“Tâm trí hướng về xác thịt sanh ra sự chết.  Nhưng tâm trí hướng về Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an.” Rô-ma 8:6

Thực hiện những thay đổi trong bất kỳ lãnh vực nào của cuộc sống đòi hỏi bạn phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Đó là vì tâm trí bạn là nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong bạn.

Thánh Linh Chúa không hoạt động trong ngón chân, trong phổi hay mũi bạn. Ngài làm việc thông qua đầu óc, sự suy nghĩ của bạn! Chúng ta thường nói cách ẩn dụ rằng tấm lòng của chúng ta là nơi Chúa làm việc. Chẳng hạn chúng ta nói rằng, “Tôi đã mời Chúa Jêsus vào lòng mình.” Nhưng tấm lòng của bạn thật ra chỉ là một biểu tượng cho não bộ của bạn. Đầu óc bạn là nơi bạn suy nghĩ — do đó, tâm trí bạn là nơi mà Chúa bắt đầu tiến trình thay đổi. Đó là nơi sự khởi đầu lại được diễn ra.

Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 4:23-24 rằng, “Hãy nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và khiến anh em trở nên người mới.”

Bạn được dựng nên để giống như Chúa. Nhưng điều đó không xảy ra ngay lập tức. Để trở thành người giống Chúa Jêsus hơn, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời mình; bạn cần phải làm lại rất nhiều điều. Trở thành một người mới trong Đấng Christ bắt đầu bằng việc thay đổi cách bạn suy nghĩ.

Điều này xảy ra như thế nào? Khi Sa-tan gợi lên một ý tưởng nào đó trong đầu óc bạn, điều đó gọi là sự cám dỗ. Khi Chúa gợi lên một ý tưởng trong đầu óc bạn, điều đó được gọi là sự cảm hứng.

Đó là sự lựa chọn của bạn trong mỗi khoảnh khắc của đời sống mình, ý tưởng nào bạn sẽ giữ và ý tưởng nào bạn sẽ phủ nhận. Việc bạn nhận lấy hay từ chối một cám dỗ hay một cảm hứng đều tùy nơi bạn, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh. Bạn có thể chọn để cho những ý tưởng nào được kiểm soát đời sống mình.

Rô-ma 8:6 nói rằng, “Tâm trí hướng về xác thịt sanh ra sự chết.  Nhưng tâm trí hướng về Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an.”

Chúa muốn bạn sống một đời sống đầy trọn, có ý nghĩa và có mục đích. Ngài muốn bạn lớn lên trong đức tin và trưởng thành thuộc linh.

Nhưng đó là sự lựa chọn của bạn trong mỗi khoảnh khắc của từng ngày. Bạn sẽ chọn con đường dẫn đến sự sống chứ?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc học Lời Chúa lại giúp được bạn trong việc lựa chọn sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thay vì ảnh hưởng của Sa-tan?

2.    Từ khi bạn tin Chúa, điều gì đã thay đổi trong cách bạn suy nghĩ?

3.    Việc lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh dẫn đến một đời sống có ý nghĩa hơn qua những cách nào?

 

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng khi tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, hầu cho không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình lên cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin cậy Con của Ngài là Chúa Jêsus, thì Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã làm, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ đem con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

"Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh thay tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình và theo Ngài là Chúa từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


SPIRIT-LED THINKING LEADS TO LIFE

BY RICK WARREN —

“If your thinking is controlled by your sinful self, there is spiritual death. But if your thinking is controlled by the Spirit, there is life and peace.”  Romans 8:6 (ERV)

Making changes in any area of your life requires that you change the way you think. That’s because your brain is where God’s Spirit works in you.

God’s Spirit doesn’t work in your toes or your lungs or your nose. He works through your mind! We often use the metaphor of our heart being the place where God works. For example, we say, “I invited Jesus into my heart.” But your heart is really just a symbol for your brain. Your brain is where you think—so it’s in your mind that God begins the change process. It’s where the reset takes place.

The Bible says in Ephesians 4:23-24, “Let the Spirit change your way of thinking and make you into a new person” (CEV).

You were created to be like God. But that doesn’t happen instantly. To grow into someone who’s more like Jesus, you’re going to have to go through a lot of change in your life; you’re going to have a lot of resets. Becoming a new person in Christ starts with changing the way you think.

How does this work? When Satan suggests an idea in your mind, that’s called temptation. When God suggests an idea in your mind, that’s called inspiration.

It’s your choice every moment of your life which ideas you’re going to hold on to and which ones you’re going to reject. Whether you accept or reject a temptation or an inspiration is all up to you, with the help of the Holy Spirit. You get to choose what ideas are going to control your life.

Romans 8:6 says, “If your thinking is controlled by your sinful self, there is spiritual death. But if your thinking is controlled by the Spirit, there is life and peace” (ERV).

God wants you to live a full, meaningful, purposeful life. He wants you to grow in faith and spiritual maturity.

But it’s your choice each moment of every day. Will you choose the way that leads to life?