“Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Giăng 1:12

Hôm qua chúng ta đã nói đến việc tại sao điều quan trọng là phải biết mục đích của đời sống mình để Chúa có thể dùng bạn ở đây và trên đất này. Đời sống này là sự chuẩn bị cho cõi đời đời — nhưng điều đó có nghĩa gì trong thực tế? Làm thế nào để bạn sử dụng đời sống của mình nơi đây để chuẩn bị cho cõi đời đời?

Đầu tiên, bạn học biết Chúa Jêsus Christ.

Kinh thánh nói rằng, “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Hãy lưu ý rằng không phải ai cũng là con cái Chúa cả — mà chỉ những người tiếp nhận Chúa vào đời sống mình. Đức Chúa Trời muốn bạn thiết lập mối quan hệ với Ngài bằng cách tin cậy nơi Ngài.

Bạn làm cho mối quan hệ mình với Chúa được tăng trưởng cũng giống như cách bạn phát triển bất cứ các mối quan hệ nào — qua thời gian và các cuộc trò chuyện.

Thí dụ như nếu tôi muốn làm cho mối quan hệ của mình với vợ tôi là Kay được tăng trưởng thì tôi phải làm gì? Trước hết, tôi phải dành thời gian ra cho cô ấy. Tôi phải cho cô ấy thấy rằng tôi đã đầu tư vào việc tìm hiểu cô ấy bằng cách dành thời gian ra và làm cho thời gian đó có giá trị, đầy ý nghĩa. Bạn không thể có được một mối quan hệ với một người mà bạn không bao giờ để thời gian ra với họ.

Điều này cũng giống như cách bạn xây dựng mối quan hệ với Chúa. Bạn dành thời gian trong lịch trình của mình ra cho Ngài. Một cách để khiến Chúa trở thành một phần quan trọng nhất của bạn là để ra thời gian tĩnh nguyện hàng ngày. Bạn ở một mình với Đức Chúa Trời, thờ phượng và học hỏi nơi Chúa. Bạn dành thời gian thường xuyên và đầy ý nghĩa với Chúa.

Điều thứ hai bạn có thể làm để có được một mối quan hệ là qua việc trò chuyện. Trong mối quan hệ với Chúa, điều này có nghĩa là cầu nguyện. Có nhiều cách để bạn có chủ ý hơn trong đời sống cầu nguyện của mình. Có thể bạn cần bắt đầu ghi xuống nhật ký gồm những lời cầu xin và lời cầu nguyện được nhậm. Bạn có thể dùng Kinh Thánh làm một tấm thẻ cầu nguyện và dán lên gương trong phòng tắm, trên bàn làm việc hoặc trong điện thoại để được nhắc nhở bạn cầu nguyện theo Lời Kinh Thánh. Hoặc có thể gia đình bạn cần có thời gian chung để cùng cầu nguyện với nhau mỗi ngày. Bất cứ những điều gì bạn cần làm để tăng thêm cuộc đối thoại với Chúa, hãy làm điều đó!

Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi đầu tư thời gian, sức lực và đời sống mình để biết Chúa nhiều hơn. Hãy thực hiện bước đầu tiên để sẵn sàng được Chúa sử dụng bằng cách dành thời gian ra cho Ngài và thưa chuyện với Ngài trong hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Mối quan hệ của bạn với Chúa có phải là mối quan hệ quan trọng nhất trong đời sống bạn không? Bằng chứng nào trong cuộc sống bạn cho thấy điều này là đúng?

2.    Bạn cần thay đổi điều gì trong lịch trình của mình để có thể đều đặn hơn trong việc dành ra thời gian yên tĩnh hàng ngày với Chúa?

3.    Hãy nghĩ đến hai cách thực tế mà bạn có thể gia tăng hoặc cải thiện cuộc trò chuyện của mình với Chúa. Làm thế nào bạn có thể đưa những ý tưởng đó vào thực tế ngày hôm nay?

 

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ sự nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ.

Kinh Thánh chép rẳng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa Ngài về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản như sau: "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài là Chúa từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


HOW TO GROW YOUR RELATIONSHIP WITH GOD

BY RICK WARREN —

“To all who received him, he gave the right to become children of God. All they needed to do was to trust him to save them.”  John 1:12 (TLB)

Yesterday we talked about why it’s important for you to know the purpose of your life so that God can use you while you’re here on Earth. This life is preparation for eternity—but what does that mean in practical terms? How do you use your life here to prepare for eternity?

First, you get to know Jesus Christ.

The Bible says, “To all who received him, he gave the right to become children of God. All they needed to do was to trust him to save them” (John 1:12 TLB). Notice that not everybody’s a child of God—just those who receive him into their lives. God wants you to establish a relationship with him by trusting in him.

You grow a relationship with God the same way you grow any relationship—through time and conversation.

For example, if I want to grow my relationship with my wife, Kay, what do I have to do? First, I have to spend time with her. I have to show her that I’m invested in getting to know her by making time for her and making the time count. You cannot have a relationship with someone you never spend any time with.

That’s the same way you develop a relationship with God. You make time in your schedule for him. One way to make him the most important part of your is day through a daily quiet time. You get alone with God and worship him and learn from him. You spend regular, significant time with him.

The second thing you can do to have a relationship is to talk. In a relationship with God, this means prayer. There are many ways to be more intentional about your prayer life. Maybe you need to start a prayer journal of requests and answered prayer. You could make a prayer card using Scripture and put it on your bathroom mirror, on your desk at work, or on your phone so that you are reminded to pray God’s Word. Or maybe your family needs to have a set time of prayer together each day. Whatever it is you need to do to increase your conversation with God, do it!

You will never regret investing your time, your energy, and your life in getting to know God better. Take the first step in getting ready to be used by God by spending time with him and talking to him today.

Talk It Over

  • Is your relationship with God the most important one in your life? What evidence in your life shows that this is true?
  • What do you need to change about your schedule so that you can be more consistent in having a daily quiet time with God?
  • Think of two practical ways you can increase or improve your conversations with God. How can you put those ideas into practice today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ.

The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."