“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” Phi-líp 4:8

Bạn có thể biết được nhiều điều về sức khỏe, về thể chất của một người chỉ qua chế độ ăn uống của họ. Họ có ăn các loại thực phẩm toàn phần không? Họ có ăn nhiều thức ăn nhanh không? Chế độ ăn uống của họ có các loại thực phẩm giúp họ khỏe mạnh và đầy năng lượng hay làm cho họ yếu đi?

Điều này cũng đúng về mặt thuộc linh, tinh thần và cảm xúc. Bạn có thể biết nhiều điều về sức khỏe thuộc linh, tinh thần và cảm xúc của mình bằng cách xem chế độ ăn uống về tinh thần của mình.

Bỏ thời gian ra hàng giờ để say sưa xem các cuộc nói chuyện trên đài phát thanh, tin tức trên cable, phim truyện nhiều tập, mạng xã hội cũng tương đương với đồ ăn vặt về mặt tinh thần. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn. Thật ra nó là chất độc. Nó đang làm suy giảm khả năng sống một đời sống có mục đích của bạn.

Châm 15:14 nói rằng, “Lòng người sáng suốt tìm kiếm tri thức, nhưng miệng kẻ ngu dại ăn điều rác rưởi.”

Bạn có quyền lựa chọn — và mỗi ngày, bạn phải chọn để nuôi dưỡng tâm trí mình bằng những suy nghĩ tốt nhất.

Phi-líp 4:8 nói rất cụ thể về những tư tưởng nào là tốt nhất cho sự lành mạnh về mặt tinh thần, cảm xúc và thuộc linh của bạn: “Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn trọng, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.”

Những điều trong bảng danh sách đó có mô tả những gì mà bạn đang nghĩ đến với phần lớn thời gian của mình không? Nếu bạn thành thật, câu trả lời của bạn sẽ là "không." Tất cả chúng ta đều sẽ trả lời là “không.” Đầu óc của chúng ta không tự nhiên hướng đến những điều này vì chúng ta chỉ là người bình thường và đầy những tội lỗi.

Vì vậy, bạn phải tập cho đầu óc mình suy nghĩ những suy nghĩ chân thực, cao quý, đúng đắn, thuần khiết, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt và đáng khen ngợi. Làm thế nào để bạn làm được điều đó? Bằng cách cứ việc thi hành! Bạn phải tập lấp đầy đầu óc mình với những điều này bằng cách đọc Kinh Thánh, suy ngẫm và học thuộc lòng. Bạn phải khao khát nó.

Suy nghĩ của bạn sẽ quyết định cách sống của bạn. Những gì bạn đặt vào trong tâm trí sẽ ảnh hưởng đến mọi lãnh vực của đời sống bạn — vì vậy bạn cần thường xuyên nhận lãnh lẽ thật từ Lời Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sẽ mô tả chế độ ăn uống về tinh thần của mình như thế nào? Nó đang giúp bổ dưỡng đời sống hay khiến cho bạn kiệt quệ?

2.    Phương tiện truyền thông xã hội trở thành thuốc độc cho đầu óc bạn theo những cách nào? Những phẩm chất của nó có vượt trội hơn sự hủy hoại mà nó đem đến cho bạn không?

3.    Bạn cần thay đổi điều gì về thói quen học Kinh Thánh để có được một chế độ ăn uống Lời Đức Chúa Trời cách thường xuyên?

 

 


WHAT ARE YOU FEEDING YOUR MIND?

BY RICK WARREN —

“Brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.” Philippians 4:8 (NIV)

You can learn a lot about a person’s physical health by simply looking at their physical diet. Are they eating a variety of whole foods? Are they eating a lot of fast food? Is their diet full of foods that help them grow strong and have energy, or is the food they consume wearing them down?

The same is true spiritually, mentally, and emotionally. You can know a lot about your spiritual, mental, and emotional health by looking at your mental diet.

Hours of talk radio, cable news, soap operas, social media, and binge watching is the equivalent of mental junk food. It’s not healthy for you. In fact, it’s poison. It is wearing down your ability to live a life of purpose.

Proverbs 15:14 says, “A wise man is hungry for truth, while the mocker feeds on trash” (TLB).

You have a choice—and every day, you must choose to feed your mind with the best thoughts.

Philippians 4:8 gets specific about the kinds of thoughts that are best for your mental, emotional, and spiritual health: “Brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things” (NIV).

Does that list of things describe what you think about most of the time? If you’re honest, the answer is “no.” We would all answer “no.” Our minds don’t naturally go to these things because we are human and sinful.

So you have to train your mind to think thoughts that are true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. How do you do that? By doing it! You have to practice filling your mind with these things by reading the Bible, meditating on it, and memorizing it. You have to hunger for it.

How you think determines how you live. What you put in your mind is going to affect every area of your life—so you need a steady diet of truth from God’s Word.

Talk It Over

  • How would you describe your mental diet? Is it nourishing your life or wearing you down?
  • In what ways does social media turn into poison for your mind? Do its redeeming qualities outweigh its destructive qualities for you?
  • What needs to change about your Bible study habits so that you have a steady diet of God’s Word?