0443“Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì.  Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn” (Giăng 16:23-24 BHĐ).

Nếu bạn cần một điều gì đó trong đời sống của mình được chữa lành hoặc hồi phục, trước tiên bạn cần phải hạ mình và thừa nhận điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn không thể tự mình làm điều đó được!

Sau đó, hãy xin Chúa giúp đỡ. Bạn làm điều này như thế nào? “Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta… thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe” (2 Sử Ký 7:14 BHĐ).

Không phải là bạn đang chờ đợi Chúa mà là Ngài vẫn luôn chờ đợi bạn! Bạn cần phải cầu nguyện về bất cứ những điều nào bạn đang muốn Chúa phục hồi lại. Bạn đã cầu xin Chúa giúp đỡ chưa? Ngài đang chờ đợi lời cầu nguyện của bạn. Và Ngài thậm chí còn biết rõ hơn bạn về những gì bạn cần có.

Rất nhiều người biết rằng họ nên cầu nguyện để được chữa lành về tâm trí, về thân thể hay trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng họ không biết phải cầu nguyện như thế nào.

“Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì.  Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn” (Giăng 16:23-24 BHĐ).

Câu Kinh Thánh trên cho bạn biết cách cầu nguyện để được chữa lành:

1. Hãy nhớ rằng Chúa Jêsus muốn bạn hỏi xin Ngài: Chúa muốn bạn xin bất cứ điều gì trong sự cầu nguyện vì đó là cách duy nhất để bạn học cách tin cậy Ngài.

2. Hãy cầu xin trong Danh Chúa Jêsus: Nói cách khác đi, hãy cầu xin dựa trên những điều Chúa Jêsus đã làm trên thập tự. Ngài đã trả giá hết cho mọi thứ bạn cần đến. Có quyền năng trong Danh Chúa Jêsus bởi vì Danh Chúa có toàn bộ thẩm quyền về ân điển và tình yêu cứu chuộc của Chúa.

3. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Chúa bảo bạn ngưng lại: Đừng cầu nguyện chỉ một lần và nói rằng, “Thôi, không cần nữa.” Hãy tiếp tục cầu nguyện, tin rằng thời điểm của Chúa là toàn hảo nhất. Trách nhiệm của Chúa là thực hiện và trách nhiệm của bạn là cầu xin.

Niềm vui không đến từ việc nhận được những gì bạn cầu xin. Niềm vui đến trong việc cầu xin, tin cậy và cảm tạ Chúa, dù Ngài có trả lời cách nào chăng nữa. Niềm vui đến từ việc tin cậy Chúa sử dụng những đau đớn của bạn để khiến bạn càng giống Chúa hơn, biết rằng một ngày nào đó bạn sẽ được phục hồi trọn vẹn với Ngài trên thiên đàng.

Hãy cầu nguyện và ghi nhớ ba điều này. Ngay cả trong cơn đau đớn, Chúa sẽ cho niềm vui của bạn càng hơn trong hành trình theo Chúa, nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự cầu nguyện giúp bạn tin cậy Chúa hơn như thế nào?

2.    Khi bạn nói “trong Danh Chúa Jêsus,” bạn có tin có quyền năng đằng sau Danh Chúa không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Theo bạn, tại sao Chúa muốn bạn kiên trì khi cầu xin một điều nào đó?

 

 

 


IF YOU NEED HEALING, ASK GOD FOR HELP

By Rick Warren — 

“Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete" (John 16:23-24 NIV).

If you need something in your life healed or restored, you need to first humble yourself and then admit you’re not in control. You can’t do it on your own!

Then ask God for help. How do you do that? “If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face . . . then I will hear from heaven” (2 Chronicles 7:14 NIV).

You’re not waiting on God. He’s always been waiting on you! Whatever you’ve wanted restored in your life, you need to be praying about it. Have you asked God for that kind of help? He is waiting to for you to ask. And he knows even better than you do what you need.

A lot of people know they should pray for healing in their mind or their body or their marriage. But they don’t know how to pray.

“Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete” (John 16:23-24 NIV).

That verse tells you how to pray for healing:

Remember Jesus wants you to ask. God wants you to ask for anything in prayer because that’s the only way you’re going to learn how to trust him.

Ask in Jesus’ name. In other words, ask on the basis of what Jesus did on the cross. He paid for everything you need. There is power in Jesus’ name because it carries the full weight of God’s grace and redemptive love.

Keep on praying till God tells you to stop. Don’t pray one time and say, “Well, forget that.” Keep praying, believing God’s timing is perfect. God is responsible for the answer. You’re responsible to ask.

Joy does not come from getting what you ask God for. Joy comes in asking, believing, and thanking God, however he answers. Joy comes from trusting God to use your pain to make you more like him, knowing you will one day be fully restored with him in heaven.

Pray, remembering these three things. Even in your pain, God will give you more joy in the journey of following him than you could ever imagine!

Talk It Over

  • How does prayer help you trust God more?
  • When you say “in Jesus’ name,” do you believe that there is power behind it? Why or why not?
  • Why do you think God wants you to ask persistently for something?