0583“Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy.  Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy.  Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó (Ma-thi-ơ 6:19-21 TTHĐ*).

Một cách để Chúa thử nghiệm bạn là qua vấn đề tiền bạc. Nếu Chúa có thể tin cậy bạn với những của cải vật chất, thì Chúa có thể tin cậy bạn với sự giàu có đích thực trên thiên đàng.

Có một số điều Chúa thử nghiệm bạn qua tiền bạc của bạn:

Tiền bạc cho thấy được bạn yêu thích điều gì nhất. Nếu bạn thật sự muốn biết điều gì là quan trọng đối với mình, hãy nhìn vào cuốn lịch và tờ tường trình chi tiêu thẻ tín dụng của bạn. Cách bạn sử dụng thì giờ và tiền bạc cho thấy bạn yêu thích điều gì nhất.

Ma-thi-ơ 6:19-21 dạy rằng, “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất… hãy tích trữ của cải ở trên trời… của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó " (TTHĐ). Hãy để tiền bạc của bạn ở bất cứ nơi nào bạn muốn để lòng của mình, và bạn sẽ trở nên hứng thú với bất cứ những điều mà bạn đầu tư vào.

Tiền bạc cho thấy bạn tin cậy điều gì nhất. Bạn tin cậy tiền bạc cho sự an toàn của mình, hay bạn tin cậy Chúa? Bạn tin cậy vào hạnh phúc của chính mình hay bạn tin cậy vào Chúa cho hạnh phúc của bạn? Bạn tin cậy vào tiền bạc để làm cho bạn cảm thấy hài lòng về bản thân, hay bạn tin cậy vào Chúa để làm cho bạn cảm thấy hài lòng về bản thân? Tiền bạc là thử thách quyết định của đức tin.

Kinh Thánh nói trong Châm 11:28 rằng, “Tin cậy tiền của sẽ suy bại, Tin cậy Đức Chúa Trời sẽ như cây tốt tươi” (KTHĐ*).

Tiền bạc cho thấy Chúa có thể tin tưởng bạn hay không. Tiền bạc không chỉ cho thấy bạn có tin cậy Chúa hay không, nó cũng cho thấy Chúa có thể tin tưởng bạn hay không. Lu-ca 16:10-12 dạy rằng, “Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung tín về của cải trần gian, còn ai đem của cải đời đời giao cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? (NLT*).

Cách bạn sử dụng tiền bạc ảnh hưởng đến mức độ Chúa ban phước cho đời sống bạn nhiều như thế nào. Bây giờ bạn đã hiểu được mối liên quan trực tiếp giữa việc quản lý tiền bạc và ơn phước của Chúa, vậy hãy xin Chúa giúp bạn sắp xếp lại tài chánh của mình để Chúa có thể tin cậy bạn với sự giàu có đích thực.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể nói điều nào là sự khao khát trong tấm lòng bạn? Cách bạn sử dụng tiền bạc có chứng minh cho câu trả lời của bạn không?

2.    Nếu hôm nay bạn bị mất việc làm, bạn sẽ làm gì? Trong những cách nào bạn tin cậy — hoặc không tin cậy — Chúa sẽ chu cấp cho bạn?

3.    Làm thế nào cách bạn quản lý tài sản của Chúa cho thấy mức độ bạn tin cậy nơi Chúa?

Chú thích:

KTHĐ*: Bản dịch Kinh Thánh Hiện Đại

NLT*: Bản dịch New Living Translation

TTHĐ*: Bản dịch Truyền Thống Hiệu Đính

 

 

 


HOW GOD USES YOUR MONEY TO TEST YOU 220125 lh

By Rick Warren —

“Don’t store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be" (Matthew 6:19-21 NLT).

One way God tests you is with money. If he can trust you with material possessions, then he can trust you with true riches in heaven.

There are several things God tests through your money:

Money shows what you love most. If you really want to know what’s important to you, look at your calendar and your credit card statement. How you spend your time and money shows what you love most.

Matthew 6:19-21 says, “Don’t store up treasures here on earth . . . Store your treasures in heaven . . . Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be” (NLT). Put your money wherever you want your heart to be, and you will become interested in whatever you invest in.

Money shows what you trust most. Do you trust in your money for security, or do you trust in God? Do you trust in your own happiness, or do you trust in God for your happiness? Do you trust in money to make you feel good about yourself, or do you trust in God to make you feel good about yourself? Money is the acid test of faith.

The Bible says in Proverbs 11:28, “Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf” (NIV).

Money shows if God can trust you. Money doesn’t just show if you trust God; it also shows if God can trust you. Luke 16:10-12 says, “If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won’t be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you are not faithful with other people’s things, why should you be trusted with things of your own?” (NLT).

How you handle money affects how much God blesses your life. Now that you understand the direct connection between money management and God’s blessing, ask God to help you get your finances in order so that he can trust you with true riches.

Talk It Over

  • What would you say is the desire of your heart? Does the way you spend your money support your answer?
  • If you lost your job today, what would you do? In what ways do you trust—or not trust—God to provide for you?
  • How does the way you manage God’s resources reveal the depth of your trust in him?