0582“Đừng xao lãng việc đọc sách luật này, nhưng phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành; như vậy con mới thành công và được hạnh phúc” (Giô-suê 1:8 KTHĐ).

Mỗi người đều muốn sống cho một điều gì đó nhưng nhiều người trong chúng ta tìm kiếm điều đó sai chỗ.

Bạn không thể tìm thấy sứ mạng của mình trong một tạp chí, trên phương tiện truyền thông xã hội, hay bằng cách xem TV với bạn bè. Bạn cũng không thể chỉ phỏng đoán sứ mạng bạn là gì được.

Bạn chỉ có thể tìm được sứ mạng của Chúa cho cuộc đời bạn ở một nơi: Đó là Lời Chúa.

Các nghiên cứu cho thấy rằng mỗi người trong chúng ta có từ 600 đến 700 tài năng, nhưng chúng ta không bao giờ sử dụng phần lớn những tài năng đó. Tuy nhiên, khi bạn nắm lấy sứ mạng của Chúa cho cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng Chúa có thể sử dụng tất cả những ân tứ và tài năng mà Ngài đã ban cho bạn.

Giô-na, một trong những tiên tri của Chúa trong Kinh Thánh, đã nhận được sứ mạng của cuộc đời của ông từ Chúa. Kinh Thánh nói rằng, “CHÚA phán với Giô-na, con A-mít-tai: “Con hãy đi ngay đến thành phố Ni-ni-ve to lớn kia, và rao truyền sự đoán phạt dành cho nó, vì tội ác dân trong thành đã lên thấu đến Ta.” (Giô-na 1:1-2 BDM).

Chúa đã cho Giô-na sứ mạng của mình. Ngài cũng sẽ ban cho bạn một sứ mạng khi bạn đọc Lời Chúa. Càng đào sâu vào Kinh Thánh nhiều chứng nào, bạn sẽ càng hiểu được sứ mạng cho đời sống mình.

Chúa dùng nhiều cách khác nhau để đem Lời Chúa vào đời sống của bạn. Đôi khi bạn ngồi xuống để đọc Kinh Thánh. Những lúc khác, bạn có thể nghe một người nào đó giảng dạy. Và vào những ngày khác, bạn sẽ đọc một bài tĩnh nguyện như bài này.

Nếu lúc duy nhất bạn mở Kinh Thánh ra là khi bạn ở nhà thờ, thì có thể sẽ không bao giờ bạn khám phá ra được sứ mạng của Chúa cho cuộc đời bạn.

Thay vào đó, hãy khiến Kinh Thánh thành một điều thường xuyên trong cuộc sống của bạn. Dành thời gian ra với Chúa mỗi ngày, cho dù chỉ một vài phút cũng được. Hãy sắp đặt thời gian này vào trong lịch sinh hoạt của bạn - viết nó trên quyển lịch của bạn, hay đặt lời nhắc nhở hằng ngày trên điện thoại của bạn.

Giô-suê 1:8 nói rằng, “Đừng xao lãng việc đọc sách luật này, nhưng phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành; như vậy con mới thành công và được hạnh phúc” (Giô-suê 1:8 KTHĐ).

Nếu bạn muốn thành công trong sứ mạng của Chúa cho cuộc đời bạn, hãy ngừng tìm kiếm một khải tượng và bắt đầu tìm một câu Kinh Thánh.

Chúa sẽ không viết sứ mạng của bạn lên bầu trời. Chúa đã viết điều đó trong Lời của Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số những cách nào bạn đã thử nhưng không tìm thấy được mục đích đời sống của mình?

2.    Bạn có thể làm những điều gì để có thể đọc Kinh Thánh cách thường xuyên hơn?

3.    Những cách nào hiệu quả nhất để bạn giữ sự cam kết trong việc đọc Lời Chúa: Đọc Lời Chúa qua quyển Kinh Thánh? Đọc Lời Chúa trên mạng? Lắng nghe bản đọc Kinh Thánh? Nghe một bài giảng? Đọc một bài tĩnh nguyện? Tại sao bạn tin rằng đây là những cách hiệu quả nhất đối với bạn?

 

 

 


WHERE TO FIND YOUR LIFE MISSION

By Rick Warren — 

“Always remember what is written in the Book of the Teachings. Study it day and night to be sure to obey everything that is written there. If you do this, you will be wise and successful in everything" (Joshua 1:8 NCV).

Everyone wants something to live for—but many of us look for it in the wrong places.

You can’t find your mission in a magazine, on social media, or by watching TV with friends. You can’t just guess what it is either.

You can only find God’s mission for your life in one place: God’s Word.

Studies show that each of us has 600 to 700 talents, but we never use most of them. When you embrace God’s mission for your life, though, you’ll find that he can use all the gifts and talents he’s given you.

Jonah, one of God’s prophets in the Bible, received his life mission from God. The Bible says, “The LORD spoke his word to Jonah son of Amittai: 'Get up, go to the great city of Nineveh, and preach against it, because I see the evil things they do’” (Jonah 1:1-2 NCV).

God gave Jonah his mission. He’ll give you one too as you read his Word. The more you dig into the Bible, the more you’ll understand your mission for life.

God uses many different ways to get his Word into your life. Sometimes you sit down to read it. Other times, you may hear someone preach it. And on other days you’ll read a devotional like this one.

If the only time you open your Bible is when you’re in church, you likely will never discover God’s mission for your life.

Instead, make the Bible a regular part of your life. Spend time with God every day, even if it’s just a few minutes. Put it in your schedule—write it on your calendar, or set a daily alert on your phone.

Joshua 1:8 says, “Always remember what is written in the Book of the Teachings. Study it day and night to be sure to obey everything that is written there. If you do this, you will be wise and successful in everything” (NCV).

If you want to be successful in God’s mission for your life, stop looking for a vision and start looking for a verse.

God won’t write your mission in the sky. He has already written it in his Word.

Talk It Over

  • What are some ways you’ve tried and failed to find your life purpose?
  • What can you do to become more consistent in your Bible reading?

What are the most effective ways for you to engage with God’s Word? Reading it from a physical Bible? Reading it online? Listening to an audio version? Listening to a sermon? Reading a devotional? Why do you believe these are most effective for you?