0040“Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (1Cô-rinh-tô 15:33).

Hãy đồng ý với nhau ngay từ đầu rằng Chúa muốn bạn có những người bạn chưa tin Chúa. Chúa muốn bạn yêu thương tất cả mọi người, bày tỏ lòng nhân từ với tất cả mọi người, và có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người. Nếu bạn không có một người bạn chưa tin Chúa nào, bạn sẽ không ở gần với một người nào cần nghe về Tin Lành của Chúa.

Nhưng những người bạn tốt nhất của bạn phải là những Cơ Đốc Nhân.  Họ phải là những tín đồ mạnh mẽ.

Kéo người ta xuống thì luôn dễ hơn là kéo họ lên.  Đó là lý do tại sao bạn phải bảo đảm rằng những người gần gũi bạn nhất là những người giúp bạn đi đúng hướng. Họ gây dựng, kéo bạn lên thay vì kéo bạn xuống.

Bạn muốn mình ở đâu trong 10 năm tới? Bạn muốn trở nên người như thế nào? Cho tôi biết hai điều về bạn thì tôi có thể cho bạn biết bạn sẽ ở đâu ngay cả tôi không hề biết bạn.  Cho tôi biết bạn dành nhiều thì giờ gần gũi với ai và bạn đang đọc những điều gì. Hai điều đó sẽ quyết định tương lai của bạn.

Kinh Thánh dạy chúng ta, “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (1 Cô-rinh-tô 15:33).

Ảnh hưởng của bạn bè quan trọng như vậy nên bạn không thể lựa chọn tùy hứng được. Bạn phải có chủ đích.  Đó là lý do tại sao bạn cần có một hội thánh nhà. Làm quen với những người trong hội thánh. Xây dựng những mối quan hệ. Tham gia vào nhóm nhỏ.

Hoặc bắt đầu mở một nhóm nhỏ mới!  Mời những người bạn tín hữu tại chỗ làm hoặc trong xóm của bạn học Kinh Thánh với nhau trong giờ nghỉ trưa. Bạn cần có những người bạn tin Chúa. Làm tất cả mọi điều để có thể xây dựng được những mối quan hệ đó.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1.  Hãy nhìn lại những người bạn chính trong cuộc đời của bạn. Những người bạn thân của bạn đã giúp đở những cam kết thuộc linh của bạn như thế nào—họ có giúp ích hay không?

2.  Bạn đã từng thấy những người bạn xấu đã khiến cho bạn hay một người nào khác làm những chọn lựa xấu trong quá khứ như thế nào?

3.  Trong tuần này bạn có thể làm điều gì để có thêm những người bạn tin Chúa?

4.  Bạn có thể làm một người bạn để gây dựng người khác như thế nào?

 


Find Friends Who Build You Up

BY RICK WARREN —

“Do not be misled: 'Bad company corrupts good character’”(1 Corinthians 15:33 NIV).

Let’s agree up front that God wants you to have non-believers as friends. God wants you to love everyone, show kindness to everyone, and be able to help everyone. If you don’t have any non-Christian friends, you won’t be around anyone who needs to hear the Good News.

But your best friends should be Christians. They should be strong believers.

It’s always easier to pull people down than to pull them up. That’s why you must make sure the people you hang out with the most are moving you in the right direction. They should be building you up rather than tearing you down.

Where do you want to be in 10 years? What kind of person do you want to be? Tell me two things about you and I can tell you where you’ll be without even knowing you. Tell me the people you’re spending your time with and what you’re reading. Those two factors will determine your future.

The Bible teaches us, “Do not be misled: 'Bad company corrupts good character’” (1 Corinthians 15:33 NIV).

Your friends are too important to pick by chance. You must be intentional. That’s why you need a church home. Get to know people at church. Build relationships. Join a small group.

Or start a group! Gather some Christian friends from your office or your neighborhood to study the Bible together during lunch. You need Christian friends. Do what it takes to build those relationships.

Talk It Over

  • Look at your key friendships in life. How do your closest friends help you with your spiritual commitments — or do they help?
  • How have you seen bad friendships cause you or someone else to make poor choices in the past?
  • What can you do to make more Christian friends this week?
  • How can you be a friend who builds others up?