“Hãy tận dụng thì giờ.” Cô-lô-se 4:5

Nếu bạn muốn sẵn sàng để được Đức Chúa Trời sử dụng, có một số bước bạn cần phải thực hiện. Trước hết, như chúng ta đã xem qua ngày hôm qua, bạn cần biết Chúa Jêsus Christ. Sau đó, bạn cần bắt đầu sử dụng thời gian của mình dưới cái nhìn của cõi đời đời.

Cô-lô-se 4:5 nói rằng, “Hãy tận dụng thì giờ”.  Thời gian là tài nguyên quý giá nhất của bạn. Nó còn quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể kiếm thêm được thời gian.

Trong cuộc đời này, bạn chỉ có được một khoảng thời gian nhất định dành cho mình. Bạn không thể tạo ra thời gian, bạn không thể mượn thời gian, bạn không thể để dành thời gian và bạn không thể khiến thời gian dài thêm lên. Bạn chỉ có thể sử dụng nó. Tất cả chúng ta đều có 168 giờ mỗi tuần. Nếu bạn không học cách quản lý tốt thời gian của mình, bạn sẽ không thể quản lý được bất cứ điều gì khác trong đời sống mình — vì thời gian là cuộc sống của bạn.

Việc bạn sử dụng thì giờ mình có như thế nào là một trong những cách Chúa dùng để thử nghiệm bạn trên đất này khi bạn chuẩn bị cho cõi đời đời. Ngài đang nhìn xem cách bạn quản lý thì giờ của mình bây giờ để định xem Ngài sẽ cho bạn làm gì nơi cõi đời đời.

Một trong những chiến thuật của ma quỷ là khiến bạn quá bận rộn làm những việc không quan trọng đến mức không còn thời gian cho những điều quan trọng của đời sống, chẳng hạn như chuẩn bị cho cõi đời đời. Sa-tan biết rằng nó không cần làm cho bạn phạm tội; nếu nó không thể khiến bạn thành người xấu thì nó sẽ khiến bạn luôn bận rộn.

Kinh Thánh cho bạn biết đích xác những gì bạn nên làm với thì giờ mình có được trong Công vụ 20:24: “Tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Jêsus.”

Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn — nhưng Ngài chỉ có thể làm điều đó khi bạn đầu tư thì giờ mình vào những điều quan trọng nhất. Bạn phải sử dụng thì giờ mình dưới cái nhìn của cõi đời đời. Bạn phải phải hỏi bản thân mình rằng: “Có bao nhiêu trong những thì giờ tôi dùng là giá trị trong vòng 5 hoặc 10 năm tới? Bao nhiêu sẽ là đáng kể trong cõi đời đời?” Sau đó, bạn phải tập trung lại cho đúng.

Hãy dùng thời gian của bạn dưới cái nhìn của cõi đời đời để Đức Chúa Trời thấy được rằng bạn đang tập trung vào điều chính yếu — mục đích của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nhìn vào quyển lịch hoặc lịch trình của bạn. Bạn dành bao nhiêu thì giờ ra cho những điều quan trọng dưới cái nhìn của cõi đời đời?

2.    Công việc mà Chúa đã giao cho bạn làm khi sống trên đất là gì?

3.    Bạn sẽ sử dụng thời gian của mình khác đi như thế nào để có thể hoàn thành công việc Đức Chúa Trời giao phó?

 

 


MAKE YOUR TIME COUNT

BY RICK WARREN —

“Use your time in the best way you can.”  Colossians 4:5 (ICB)

If you want to get ready to be used by God, there are a few steps you need to take. First, as we looked at yesterday, you need to get to know Jesus Christ. Then, you need to start using your time in view of eternity.

Colossians 4:5 says, “Use your time in the best way you can” (ICB). Time is your most precious resource. It’s far more important than money. You can get more money, but you can’t get more time.

In this life, you only have a certain amount of time allotted to you. You can’t make time, you can’t borrow time, you can’t save time, and you can’t extend time. You can only use it. We all have the same amount of time every week: 168 hours. If you don’t learn to manage your time well, you cannot manage anything else in your life—because your time is your life.

How you use your time is one of the ways God tests you on Earth as you prepare for eternity. He’s watching to see how you manage your time now to determine what he’s going to have you do in eternity.

One of Satan’s strategies is to get you so busy doing unimportant things that you don’t have time for life’s important things, like preparing for eternity. Satan knows that he doesn’t have to get you to sin; if he can’t get you to be bad, he’ll just get you to be busy.

The Bible tells you exactly what you should be doing with your time in Acts 20:24: “My life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus” (NLT).

God wants to use you—but he can only do that when you’re investing your time in the most important things. You’ve got to use your time in view of eternity. You’ve got to ask yourself, “How much of what I’m spending my time on is going to count five or 10 years from now? How much is going to count in eternity?” Then you’ve got to refocus.

Use your time in view of eternity so God can see that you are focused on the main thing—his purposes.

 

Talk It Over

  • Take a look at your calendar or your schedule. How much of your time is spent on things that matter in light of eternity?
  • What is the work that God has given you to do while you’re here on Earth?
  • In what ways will you spend your time differently so that you can accomplish the work God has given you to do?