0039“Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng vua, và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình” (Đa-ni-ên 3:28).

Khi bạn tin cậy Đức Chúa Trời dẫu trong đau khổ, bạn sẽ hướng những người chẳng tin đến với Chúa. Cách bạn ứng xử với khổ đau là một lời làm chứng hùng hồn cho thế gian.

Chân thành mà nói, bạn và tôi không là một chứng nhân gì khi cuộc đời tươi đẹp. Ai cũng có thể hầu việc Chúa được trong những hoàn cảnh đó. Nhưng trong những lúc khó khăn lại là chuyện khác.

Bạn có nhớ câu chuyện các người bạn của Đa-ni-ên bị quăng vào lò lửa hực không? Họ tin cậy Đức Chúa Trời, và Ngài đã giải cứu họ một cách siêu nhiên.

Những chàng trai này bằng đức tin của mình đã gây ấn tượng cho nhà vua. Và nhà vua là một hoàng đế quyền lực nhất trong vương quốc thời đó.

Nhà vua nói, “Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng vua, và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình” (Đa-ni-ên 3:28).  Vua Nê-bu-cát-nết-sa nhận ra rằng những chàng trai này sẵn sàng nghịch lại mạng vua và liều chết vì họ tin cậy Chúa.

Bạn sẵn sàng chết vì điều gì? Nếu bạn không biết mình sẵn sàng chết vì điều gì, bạn sẽ không bao giờ thật sự sống. Bạn sẽ chỉ hiện hữu mà thôi.

Bạn có biết một vào loại cây chỉ nảy mầm sau một trận cháy rừng không? Cây thông mít (jack pine tree) ở Bắc Mỹ giống như thế đó. Những hạt nằm rất chặt trong trái thông, chúng sẽ không rớt ra ngoài được trừ khi có ngọn lửa rất nóng đến.  Nó sẽ làm cho nhựa thông chảy ra, rồi hạt thông rớt xuống và nảy mầm. Không có lửa nóng, điều đó đã không xảy ra.

Chúng ta cũng giống như vậy. Đôi khi Chúa đem sự sống mới đến cho những người khác bởi vì chúng ta tin cậy Ngài khi đi qua lửa thử thách.

Suy Gẫm/Thảo Luận:

1.Bạn đã từng được kéo lại gần Chúa hơn khi chứng kiến người khác ứng xử trong những lúc khổ đau như thế nào?

2.Bạn sẽ sàng chết vì những điều nào?

3.Tại sao chúng ta thường là những nhân chứng tốt hơn trong những lúc hoạn nạn hơn là hanh thông?

 

 


God Brings New Life Out of the Fire

BY RICK WARREN —

“Praise be to the God of Shadrach, Meshach and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants! They trusted in him and defied the king’s command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God” (Daniel 3:28 NIV).

When you trust God in spite of suffering, you’ll point unbelievers to him.

How you handle pain is a great witness to the world.

Frankly, you and I aren’t much of a witness when life is good. Anyone can serve God during those times.

But tough times are a different story.

Remember the story of Daniel’s friends being tossed into the fire? They trusted God, and he rescued them in a miraculous manner.

These guys impressed the king with their faith. And the king was the most powerful emperor of that age.

The king said, “Praise be to the God of Shadrach, Meshach and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants! They trusted in him and defied the king’s command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God”(Daniel 3:28 NIV).

King Nebuchadnezzar recognized that these guys were willing to defy his order and risk death because they trusted God.

What are you willing to die for?

If you don’t know what you’re willing to die for, you’ll never truly live. You’ll only exist.

Did you know that some trees only sprout after a forest fire? The jack pine tree of North America is like that. The seeds are in the cones so tightly that they won’t come out unless intense heat comes along. It’ll melt the resin, then the seed drops, and then it germinates.

Without heat, it wouldn’t happen.

The same is true with us.

Sometimes God brings new life to others because we trusted him through the fire.

Talk It Over

  • How have you drawn closer to God by seeing other people’s responses to times of suffering?
  • What are some things you’d be willing to die for?
  • Why are we often a better witness in tough times than good times?