“Vậy phải từ bỏ sự nói dối, mỗi người hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta là các chi thể của nhau” (Ê-phê-sô 4:25).

Sự thay đổi thật sự đòi hỏi phải có một cộng đồng thành thật.

Có một số điều mà bạn sẽ không bao giờ có thể tự mình thay đổi được. Bạn sẽ cần đến những người trong cuộc sống của mình để hỗ trợ – cụ thể là một nhóm nhỏ của những người sẽ minh bạch và chân thật với bạn.

Đôi khi trong một trận bóng bầu dục, có một cầu thủ to lớn đến nỗi không ai bên đối phương có thể một mình xô ngã cầu thủ đó được. Cũng như vậy, một số thử thách trong cuộc sống của bạn cần phải có cả một đội ngũ để giải quyết.

Đó là lúc bạn cần đến một nhóm nhỏ – nhưng không phải bất kỳ nhóm người nào cũng được. Nhóm nhỏ của bạn nên bao gồm một vài người mà bạn có thể trò chuyện về những điểm yếu và những vấn đề của mình – tất cả những tổn thương, những thói quen, và những ức chế của bạn.

Sự thân thiết như vậy sẽ không xảy ra ngay lập tức. Khi bắt đầu một nhóm nhỏ, bạn sẽ gặp gỡ nhau thường xuyên. Rồi một thời gian sau, bạn bắt đầu tin cậy lẫn nhau và tạo được một môi trường an toàn. Những người đó trở thành những bạn bè có thể giúp bạn thay đổi khi bạn không thể tự mình thay đổi được.

Ê-phê-sô 4:25 nói rằng, “Vậy phải từ bỏ sự nói dối, mỗi người hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta là các chi thể của nhau.”

Khi bạn giả vờ làm một người mà không thật sự là mình, bạn sẽ phí đi rất nhiều sức lực.

Có lẽ bạn rất thành thật muốn được lớn lên trong Đấng Christ và sửa đổi những điểm yếu của mình. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải thành thật với nhóm nhỏ của bạn về con người thật của mình. Sự thành thật như vậy là điều cần thiết cho sự thay đổi thuộc linh. Nếu bạn đã có thể tự mình thay đổi thì bạn đã làm điều đó rồi, nhưng bạn không thể làm – vì vậy bạn không thể thay đổi. Bạn cần đến người khác!

Một điều ngăn trở hầu hết mọi người trong việc thành thật là lòng ao ước mình được trông có vẻ rất tốt. Việc mong muốn mình được thấy là tốt đẹp thường đứng hàng ưu tiên hơn việc thấy mình là người tốt. Và điều đó trở nên một trở ngại cho việc tăng trưởng thuộc linh. 

Nhưng trong một nhóm nhỏ với những người tin Chúa khác, bạn được an toàn để có thể là chính mình. Rồi bạn có thể cùng nhau tăng trưởng và thực hiện những thay đổi khó khăn mà bạn không thể tự mình làm được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì ngăn trở bạn trong việc tìm một nhóm nhỏ với những người mà bạn có thể chia sẻ và lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh?

2.    Lòng ao ước mình được trông có vẻ rất tốt khiến bạn không được vui hưởng những tình bạn sâu đậm, chân thật trong những cách nào?

3.    Tại sao phải mất thời gian để xây dựng được sự thân thiết với một nhóm người? Bạn có sẵn sàng đầu tư thì giờ cần thiết để có được một cộng đồng chân thực theo Kinh Thánh không? Làm thế nào bạn có thể bắt đầu làm điều đó trong tuần này?

 

 

 


FAITHFUL FRIENDSHIPS HELP YOU GROW

By Rick Warren 

“No more lying, then! Each of you must tell the truth to the other believer, because we are all members together in the body of Christ” (Ephesians 4:25 GNT).

Real change requires honest community.

There are some things that you will never be able to change on your own. You’re going to need people in your life for support—specifically, a small group of people who will be transparent and authentic with you.

Sometimes in a football game, a player is so big that no opposing player can pull him down on his own. In the same way, some of the challenges in your life have to be team-tackled.

That’s when you need a small group—but not just any group of people. Your small group should be made up of a few people you can talk with about your weaknesses and problems—all your hurts, habits, and hang-ups.

That kind of intimacy doesn’t happen right away. When you first start a small group, you get together regularly. Then, over time, you begin to trust each other and develop a safe environment. Those people become the friends who can help you change when you can’t change on your own.

Ephesians 4:25 says, “No more lying, then! Each of you must tell the truth to the other believer, because we are all members together in the body of Christ” (GNT).

When you pretend to be someone you’re really not, you waste an enormous amount of energy.

You may sincerely want to grow in Christ and to work on your weaknesses. But to do that, you have to be honest with your small group about who you really are. That kind of honesty is essential for spiritual change. If you could change on your own, you would, but you can’t—so you don’t. You need other people!

One thing that keeps most people from being honest is their desire to look good. Your desire to look good often takes precedence over being good. And it becomes a hurdle to spiritual growth.

But in a small group of other believers, you’re safe just to be yourself. Then you can grow together and make the hard changes you couldn’t make on your own.

Talk It Over

- What keeps you from finding a small group with whom you can share and grow in spiritual maturity?

- In what ways has your desire to look good kept you from enjoying deep, genuine friendships?

- Why does it take time to develop intimacy with a group of people? Are you willing to invest the time it takes to gain authentic biblical community? How could you start doing that this week?