumpy people, you get grumpier. If you spend time with happy people, you get happier. If you want to have more humility, spend time with Jesus Christ in prayer and reading his Word. Just talk to him. He is humble and wants a relationship with you.

Growing in humility may seem like a tall order, but it’s possible with Jesus. Take the first step toward humility and become a relationship builder today.

Talk It Over

  • How does pride show up in your life?
  • In what way do you see a connection between being humble and spending time with Jesus? Think about how you act when it’s been a while since you’ve connected with Jesus.
  • Who is a person of humility in your life? What about them stands out as humble?