0445Đức Chúa Trời làm mọi việc hợp lại ích lợi cho người yêu mến Ngài” (Rô-ma 8:28 NIV-VPNS).

Tất cả những gì Chúa làm là vì lợi ích của bạn và bởi vì Chúa yêu thương bạn. Kinh Thánh nói, “Tất cả đường lối của CHÚA đều là yêu thương và chân thật” (Thi Thiên 25:10 BDM 2002) và “Đức Chúa Trời làm mọi việc hợp lại ích lợi cho người yêu mến Ngài” (Rô-ma 8:28 NIV-VPNS).

Đây là điều bạn phải tiếp tục nhắc nhở mình, bởi vì bất cứ khi nào Chúa không ban cho điều bạn cầu nguyện, Sa-tan sẽ gieo những nghi ngờ vào lòng bạn. Nó sẽ thì thầm những lời dối trá với bạn rằng: “Chúa không yêu ngươi đâu. Chúa không quan tâm đến ngươi; nếu có thì Ngài đã cho ngươi mọi thứ ngươi muốn rồi!” Nhưng Sa-tan là một kẻ nói dối.

Bạn không cần phải hiểu được câu trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện nhưng cần biết rằng động cơ của câu trả lời đó là yêu thương.

Chúa yêu thương bạn nhiều đến mức cho bạn mọi thứ bạn cầu xin. Vì vậy, khi Chúa không nhậm lời, bạn có ba lựa chọn: Bạn có thể chống cự, oán giận, hay an lòng với câu trả lời đó.

Bạn có thể chống lại Chúa. Bạn có thể đấu tranh với Chúa, tức giận Ngài, quay lưng lại với Chúa và nói, “Được rồi, nếu Chúa không làm điều con muốn, con sẽ tự mình làm lấy.” Tôi đã gặp rất nhiều người bỏ Chúa vì Chúa đã không chấp thuận với lời cầu nguyện của họ. Họ không tin rằng Chúa có một tầm nhìn rộng lớn hơn, một chương trình tốt đẹp hơn và một mục đích cao cả hơn.

Những người đó đã rời xa Chúa trong sự oán giận và phản kháng. Đó là điều thứ hai mà bạn có thể làm — bạn có thể phẫn uất với câu trả lời đó. Khi bạn nghi ngờ tình yêu của Chúa như vậy, nó sẽ chỉ khiến bạn cay đắng và khốn khổ. Rất nhiều người đã khổ sở cả đời vì họ không bao giờ nhận ra rằng Chúa chỉ làm những gì tốt đẹp cho đời sống họ.

Có cách thứ ba để đáp lại sự tốt lành của Chúa: Bạn có thể an tâm, yên bình trong câu trả lời đó. Khi bạn tin rằng Chúa luôn quan tâm đến điều tốt nhất cho bạn, bạn có thể có cái nhìn mới về những điều Ngài làm mà bạn không hiểu được.

Bạn có thể không hiểu được lý do tại sao. Thậm chí điều đó gây cho bạn nhiều đau đớn. Nhưng Chúa vẫn là Đấng tốt lành. Chúa yêu thương và Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn. Bạn có thể nói rằng, “Ngay cả với điều này, tình yêu của Chúa vẫn còn đó.”

Đó là cách đáp lại duy nhất sẽ cho bạn có được sự bình an! Xin đừng chống cự hay phẫn uất với điều Chúa đang làm trong đời sống bạn. Bạn có thể an lòng, nghỉ ngơi trong lẽ thật rằng điều đó luôn đem lại lợi ích cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Lời cầu nguyện nào Chúa đã trả lời mà bạn đã chống cự lại vì đó không phải là điều mà bạn mong đợi? Kết quả là gì?

2.    Tin rằng Chúa luôn làm việc vì lợi ích của bạn sẽ thay đổi cách bạn cầu nguyện như thế nào?

3.    Theo bạn tại sao Chúa để bạn trải qua sự đau đớn nếu Ngài đang làm việc để đem lại lợi ích cho bạn?

 

 

 


RELAX! GOD IS WORKING FOR YOUR GOOD

By Rick Warren — 

“In all things God works for the good of those who love him" (Romans 8:28 NIV).

Everything God does is for your good and because he loves you. The Bible says, “All the ways of the LORD are loving and faithful” (Psalm 25:10 NIV), and “In all things God works for the good of those who love him” (Romans 8:28 NIV).

This is something you have to remind yourself of again and again, because any time God says “no” to your prayers, Satan will shoot darts of doubt at you. He’s going to whisper lies to you: “God doesn’t love you. He doesn’t care about you; otherwise, he’d give you everything you want!” But Satan is a liar.

You don’t have to understand God’s answer to your prayer to know it’s motivated by love.

God loves you too much to give you everything you ask for. So, when God says “no,” you’ve got three options: You can resist it, resent it, or relax in it.

You can resist God. You can fight him, get mad at him, turn your back on him, and say, “Okay, God, if you don’t play the game my way, I’m going to take matters into my own hands.” I’ve met a lot of people who walked away from God because God said “no” to their prayer. They didn’t trust that he had a bigger perspective, a better plan, and a greater purpose.

Those people walked away from God in resentment and rebellion. That’s the second thing you can do—you can resent it. When you doubt God’s love like that, it makes you bitter and miserable. So many people have lived their entire lives in misery because they’ve never accepted the fact that God only does what’s good in their lives.

There is a third way to respond to God’s goodness: You can relax in it. When you believe that God always has your best interest at heart, you can look with new eyes at the things he does that don’t make sense.

You may not understand it. It may even be painful. But God is still good. He is loving, and he will never stop loving you. You can say, “Even in this, God’s love still remains.”

That’s the only kind of response that will bring you peace! Don’t resist or resent God’s work in your life. You can relax in the truth that it is always for your good.

Talk It Over

  • What answered prayer have you resisted because it was not what you expected? What has been the result?
  • How should believing that God always works for your good change the way you pray?
  • Why do you think God allows you to experience pain if he is working for your good?