“Hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” ICô-rinh-tô 6:20

Khi bạn đang chuẩn bị sẵn sàng để được Đức Chúa Trời sử dụng, Ngài không muốn chỉ thấy rằng bạn dành thì giờ ra cho những điều quan trọng nhất. Ngài cũng muốn bạn sử dụng ân tứ mình có được dưới cái nhìn của cõi đời đời.

Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 6:20 rằng, “Hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

Có một quan niệm sai lầm lớn về thiên đàng mà ngay cả nhiều Cơ đốc nhân cũng mắc phải. Một số người nghĩ rằng khi bạn lên thiên đàng, tất cả những gì bạn sẽ làm là thong thả, nhàn hạ, ăn kem, mặc áo choàng trắng, chơi đàn hạc và đi lơ lửng trên mây. Nhưng không có điều nào như trên được nói đến trong Kinh Thánh!

Như thế, bạn sẽ làm gì trong tỷ tỷ năm đó khi bạn vào thiên đàng?

Chúa có chương trình cho bạn phục vụ trên thiên đàng. Bạn sẽ có những việc cụ thể để làm trên thiên đàng — những điều thích thú bạn làm để phục vụ Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ, Ngài đang cho bạn thời gian trên đất để thực tập việc phục vụ. Và Ngài đang nhìn xem bạn có tận dụng cơ hội đó không.

Có người suốt đời ngồi trên băng ghế dự bị, chỉ biết sống cho mình. Họ mong đợi được vào thiên đàng và nói rằng: “Chúa ơi, hãy cho con ra khỏi ghế dự bị để vào đội tuyển A. Hãy để con phục vụ Chúa bây giờ.”

Nhưng đó không phải là cách làm việc. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho bạn một vị trí phục vụ nghiêm túc nơi cõi đời đời trong khi bạn đã làm rất ít hoặc chẳng làm gì cả để thực tập việc phục vụ Ngài trong thế giới này?

Người ta cũng hiểu sai về những gì họ sẽ được mang theo khi vào thiên đàng. Bạn sẽ không thể mang tiền bạc nào của mình vào thiên đàng cả. Bạn sẽ không thể mang bất kỳ tài sản nào của mình vào thiên đàng. Bạn sẽ không mang một vật chất nào vào thiên đàng được cả.

Bạn sẽ mang gì lên thiên đàng? Chỉ có hai điều: tính cách và kỹ năng của bạn. Chúa muốn bạn hiểu được rằng ngay lúc này là cơ hội để bạn chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thật. Ngay lúc này là lúc để phát triển các kỹ năng phục vụ và xây dựng tính cách của bạn để trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Bạn có đang làm điều gì để sử dụng ân tứ mình có cho Đức Chúa Trời không? Hay bạn đang dùng tất cả các ân tứ đó cho chính mình? Đức Chúa Trời muốn bạn phục vụ Ngài tốt ở đây trên đất và đời đời nơi thiên đàng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã có những quan niệm sai lầm nào về thiên đàng? Hôm nay bạn đã học được gì về thiên đàng?

2.    Bạn đang sử dụng những kỹ năng và ân tứ mình có để phục vụ Chúa theo những cách nào? Bạn đang dùng các kỹ năng và ân tứ của mình có để phục vụ bản thân mình theo những cách nào?

3.    Bạn có thể bắt đầu phát triển các kỹ năng phục vụ của mình bằng một cách thiết thực nào?

 

 


MAKE YOUR TALENT AND SKILLS MATTER

BY RICK WARREN —

“Use every part of your body to give glory back to God.”  1 Corinthians 6:20 (TLB)

When you’re getting ready to be used by God, he doesn’t just want to see that you’re spending your time on the most important things. He also wants you to use your talents in view of eternity.

The Bible says in 1 Corinthians 6:20, “Use every part of your body to give glory back to God” (TLB).

There’s a big misconception about heaven that even many Christians have. Some people think that when you get to heaven, all you’re going to do is kick back and eat ice cream, wear a white robe, play a harp, and float on clouds. But none of those things are in the Bible!

So what are you going to do for all those trillions of years when you get to heaven?

God has plans for you to serve in heaven. You’ll have specific things to do in heaven—enjoyable things that allow you to serve God. Right now, he’s giving you time on Earth to practice serving. And he’s watching to see whether you take advantage of that opportunity.

Some people sit on the bench all through life, living for themselves. They expect to arrive in heaven and say, “Okay, God, take me off the bench and put me on the A team. Let me serve you now.”

But that’s not how it works. Why would God give you a place of serious service in eternity when you’ve done little or nothing to practice serving in this world?

People also misunderstand what they’re going to take with them to heaven. You’re not going to take any of your money to heaven. You’re not going to take any of your possessions to heaven. You’re not going to take a single material thing to heaven.

What are you taking to heaven? Only two things: your character and your skills. God wants you to understand that right now is your opportunity to get ready for the real thing. Right now is the time to develop your serving skills and build your character to be more like Jesus.

Are you doing anything to use your talents for God? Or are you using all your talents on yourself? God wants you to serve him well here on Earth and forever in heaven.

Talk It Over

  • What misconceptions have you had about heaven? What have you learned about heaven today?
  • In what ways are you using your skills and talents to serve God? In what ways are you using your skills and talents to serve yourself?
  • What is one practical way you can start developing your serving skills?