0444“CHÚA từ trên trời nhìn xuống loài người. Để xem thử có ai khôn ngoan, Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không?” (Thi thiên 14:2 BDM-2002).

Hàng triệu Cơ đốc nhân dành tất cả thì giờ của mình để tìm kiếm những gì Chúa ban cho họ mà không có thời gian để tìm kiếm chính Ngài.

Khi bạn cầu nguyện cho sự chữa lành và hồi phục, không có gì sai khi bạn muốn tìm kiếm một phép lạ. Nhưng trên hết bạn phải tìm kiếm chính Đức Chúa Trời — chứ không phải là một phép lạ, một dấu kỳ, một thành công, thịnh vượng hay hàng ngàn những điều khác mà Chúa ban cho. Lời cầu nguyện của bạn nên là: “Chúa ơi, con muốn Ngài. Con muốn biết Ngài.” Khi bạn tìm kiếm Chúa, bạn sẽ có được tất cả mọi thứ khác.

Đức Chúa Trời ban nhiều lời hứa cho những ai tìm kiếm Ngài:

“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta… thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe” (IISử Ký 7:14 BHĐ).

“Ta yêu những người yêu mến ta, Người hết lòng tìm kiếm ta sẽ gặp ta” (Châm Ngôn 8:17 BHĐ).

“Người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6 BHĐ).

“Nhưng nếu anh chị em tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ gặp được Ngài khi tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh hồn…CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót; Ngài không từ bỏ hay tận diệt anh chị em” (Phục Truyền 4:29-31 BDM 2002).

Hãy tìm kiếm Chúa, đừng chỉ tìm kiếm những ơn phước của Ngài. Điều này có nghĩa là cho dù bạn có nhận được câu trả lời mình muốn hay không, bạn sẽ có được sự vui mừng trong việc biết Chúa nhiều hơn. Cho dù bạn có nhận được những điều bạn cho là tốt nhất cho mình hay không, bạn sẽ thỏa lòng với những gì Chúa nghĩ là tốt nhất cho bạn. Khi bạn trải qua một cuộc ly hôn hoặc bị sẩy thai hay mất việc làm, hãy tìm kiếm Chúa càng nhiều hơn cả việc có được sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn của mình.

Đây không phải là một thú tiêu khiển tùy tiện, không chủ đích. Đừng tìm kiếm Chúa trong những lúc rảnh rỗi, sau khi bạn đã làm xong công việc hoặc đang khi bạn đang lướt trên mạng xã hội. Hãy làm cho việc biết Chúa rõ hơn thành trọng tâm chính trong cuộc đời mình.

“CHÚA từ trên trời nhìn xuống loài người. Để xem thử có ai khôn ngoan, Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không?” (Thi thiên 14:2 BDM 2002).

Thật hiếm để tìm thấy một người tha thiết tìm kiếm Chúa. Hầu hết chúng ta chỉ muốn có Chúa vừa đủ để ban phước cho mình chứ không phải để thay đổi chúng ta.

Bạn không thể trở thành một vận động viên Thế Vận Hội qua thì giờ rảnh rỗi của mình. Cũng như vậy, bạn không thể trở thành một môn đồ trung tín của Chúa Cứu Thế Jêsus bằng cách đem đến cho Chúa những thứ dư thừa của mình. Hãy dâng cho Chúa những điều đầu tiên và tốt nhất của bạn và Chúa sẽ giữ mọi lời hứa của Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi nói đến việc thực hiện các bước để tăng trưởng thuộc linh, bạn đã dâng cho Chúa những dư thừa của bạn trong những cách nào?

2.    Tìm kiếm Đức Chúa Trời cách thực tiễn có nghĩa gì? Những điều nào bạn có thể làm mỗi ngày để bày tỏ với Chúa rằng, bạn muốn biết Chúa nhiều hơn tất cả những điều khác?

3.    Làm thế nào để bạn có thể bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng lời cảm tạ Chúa trước vì Ngài là ai chứ không phải vì những gì Ngài ban cho bạn? Tại sao điều này là quan trọng?

 

 

 


SEEK GOD, NOT HIS GIFTS

By Rick Warren — 

“The LORD looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God" (Psalm 14:2 NIV).

Millions of Christians spend all their time seeking what God has to give them and no time seeking God himself.

When you’re praying for healing and restoration, it’s okay to want a miracle. But, ultimately, it should be God himself you seek—not a miracle, a sign, prosperity, or a thousand other gifts of God. Your prayer should be: “God, I want you. I want to know you.” When you seek God, you get everything else.

God gives many promises in the Bible about those who seek him:

“If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face . . . then I will hear from heaven” (2 Chronicles 7:14 NIV).

“I love those who love me, and those who seek me find me” (Proverbs 8:17 NIV).

“Anyone who comes to him must believe he exists and that he rewards those who earnestly seek him” (Hebrews 11:6 NIV).

“If from there you seek the LORD your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul . . . For the LORD your God is a merciful God; he will not abandon or destroy you” (Deuteronomy 4:29-31 NIV).

Seek God, not just his blessing. That means that, whether or not you get the answer you want, you’ll find joy in knowing God better. Whether or not you get what you think is best for you, you’ll be satisfied with what God thinks is best for you. When you’re going through a divorce or a miscarriage or a layoff, seek God—even more than your deliverance from your pain.

This is not a casual pastime. Don’t seek God in your spare moments, after you’re done with work or as you’re scrolling social media. Make getting to know God better the primary focus of your life.

“The LORD looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God” (Psalm 14:2 NIV).

It’s rare to find someone who’s earnest about seeking God. Most of us want just enough of God to bless us, but not to change us.

You don’t become an Olympic athlete in your spare time. In the same way, you don’t become a faithful disciple of Jesus Christ by giving him your leftovers. Give him your first and best, and he will keep every promise.

Talk It Over

  • In what ways have you been giving God your leftovers when it comes to taking steps to spiritual growth?
  • What does it mean practically to seek God? What are the things you can do every day to show God that, more than anything, you want to know him better?
  • How can you start your prayers so that you thank God first for who he is and not just what he has given you? Why is that important?